Dorpsbelang Fochteloo Template gwvi vs01

Jaarverslagen.

Geplaatst op 27-12-2016.

Jaarverslag van DBF, 2e helft 2016.

Tijdens en rondom de ledenvergadering in het voorjaar is rondom Et Legien en langs het voetbalveld de bestrating vernieuwd en aangevuld. Daar hebben vele vrijwilligers dankbare noeste arbeid verricht. Dat is het bestuur niet ontgaan en stelt vast dat dit enorme karwei heeft geleid tot een schitterend resultaat.

Bij besluit van de ledenvergaderingen van 21 april en 19 mei jl. zijn de statuten gewijzigd en voor mr. Mw. Geke Smeenk, notaris bij notariskantoor De Werven te Oosterwolde, verleden op 17 juni 2016.

Intussen is er in de zomerperiode meegedacht en meegewerkt aan de realisatie van het negende DBF/BHC-dorpsfeest. Het trekkertrek-tentfeest van 2013 niet meegeteld. Algemene opvatting was, dat men het een zeer geslaagd feest vond.

Het bestuur heeft onderzoek gedaan naar fondswerving voor wat grotere karweien of projecten, maar liep steeds vast op het feit dat de DBF een te riant vermogen heeft. Dat geldt niet voor de aanvraag voor het in aanmerking komen voor een bijdrage uit de gemeentelijke financiering voor “het onderhoud en in stand houden van de dorpshuizen 2017”. Voor de deels vervanging van de toevoerleidingen en opdelen in secties van de centrale verwarming heeft het bestuur van SODO (Stichting Overkoepeling Dorpshuizen in Ooststellingwerf) in haar vergadering van 26 april voor Fochteloo 10.000 euro voorgesteld. Het wachten is op de definitieve beslissing van de Gemeente.

De proef met Infraroodpanelen in samenwerking met de installateur was niet bevredigend en heeft geen vervolg gekregen.

Nog voor de zomer zijn de toneelgordijnen gereinigd. De ophanging en bediening zijn vernieuwd en aangepast. De toneelwanden zijn geschilderd, ontdaan van de wilde kleuren.

In een aantal bestuursvergaderingen stond de opdracht van de ledenvergadering centraal, om voor een huishoudelijk reglement zorg te dragen.

De beheercommissie heeft dat 22 september en 1 november op de agenda gehad en op 29 november er mee ingestemd.

Het bestuur heeft het uiteindelijke resultaat met de werktitel “voorstel 15-12-2016” op 8 december vastgesteld en voor vanavond geagendeerd ter instemming.

De beheercommissie heeft besloten dat Evert Blauw haar voorzitter is. De BHC heeft met instemming van het bestuur, met Henk Ploeg na de zomer en met Rinus Liekelema onlangs, haar gelederen versterkt. Daarmee is de commissie compleet.

Het beheerdersteam heeft na het vertrek van Jacqueline de taken verdeeld. Grietje van Weperen kreeg de afsprakenagenda in portefeuille. Angré en Eite maken, zoals bekend, het trio compleet.

Het project AED heeft veel hangen en wurgen gekend, maar het is uiteindelijk gelukt. Het apparaat hangt en een eerste reanimatie- en AED-cursus heeft reeds plaatsgevonden. In januari 2017 volgt een tweede groep.

De beheercommissie wil zich inspannen om meer activiteiten voor of met dorpsbewoners in het Dorpshuis te halen. Temeer om de exploitatie van Et Legien wat rooskleuriger en fleuriger te krijgen.

Op de aanvraag voor een studieopdracht aan de NHL voor het doen van een onderzoek naar en in kaart brengen van de exploitaties van de dorpshuizen in de gemeente Ooststellingwerf, is niet gereageerd. Daarop is in de zomer-SODO – vergadering besloten te komen tot een penningmeestersoverleg. Op 14 november jl. was het zover. Gerard en Arnold zijn er naar toe geweest. Er was een begin van uitwisseling van informatie aan elkaar. Er komt een vervolg.

Het bestuur heeft een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen en heeft de nodige aandacht besteed aan lief en leed in ons dorp.

Helaas is het aangekondigde project Samobiel, dat het bestuur overgedragen heeft aan een burgerinitiatief, niet van de grond gekomen.

