Dagboek, rapportage en verslag voortgang glasvezel..
Het dagboek liever in pdf ?
 • Downloaden als pdf.

 • l

  Dagboek van de activiteiten rondom de realisatie “Glasvezel in Fochteloo en omstreken”.

  Verslag van de uitrol van glasvezel in de buitengebieden van de gehele provincie Fryslân.

  Rapportage over de voortgang van “glasvezel voor alle witte adressen in Ooststellingwerf”.  05.07.00

  In Fochteloo is men blij met de gemeentelijke herindelingsplannen. Namens Dorpsbelang onderstreepte voorzitter Otto de Vent de waardering voor de voortvarendheid van de gemeente. Echter, jammer van de gemiste kans om een stuk trottoir te realiseren aan de Vogelrijd, en tegelijkertijd daar de aanleg van kabeltelevisie ter hand te nemen. Het ontbreken van kabeltelevisie zit veel mensen in Fochteloo niet lekker. Essent wil de kabel wel aanleggen als minstens 80 adressen meedoen tegen betaling van 3500 gulden. “Ja, zo is de animo niet groot”, betoogde de Vent. De politiek reageerde met: Fochteloo is aan zet, nu of nooit. En “de gemeente zal hiervoor niet in de buidel tasten”.

  29.03.03

  Plattelandsurfer raakt hevig gefrustreerd, kopt Het Dagblad van het Noorden die zaterdag, in een artikel van Gert Meijer: “Kabel (centraal antenne systeem) is onder de in multimedia geïnteresseerde noordeling de populairste manier om te internetten, maar ADSL komt er aan. Dat blijkt uit een onderzoekje op het multimedia-deel van de website van deze krant. 46% van de meer dan 130 deelnemers aan de mini-enquête gaf aan van kabel (CAI) gebruik te maken, 29% doet het met ADSL. Het aloude 56k-inbelmodem (bekend van dat hoge piepgeluidje bij het maken van een verbinding) is met 19% ook nog redelijk vertegenwoordigd. Dat geldt niet voor andere vormen van internetten: 5% maakt gebruik van een ISDN-verbinding en slechts 1% gaf aan via de satelliet te internetten.

  20.03.13

  Provinciale Staten van Fryslân hebben de startnotitie “een Next Generation Accessnetwork voor elk huishouden in Fryslân” aangenomen met een ruime meerderheid. In die startnotitie wordt er voor gepleit om Friese huishoudens die geen NGA-aansluiting hebben, binnen afzienbare tijd de beschikking te geven van een dergelijke voorziening. In dit kader is de opdracht verstrekt om een investeringsplan te realiseren onder de werktitel “Next Step”.

  15.09.13

  Het lijvige rapport Dialogic Next Step, met medewerking van Fryslân Ring en Stratix,: “Ynvestearingsplan foar superfluch ynternet yn Fryslân”, wordt overhandigd aan Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân. Het108 pagina’s tellende rapport laat niets onbesproken.

  02.12.14

  Eerste helft december 2014: mede naar aanleiding van negatieve berichten in de NOS en de bijna wanhopige oproep van de Gemeente aan Dorpsbelangen om actie te ondernemen, lanceren de initiatiefnemers Gerard van Ingen, Jacqueline Derks en Maarten Jeronimus, met steun van Dorpsbelang Fochteloo, een vraag naar “interesse in een glasvezelaansluiting en bereidheid om zitting te nemen in een werkgroep” naar de bewoners van Fochteloo met flyers, Fodovoni (dorpskrant) en website.

  16.12.14

  Een eerste golf brengt al 40 belangstellenden van de ca. 112 adressen. Daaronder al verscheidene die willen meewerken in een werkgroep.

  18.12.14

  Een antwoord van wethouder Sierd de Boer aan de werkgroep: fijn dat jullie het zo voortvarend oppakken. Tevens een uitnodiging voor een gemeente-brede meeting op het gemeentehuis op 16 februari 2015.

