Dorpsbelang Fochteloo Template gwvi vs01

Agenda jaarvergadering
27 maart 2018.Agenda algemene ledenvergadering Dorpsbelang Fochteloo
Geplaatst op 25-02-2018.
Tekst: Dorpsbelang Fochteloo

Ledenvergadering 27 maart 2018 in dorpshuis Et Legien.

Agenda algemene ledenvergadering op 27 maart 2018 Et Legien, aanvang 20.00 uur

1. Opening en welkomstwoord

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

4. Statutaire procedures:
       a. Vaststelling notulen van de Ledenvergadering van 14 december 2017 (art. 16, lid 2)
        ( Jaarverslag DBF en BHC 2016 (art. 14, lid 2) vond al plaats op 14 december 2017 )
        b. Financieel jaarverslag 2017 (art. 14, lid 2),
        c. Bevindingen boekjaar 2017 van de kascommissie (art. 13, lid 4),
            Philip Wijkamp en Margriet van Harten - Boswijk
        d. Dechargering penningmeesters
        e. Benoeming kascommissie voor boekjaar 2018 en 2019 (art. 13, lid 4 en art.14, lid 2b)
             1. Margriet van Harten – Boswijk en Kees Timmerman
             2. Reservist voor kascommissie boekjaar 2019
          f. Vaststellen contributie 2019 (art. 8, lid 2)

 5. Vaststellen begroting 2018

6. Vacature bestuurslid secretaris
    Vacature webmaster

7. Rondvraag

8. Sluiting

9. Inleidingen van onderwerpen van dorps’ belang
           a. Glasvezel, stand van zaken
           b. Canon van Fochteloo
           c. Ontsluiting kamp Oranje en Ybenheer
           d. Ontwikkelingen kruispunt Rijweg-Schottelenburgweg

Het bestuur:
 Maarten Jeronimus, voorzitter, waarnemend secretaris intern
Gerard van Ingen, penningmeester, waarnemend secretaris extern
Roelof Pronk, omgevingszaken
Joke de vries – Wiersma, AED en projecten
Henk Wieland, algemene zaken