Roelof en Maarten zijn naar het OPO –overleg geweest (Overleg Dorpsbelangen Ooststellingwerf) in Ravenswoud. Voor DBF is daar verder niets belangwekkends besproken, anders dan 500 jaar Ooststellingwerf. Weststellingwerf doet er niet aan mee. De Vrijstaat is een kapstok gebleken voor het gemeentebreed vieren van het 500-jarig bestaan van de gemeente Ooststellingwerf. Dit initiatief vanuit de Gemeente gelanceerd kreeg in Appelscha een start, waarbij het bestuur van DBF niet alert genoeg was om te begrijpen dat “Vrijstaat” synoniem stond voor dit jubileum. In verdere bijeenkomsten hebben Joke en daarna Joukje d’r oren te luisteren gelegd. Het bestuur denkt aan een eigen evenement in en rond Et Legien in de zomer van 2017.

Dorpentop G1000, bleek eigenlijk G450. Maarten was aangezocht er aan deel te nemen. Joke mocht als introducé mee. Door omstandigheden is Joke namens het DBF alleen naar Leeuwarden geweest. Er komt voor wat betreft Fochteloo, voorlopig geen vervolg.

In de kerstvakantie worden binnenkort de kleedkamers onder handen genomen voor een flinke onderhouds- opknapbeurt.

De heren van de penningen hebben een gezonde samenwerking aan de dag gelegd. Het bestuur is daar zeer over te spreken en mee in haar nopjes.

Het bestuur is, zeker ook sprekend namens de beheercommissie, de vele vrijwilligers dankbaar die de afgelopen periode, met grote en kleine hand- en spandiensten, zich hebben ingezet voor het dorp en in het bijzonder voor Et Legien. Speciaal wil ik daarbij dit keer noemen de bewoners/cliënten van de zorgboerderijen. Klasse!

Fochteloo, 15 december 2016
Secretaris intern,
Maarten Jeronimus.Geplaatst op 23-04-2016.

Jaarverslag 2015/2016 Vereniging Dorpsbelang Fochteloo en Beheerscommissie Et Legien

In redelijk willekeurige volgorde.
Samenstelling Maarten Jeronimus.

1.

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Fochteloo vergaderde elke 2e woensdagavond van de maand. Daarnaast was er zoveel tussentijds overleg als nodig was.

2.

De penningmeesters hebben een reuzenkarwei geklaard: de boekhouding samen laten smelten, gedigitaliseerd en zeer overzichtelijk gemaakt. Bravo.

3.

Als eerste heeft het bestuur zich gebogen over de uitkomsten van de dorps - enquête. Twee onderwerpen zijn er uitgepikt. Aandacht schenken aan de herdenking van 70-jaar bevrijding én Dorpsfeest Fochteloo. Wat betreft dit tweede onderwerp heeft de evaluatie van het laatste dorpsfeest annex trekkertrekfestijn 2014 duidelijk gemaakt, dat we weer met z’n allen terug wilden in de regelmaat van wat was: 2001, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026, enz.

4.

In de lounge/kantine is een nieuwe bar geplaatst, een prachtig resultaat. Van harte aanbevolen straks na deze vergadering, om even op te leunen voor een drankje.

5.

Aan de inventaris is een mobiele beamer toegevoegd. Een krijgertje van de Gemeente, waar de beheerders heel blij mee zijn. En wij met hen.

6.

Het bestuur hielp eind augustus het 3e elftal van de FC uit de nood met een eenmalige kledingsponsoring.

7.

Ja, en dan de Jeu de Boules baan. Mooi aangelegd met inzet van vaklui-vrijwilligers. En bijzonder prettig in gebruik, ook dat. De eerste spelmiddag, van de op 24 februari 2016 opgerichte club JdB, heeft zich al bewezen. Het was, zoals gewenst in een artikeltje in de NOS van 12 augustus 2015, onlangs de eerste zaterdagmiddag een gezellig ontmoetingspunt gebleken.

8.

De bewoners en werkers van de Geitenmeijerij hebben zich ingezet voor het opknappen van objecten, zoals mededelingenkast, verwijspalen, bankjes, enz.

9.

Op 13 april 2015 stond Dorpsbelang een moment stil bij de bevrijding van deze omgeving van het Duitse juk. De plechtigheid, met medewerking van de muziekvereniging Laudando, vond plaats bij het monument bij het voormalig kamp Ybenheer.

10.

De Beheercommissie van Et Legien vergaderde dit verenigingsjaar één maal in de maand.

11.