  21.12.14

  Een aanmoedigingsbericht wordt rondgestuurd. Stand op dat moment: 52 aanmeldingen.

  24.12.14

  De oudejaarsploeg / AC de Korhoenders sturen een pseudo-brief van KPN aan de inwoners van Fochteloo, waarin een iPad-mini in het vooruitzicht wordt gesteld. Werkgroep besluit de effecten te benutten en niet te reageren.

  30.12.14

  Er is een toeloop van geïnteresseerden (30) voor glasvezelaansluiting.

  09.01.15

  Bezoek Gerard van Ingen, Maarten Jeronimus en Jacqueline Derks aan Anita Zwaaneveld en Hendrik-Jan Olijve van de projectgroep Langedijke. Doel: Informatie inwinnen m.b.t. aanpak glasvezel. Maarten heeft contact met redacteur Jaap ’t Hooft en verzoekt de redactie om een corrigerend artikel in de NOS.

  14.01.15

  Artikel “Fochteloo werkt hard aan komst glasvezel” in NOS.

  19.01.15

  Een eerste bestand wordt aan Fryslân Ring gestuurd. Resultaat: alle aanmeldingen moeten ook op de site FrieslandopGlas.nl van Fryslân Ring worden ingevoerd. Aldus gedaan.

  20.01.15:

  Eerste bijeenkomst glasvezelwerkgroep Fochteloo e.o. onder leiding van Maarten Jeronimus, die namens Dorpsbelang Fochteloo deze kar gaat trekken. Doel wordt uitgelegd. Taakverdeling vindt plaats: elk lid van de werkgroep krijgt als “eigenaar” een of meerdere straten/wegen toegewezen. Ook vertegenwoordigers uit de Weperpolder waren aanwezig met het verzoek te mogen aanhaken door gebiedsuitbreiding.

  22.01.15

  Er zijn 87 aanmeldingen voor interesse op de postcode 8428. Dat is 77,6%. Daarmee is de minimum norm reeds gehaald. Doch het aantal, de omvang is nog te beperkt. Het idee van 20-1 jl. het gebied uit te breiden met De Knolle, de Weper en de Weperpolder wordt omarmd. De projectgroep neemt de naam “Glasvezelwerkgroep Fochteloo e.o.” aan. Briefhoofd en website krijgen definitieve vorm.

  01.02.15

  In het februari nummer van Fodovoni wordt de oprichting van de werkgroep bekend gemaakt.

  04.02.15

  Fryslân Ring maakt op vragen van de werkgroep Fochteloo duidelijk, dat een haalbare aanvraag toch wel een 200-300 aansluit-geïnteresseerden nodig heeft. Bovendien lijkt 4G geen optie (voor providers ook te onrendabel). Op NU.nl verschijnt het bericht dat Friesland ongeveer 110 miljoen Euro uittrekt om de gehele provincie van breedbandinternet te voorzien. Er zijn nog 33.600 huishoudens die niet beschikken over glasvezel of coaxkabel.

  12.02.15

  Bijeenkomst op gemeentehuis met Jaap de Vries (gemeente), Roelof de Boer en                 Johan Hielkema (beiden Fryslân Ring) en Maarten Jeronimus. Daarin komen de mogelijkheden en de onmogelijkheden nog eens op tafel. Besproken wordt welke gebieden aan Fochteloo gekoppeld zouden kunnen worden en welke gebieden ook “wit” zijn.

  16.02.15

  Voorlichtingsavond door Gemeente, Fryslân Ring en Langedijke op gemeentehuis. Vertegenwoordigers van de noordoostzijde van Oosterwolde vragen om aansluiting (Laurens Blanckenborgh). Er is overleg met Yuri Zorg over zijn werkgebied ten noorden van Donkerbroek. Idee van een gemeentelijke werkgroep ontstaat.

  19.02.15

  Bijeenkomst glasvezelwerkgroep Fochteloo e.o. in dorpshuis Fochteloo, waar tevens de nieuwe Weperpolder- deelnemers en Weper/Jardinga/Schrappinga/ Bentemaden aanschuiven.

  05.03.15

  Voorlichtingsavond door Fryslân Ring voor inwoners Fochteloo e.o  in dorpshuis Et Legien. Fryslân Ring opent tevens het loket Breedband Friesland. .

  10.03.15

  Minister Kamp wil aan de 4G ! Wordt door deskundigen gekwalificeerd als lapmiddel. Provincie Fryslân houdt het op glasvezel. Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland wijst op de mogelijkheid fondsen aan te spreken. Als de ontwerp- begroting klaar is, zal daar een beroep op worden gedaan.

  12.03.15

  Op het gemeentehuis komen vertegenwoordigers van alle actieve projecten Glasvezel, van Breedband Fryslân en van de Gemeente bijeen. De zogenaamde projectgroep Ooststellingwerf op Glas (in de witte gebieden) is daarmee een feit. Doelstelling: overleg met elkaar, opdat er geen “wit adres” buiten de boot valt. Advies aan de deelwerkgroepen: gewoon doorgaan met je eigen zaken. Breedband maakt een witte- gebieden inventarisatie op postcode in Exelbestand.

  18.03.15

  Een duidelijke berichtgeving op flyer wordt in de Vier Streken bezorgd.

  24.03.15

  Bijeenkomst glasvezelwerkgroep Fochteloo e.o. in dorpshuis Fochteloo. De inventarisatie begint te voltooien.

  26.03.15

  Bijeenkomst Projectgroep op Glas in Ooststellingwerf op gemeentehuis. Er wordt gestudeerd op de mogelijkheid van één groot gemeente-breed project. Argument: kostendeling en geen adressen overslaan. Peter Alberts wordt de vertegenwoordiger van Haulerwijk.

  07.04.15

  Bijeenkomst glasvezelwerkgroep Fochteloo e.o. in dorpshuis Fochteloo. Eind-inventarisatie. Er wordt geteld, geteld, gerekend en nog eens geteld. Eindconclusie vooralsnog: circa 80%. Komende dagen moeten nog een paar adressen worden bezocht.

  08.04.15

  De controlelijsten worden rondgemaild aan de werkgroepleden. Ieder controleert voor de laatste keer zijn eigen parochie. Met de toevoeging van “en omstreken” wordt ruim 80% geïnteresseerden geregistreerd.

  10.04.15

  De definitieve telling wordt vastgelegd door de telcommissie Jacqueline, Onno en Maarten..

  12.04.15

  Alle adressen en aanvullende info van belangstellenden/geïnteresseerden definitief gemaild naar Fryslân Ring. Wat de werkgroep betreft kan het rekenen beginnen. Namens de telcommissie gaat er een eindbericht met dankwoord uit naar de werkgroepleden. De werkgroep gaat op reces (voorjaars)-zomervakantie.

  16.04.15

  Bijeenkomst Projectgroep in Et Legien te Fochteloo. De kaart witte adressen brengt Breedband on-line. Welke witte adressen hebben nog geen initiatiefnemer? Inventarisatie. Volgende bijeenkomst op 28.05. te Makkinga bij Kees Gorter.

  18.06.15

  Overleg te Elsloo over gespreksstrategie met wethouder gepland op 29 juni a.s.. (Jacob, Maarten)

  23.04.15

  Maarten doet verslag, op de jaarvergadering van Dorpsbelang, aan “het dorp” over de stand van zaken, namens de Werkgroep Glasvezel in Fochteloo e.o. met het persbericht “Voldoende belangstelling voor glasvezel!”.

  28.05.15

  Projectgroep bijeen in Elsloo in ´t Anker (in plaats van Makkinga). Marina Boers zal Waskemeer vertegenwoordigen. Koos Kooijman (Appelscha Boven) meldt overvalgevaar van Ziggo. Projectgroep vindt dat buitengebied Ravenswoud er bij getrokken moet worden. Hebben nu 282 adressen aangemeld. Heidehoek (Yuri) vindt het werken over de gemeentegrens een lastig item, mede door het werken via buurtverenigingen. De Vier Streken hebben 34 van de 41 adressen binnen. Is het wijs dit te clusteren met Makkinga Noord West? Elsloo telt 64 adressen nu. Breedband beloofd de kaartjes toegankelijk te maken voor de projectgroepsleden. Valt er een beroep te doen op de gemeentelijke precario reserves?