Augustus, een zomermaand waarin het glasvezelproject Fochteloo en omgeving een domper te verwerken kreeg. Op grond van de high-level berekening was er niet een sluitende businesscase te maken. Besloten werd om te lobbyen voor een Gemeentebrede aanpak van de glasvezelwens en ’t berekenen van een solidariteitsprijs geldend voor het hele buitengebied van Ooststellingwerf.

12.

Harm en Roelof wisten een hele avond onderhoudend te vullen in het dorpshuis.

13.

Jan Oosterkamp schrijft niet alleen over vroeger, hij kreeg een bedankje van het bestuur voor het vorig jaar schilderen van alle bankjes in de omgeving.

14.

De vloer in de bijkeuken van Et Legien is voorzien van een nieuwe toplaag. Het dweilen is nu een fluitje van een cent.

15.

Roelof Pronk vertegenwoordigde Dorpsbelang jaarlijks in het OPO-overleg. OPO staat voor Overleg Plaatselijke belangen Ooststellingwerf.

16.

Het fenomeen klootschieten is opgestart. Enthousiast werd de grote kogel nauwelijks volgbaar vooruit geworpen. Een prima initiatief.

17.

Er is lang en diep nagedacht over het inzichtelijk en benaderbaar maken van het dorpsarchief. Vele varianten zijn de bestuurstafel gepasseerd. Overwogen werd samenwerking te zoeken met het Tressoar te Leeuwarden. Dit moet nog.

18.

Met de FC Fochteloo is intensief overleg geweest over de verrekening van de “opcenten consumptiegebruik” en de afrekening van energiegebruik.

19.

Het vermaledijde 2-motorige vliegtuigje boven het Fochteloërveen werd niet tijdens bestuursvergaderingen waargenomen, dit tot opluchting van het bestuur. Maar de geplaagde dorpsgenoot heeft minstens 32 keer een klacht ingediend bij vliegveld Eelde.

20.

In november is uitvoerig overleg geweest met AC de Korhoenders. Naast vele huishoudelijke zaken, heeft Dorpsbelang duidelijk gemaakt dat Trekkertrek 2015 niet in het programma past en bovendien niet bij de wensen van het dorp aansloot. Het bestuur heeft aangegeven dat zij, én voordien de feestcommissie, deze activiteit niet zullen ondersteunen.

21.

De voormalige peuterspeelzaal heeft een grote opknapbeurt gekregen. Het plezier van vergaderen daar, is aangenaam toegenomen.

22.

Op 2 mei 2015 is in het Tiesingabosje, bij het monument van Taeke Schuilenga, een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd. De samenwerking tussen Dorpsbelang, Beheercommissie en AC de Korhoenders was uniek. In bijzijn van familieleden van Schuilenga en met medewerking van het zangduo van de Ploeg, en de sprekers Jan Oosterkamp, Kees Timmerman en Otto de Vent, was het een goed bezochte, waardige plechtigheid.

23.

Diverse familiebijeenkomsten en uitvaarten hebben gebruik gemaakt van het Dorpshuis Et Legien.

24.

De incomplete en ontbrekende wild preventiereflectoren hebben de aandacht van Kees gekregen.

25.

Voor nieuwe inwoners is een welkomstflyer ontwikkeld, vooruitlopend op het schrijven van een nieuwe “kennis maken met Fochteloo”, dat op de website een prominente plaats zal krijgen. De flyer is inmiddels aan een aantal nieuwe bewoners uitgereikt.

26.

Het dorpsfeest 2016 werd geagendeerd en staat voor 9, 10 en 11 september 2016.

27.

Er was discussie over de spelling van Fochteloerveen met oë of met ooe. Beide zijn door de Taalunie goed bevonden. Maar dat betekent nog niet dat er daarom buiten het dorp harder gereden mag worden dan 60 km per uur!

28.

Het bestuur is lang en breed bezig geweest met de aanschaf van een AED. Het is er uiteindelijk van gekomen, zeker na de berichtgeving in de NOS van 13 januari 2016! Maar nauwelijks hing het mooie ding er of er is een onverlaat mee aan de haal gegaan. Gelukkig is onze AED door oplettendheid van bewoners in Appelscha, via de politie, weer teruggekeerd op de muur van Et Legien.

29.

De toneelgordijnen hebben bovenaan een afwerklijst gekregen.

30.

De zonnepanelen blijken hun rendement op te brengen. Als de zon wat fanatieker zou willen mee werken…. , dan zal dat het vroedschap van de heren van de penningen een deugd doen.