  02.06.15

  Koppeling Elsloo / Makkinga wordt overwogen.

  13.06.15

  Breedband verspreidt via de Projectgroep de adreslijsten (t.e.m. 28 mei) van de deelgebieden.

  16.06.15

  Gemeenteraad in kaderbriefoverleg stemt unaniem voor de motie M8: Glasvezel realiseren in het gehele buitengebied van Ooststellingwerf.

  24.06.15

  Bij Appelscha Boven aan de Vaart NZ en ZZ valt een aanbod van Ziggo in de bus: gratis aangesloten worden op coaxkabel (met een abonnement op Ziggo, dat wel). Gemeente heeft hierin bemiddeld, zonder overleg met Dorpsbelang Appelscha-Boven of de Glasvezelwerkgroep.

  25.06.15

  De berekening van de Oosthoek is gereed. Aansluitkosten voorlopig geraamd op € 4200, d.i. rente plus aflossing € 25 per maand gedurende 20 jaar..

  26.06.15

  Wethouder de Boer wordt geïnformeerd / bijgepraat door Jaap de Vries over de stand van zaken..

  29.06.15

  Gesprek vertegenwoordiging Projectgroep (Jacob en Maarten) met wethouder Sierd de Boer en beleidsambtenaar Jaap de Vries. Wat betekent de aanname van de motie voor steun aan het burgerinitiatief? S.de B: warm pleidooi bij gedeputeerde Sietske Poepjes. Is totale engineering van alle witte gebieden tezamen niet goedkoper? Nadeel: tempo en vorderingen van de deelgebiedswerkgroepen liggen nogal ver uit elkaar. Als totaalklus vergt het nog veel meer tijd en geduld, terwijl de aanleg in de praktijk toch niet overal tegelijk kan worden uitgevoerd.

  06.07.15

  KPN stuurt opnieuw persbericht rond: centrales krijgen een upgrade voor VDSL-2, met straatkasten viber op koper.

  07.07.15

  Elsloo moet opnieuw worden geteld.

  06.08.15

  Bijeenkomst van de Projectgroep in Et Legien te Fochteloo. Uitkomst gesprek met de Gemeente wordt besproken. Inventarisatie stand van zaken volgt. Haule en Waskemeer krijgen eigen vertegenwoordiging, resp. Tiny Frankema en Marina Boers. Jacco Baron vertegenwoordigde dit keer de Heidehoek. Peter Alberts voor Haulerwijk. Breedband heeft zorg om het rekenprogramma, levert vertraging. Bovendien wordt gekeken naar de logica van de aansluiting op belendende deelgebieden. Overwogen wordt de Gemeente te vragen om garant te staan voor de kosten van een totaalberekening.

  12.08.15

  In de middag is er een ingelast overleg Gemeente, Breedband en Maarten. Door de ontwikkelingen in de markt (activiteiten van providers om verlekkerde aanbiedingen voor te bereiden, soms zelfs al bij de kop te hebben: Appelscha-boven) is het raadzaam de projectactiviteiten niet op te houden met afwegingen en zoeken naar het Grote Geheel (zie overweging gemeentegarantie op 06.08), maar als het even kan in deelprojecten te versnellen. Dus Fochteloo e.o. gaat in de molen. Niettemin is de Projectgroep gehouden te waken voor “vergeten witte adressen”.

  19.08.15

  Startbespreking in Haulerwijk over de aaneensluiting Heidehoek, Waskemeer, Haule en Haulerwijk op Fochteloo. De groepencombinatie wordt HHHW genoemd. Een vruchtbaar overleg. Open blijft de discussie over de Rendijk. Die is topologisch verdeeld in drie stukken. Maar hoe wordt dit technisch opgelost? Vraag Breedband voorgelegd.

  19.08.15

  In de LC: Gedeputeerde Sietske Poepjes belooft dat alle basisscholen in Fryslân “binnen een jaar” kunnen zijn aangesloten op snel internet. De Provincie wil dit met de scholen regelen.

  21.08.15

  Een mailing wordt rondgestuurd naar de Werkgroepleden, de Projectgroepleden, de Gemeente en naar Fryslân Ring.

  02.09.15

  Voorzitter van Dorpsbelang Appelscha-boven luidt de noodklok en roept Breedband en Projectgroep aan tafel.

  03.09.15

  Vervolg HHHW-overleg in Haule. Alle straten en wegen worden in kaart gebracht en op kaart ingetekend (Maarten). Er blijven twee vragen over: Rendijk en Donkerbroek -zuid. (De Pegge en de Kloosterweg). De Pegge en de Kloosterweg worden aan de Heidehoek toegevoegd. Laurens zal gevraagd worden die laatste twee te inventariseren. De lijsten zijn naar Breedband gestuurd.

  05.09.15

  HHHW stuurt een flyer rond aan weekbladen en dorpsbladen. Artikel verschijnt in De Haulerwijkster.

  07.09.15

  Maarten controleert de lijst van de “telcommissie Fochteloo e.o.” met die van Breedband/Fryslân Ring: er blijken ruim 60 onvolkomenheden dan wel mankementen bij Breedband in te zitten. Er wordt gebromd op Breedband. Breedband belooft snel herstel. Vermoedelijke oorzaak: andere interpretatie van wat is wit en wat is grijs.

  08.09.15

  Roelof de Boer van Fryslân Ring zit met Jaap de Vries, Maarten Jeronimus, Koos Kooijman en mensen van Dorpsbelang / Werkgroep op Glas Appelscha-Boven bij Kees Bron op Alkenhaer aan tafel. Ziggo heeft Vaart ZZ en Vaart NZ van Appelscha tot de Damsluis nu definitief op coaxkabel gezet. Daarmee is de Vaart ZZ en Vaart NZ geen “wit”-gebied meer. Weliswaar hebben daarvan slechts 30 van de 91 adressen ja gezegd, maar daarmee is het glasvezelbestand van Appelscha-Boven in totaal toch met de helft afgenomen en daarmee is hun glasvezelproject op losse schroeven gezet. Maarten zal met Koos Kooijman contact zoeken met Dorpsbelang Appelscha (A. Boonstra), om te onderzoeken of er uitbreiding en koppeling mogelijk is richting Bosberg, OlmenEs, Aekingaweg.

  11.09.15

  Een eerste contact met Appelscha is in gang gezet via Appie Boonstra en Alle Dijkstra.

  17.09.15

  Bijeenkomst in Lemmer voor algemeen informatief provinciaal overleg, aangestuurd door Breedband Friesland / Fryslân Ring. Tiny (Haule) en Maarten gaan daar naar toe. Een brede toelichting “vol gas naar glas!” op glasvezelprojecten. Workshoptafels, interviews. Brekkenpolder een geslaagd project. Vlgs. directeur Pepijn Leijenburg van Fryslân Ring is de subsidieregeling nog niet helder. Pas eind 2015 zal het operationeel zijn. Een tas vol promomateriaal ging mee naar huis:

  22.09.15

  In LC van 22 sept. : De uitrol van breedband in Friese plattelandsgebieden schiet, vlgs. CU-statenlid Wiebo de Vries, niet op. Hij bepleit versoepeling van de voorwaarden.

  24.09.15

  Bijeenkomst Projectgroep Ooststellingwerf op Glas in Makkinga. Verslag van bijeenkomst in de Brekkenpolder en van de activiteiten van Ziggo in Appelscha/Boven . Uitgangspunt voor de projectgroep blijft: glasvezel voor alle witte adressen. Voor de projectgroepen komt een login/portal beschikbaar, waarop geografisch de witte adressen zijn te vinden. De werkgroepen kunnen daar zelf correcties op aanbrengen.