31.

Bij de overgang van oktober naar november 2015 ontstond in een kleine bestuurlijke draaikolk een uiteenlopen van visies en daarmee een frictie. Mies koos voor het belang van Dorpsbelang en heeft haar bestuurszetel beschikbaar gesteld. De overige bestuursleden hebben dat gerespecteerd en geaccepteerd. Het secretariaat wordt zolang door overige bestuursleden waargenomen.

32.

In de hal is een boekenplank gerealiseerd. Gratis lenen, ruilen, toevoegen.

33.

Het hele verenigingsjaar door heeft het bestuur zich zo goed mogelijk bekommerd om het lief en leed rondom haar leden.

34.

Er is financiering aangevraagd via SODO voor de renovatie van de verwarming in het Dorpshuis. (SODO = Samenwerkende Overkoepeling Dorpshuizen in Ooststellingwerf). De bedoeling is om de verwarming in secties in te delen, zodat niet het hele gebouw hoeft te worden opgestookt als maar een enkele ruimte dienst hoeft te doen.

35.

In november maakte Philip duidelijk, dat hij zich niet herkiesbaar stelt in april en bovendien niet kan garanderen elke vergadering aanwezig te zijn.

36.

Vanaf dat moment leidde Maarten als vicevoorzitter de bestuursvergaderingen.

37.

Gerard, Roelof en Otto willen zich buigen over een “historisch archief”.

38.

Al vanaf november werd getracht een gesprek met de voorzitter van de Stichting Begraafplaatsen Oosterwolde en Fochteloo te regelen voor overleg over het klok-luiden en de klokkenstoel. Door omstandigheden werd dat naar het voorjaar verschoven.

39.

In november werd in goed overleg afspraken gemaakt tussen de Beheercommissie en de FC Fochteloo. Die afspraken zijn in een document vastgelegd.

40.

Voor de kleine ruimte (Marga), is een experiment aangegaan om dat te verwarmen met infrarood panelen. Een aantal weken geleden bleek dit mislukt: dat wil zeggen, dat de kosten aan energie en de aangenaamheid van de ontwikkelde warmte niet meer opwegen tegen het meenemen in het project blokverwarming.

41.

Oktober, Meine Duin gaf aan te willen aftreden als voorzitter en lid van de Beheercommissie, aan het eind van het kalenderjaar 2015. Omdat de vacature nog niet daadwerkelijk was ingevuld, werd dit verlengd tot eind maart 2016.

42.

De gemeente nodigde in oktober, voor zover we dat kunnen nagaan, alleen de “oudejaarsploegen” uit voor een informatieavond evenementenvergunningen. Dankzij de AC de Korhoenders konden wij die avond ook bezoeken.

43.

De navraag over de opbrengst oud papier leverde de volgende informatie op: op grond van de vroegere opbrengst “basisschool Fochteloo” is een percentage van 1.45% berekend van de huidige totale opbrengst. Dat wordt nu aan Dorpsbelang overgemaakt.

44.

Nobilis is een prettige buur gebleken. Het gezegde “beter een goede buur dan een verre vriend” bleek bewaarheid.

45.

Joke de Vries reageerde op de oproep van het bestuur om bestuursleden. Hoera.

46.

Een onderzoek naar de vervanging van de geluidsinstallaties viel erg duur uit. Het bestuur en de Beheercommissie beraden zich. Zou huren voor die enkele keren per jaar opwegen tegen koop met afschrijving in vijf jaar? Wordt vervolgd.

47.

Het dorpshuis is bekeken op vluchtwegen, veiligheid en BHV. Het beheer is niet gehouden aan super stringente wettelijke regels, zoals die gelden voor bijvoorbeeld theaters, bioscopen en evenementengelegenheden.

48.

2016 werd niet ingeluid met een nieuwjaarsreceptie van Dorpsbelang. Bij de samensmelting met de FC kwam het een en ander onvoldoende uit de verf. Daarvoor in de plaats was er een koffie-inloop-ochtend op 30 januari. Er was goede belangstelling met een serieuze inbreng naar tevredenheid van het bestuur.

49.

Jacqueline gaf aan het begin van dit kalenderjaar aan haar maatschappelijke horizon te willen verbreden in het Brabantse land. Daarmee en daardoor ontstaat een vacature dorpshuisbeheerder m/v per 1 augustus a.s..

50.

De toneelgordijnen van het dorpshuis Et Legien worden gereinigd en brandvertragend behandeld.

51.

Het breedbandfonds voor de financiering van glasvezelprojecten van de provincie Fryslân kwam na lang wachten en veel geduld van de grond. Op 29 februari 2016 kon eindelijk pas de eerste businesscases worden ingeleverd. Hoe zo opschieten ?

52.

Aha, op 26 januari 2016 reeds leverden de gezamenlijke penningmeesters het concept financieel jaarverslag 2015. Een superrecord. Gerard en Arnold waren zeer in hun nopjes met de ondersteuning van Rinus. Wij met hen.

53.

Zou de Eendracht, een energie-coöperatie”, iets kunnen betekenen voor het dorpshuis Et Legien. Dit wordt onderzocht.

54.

De oproep van de Gemeente, naar aanleiding van een motie van de Raad van 10 november 2015, voor eenmalige subsidie op flexibel aanvullende groenvoorzieningen/maaibeleid 2016 in Fochteloo, heeft het bestuur naast zich neergelegd.

55.

Op 4 april jl. was Dorpsbelang Fochteloo gastheer in Et Legien voor het overleg Gemeente versus Dorpsbelangen Fochteloo, Appelscha en Ravenswoud.

56.

De buitenvloer, de stoep tussen het gebouw Et Legien en het voetbalveld ondergaat een facelift, waar vorige week mee is begonnen. Ondanks het ontbreken van een Oranjefonds-donatie, is het samenwerkingsproject “verharding tussen Dorpshuis en de FCF” voortvarend door tal van vrijwilligers en onder deskundige leiding van Willen Goettsch aangepakt.Jaarverslag 2014 Dorpsbelang Fochteloo:

Het bestuur van het Dorpsbelang Fochteloo bestaat momenteel uit de volgende personen.

Philip Wijkamp (voorzitter)
Roelof Pronk (Groen, Infra, archief en Sodo/Opo)
Mies Meijer (secretaris)
Gerard van Ingen (penningmeester, websitebeheer)
Maarten Jeronimus (kontact persoon BHC en glasvezel werkgroep)

Afgelopen jaar (2014) is er maandelijks vergaderd.

Daarin zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
• Algemene zaken.
• Dorpshuis(onderhoud, activiteiten, beheer).
• Jaarlijks overleg in oktober met Gemeente Ooststellingwerf.
• FC Fochteloo, AC de Korhoenders en overige verenigingen.
• Oud papier.
• Financiële zaken, automatische incasso contributie.
• Website, www.fochteloo.nl (Gerard).
• Dorpsfeest 2014.
• Mailinglijst van dorpsbewoners.
• Activiteiten in het dorpshuis.

Daarnaast is de beheerscommissie van Et Legien ook met diverse zaken bezig geweest zoals:
• Zonepanelen / duurzaamheid (i.s.m. Gemeente en Provincie).
• Onderhoud en beheer;(altijd wel wat te doen).Geplaatst op 22-04-2014.

Jaarverslag 2013 Dorpsbelang Fochteloo:


Het bestuur van het Dorpsbelang Fochteloo bestaat momenteel  uit de volgende personen.
Frank Hofman (bestuurslid).
Anneke Bakker (bestuurslid)
Dries Aalbers (bestuurslid, dorpsfeest)
Roelof Pronk (Groen, Infra en Sodo/Opo)
Mies Meijer (secretaris)
Gerard van Ingen (penningmeester, websitebeheer)
Philip Wijkamp (voorzitter)


Afgelopen jaar (2013) is er maandelijks vergaderd.
Daarin zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
Algemene zaken;
Dorpshuis(onderhoud, activiteiten, beheer);
Jaarlijks overleg in oktober met Gemeente ooststellingwerf;
FC Fochteloo, AC de Korhoenders en overige verenigingen;
Oud papier;
Financiële zaken, automatische incasso contributie;
Op poten zetten van het nieuwe bestuur, taken verdelen en uitvoeren;
Website, www.fochteloo.nl (Gerard)
Passeerstroken op de Knolle, Noord- en Zuideinde;
Dorpsfeest 2014.


Daarnaast is de beheerscommissie van Et Legien ook met diverse zaken bezig geweest zoals:

Zonepanelen / duurzaamheid  (i.s.m. Gemeente en Provincie):
Onderhoud en beheer;(altijd wel wat te doen).


Philip Wijkamp.