  30.09.15

  In klein comité is er overleg met Breedband Friesland over de eerste uitkomsten van de berekening Fochteloo e.o. Besloten wordt om een nieuwe berekening te doen met een grotere omvang, om tot een evenwichtigere grote gemene solidaire deler te komen, als richtsnoer voor alle andere projecten in de gemeente Ooststellingwerf.

  01.10.15

  De werkgroep Glasvezel in Fochteloo e.o. stuurt een mailing rond met mededelingen over de vorderingen van het project. Kern van de boodschap: er volgt toch een berekening van een groter geheel om tot een evenwichtiger prijstelling te komen. In november hoopt de werkgroep een vervolg te kunnen geven aan het project met een “go or no go".

  01.10.15

  Gemeente heeft samen met Kees Bron en Koos Kooijman, overleg met Ziggo met betrekking tot Appelscha- boven, met de vraag of de overgebleven bewoners uit die werkgroep ook aangesloten kunnen worden.

  05.10.15

  Bij RTV Drenthe verschijnt een persbericht “Burgerinitiatieven voor glasvezel vrezen de toekomst”, waarin onomwonden uit de doeken wordt gedaan, wat op het gemeentehuis al is uitgesproken (zie 12.08.15).

  07.10.15

  In Fochteloo zoemen verontrustende vragen rond n.a.v. Drentse artikel. Hennie Duin geeft signalen namens de werkgroep Fochteloo e.o. door aan statenlid Dorrepaal en gedeputeerde Sietske Poepjes.

  08.10.15

  Gepland vervolgoverleg HHHW in Waskemeer, doch door omstandigheden en herfstvakantie uitgesteld naar 29 oktober.

  09.10.15

  Op de opiniebladzijde van het Nieuwblad van het Noorden verschijnt een bericht van Piet van den Berg, die de hoofdredacteur van deze krant (3 okt. ‘15) repliceert met de opmerking: Snel internet is niet de vooruitgang dienen, maar is de vooruitgang vóór zijn. Mensen die menen dat ze met coaxkabel op de toekomst zijn voorbereid en daarom niet aanhaken bij lopende lokale glasvezelinitiatieven, maken een inschattingsfout van hun leven. Want blijven grote delen van buitengebieden in de Noordelijke provincies afhankelijk van ADSL, kabel of de illusie die KPN momenteel uitrolt onder de naam vectortechnologie, dan wordt het onmogelijk om volwaardig te participeren in de samenleving van morgen. En dat geldt ook voor wie in het buitengebied niet kiest voor glasvezel !!

  12.10.15

  Bijeenkomst op de vroege maandagochtend van Dorpsbelang Appelscha, Dorpsbelang Ravenswoud, Dorpsbelang Appelscha/Boven, Alle Dijkstra en Maarten Jeronimus, om te overleggen hoe de krachten en de projecten te bundelen zijn tot een geheel. Na uitleg over de verschillende situaties, de stand van zaken in de gemeente Ooststellingwerf, over glasvezel, over aanpak, over wit adres en grijs gebied, over Fryslân Ring u.a. en Breedband Friesland, wordt besloten dit voorstel aan te nemen en uit te werken. Als eerste volgt de inventarisatie: wat is wit. Dan de eerste signalen met flyer en toelichting. Maarten verstrekt materiaal daartoe en het postcode bestand van Breedband wordt digitaal bezorgd.

  26.10.15

  In de Leeuwarder Courant te lezen: de Tweede Kamer stemt morgen over een motie van Agnes Mulder (CDA) en Astrid Oostenbrug (PvdA), voor een vlottere aanleg van snel internet op het platteland. Friesland loopt (op Gelderland na) het meest achterop. Ondanks de pot met geld, leidt in Fryslân de haperende uitrol van breedband in plattelandsgebieden bij de ChristenUnie tot grote ergernis. Een van de oorzaken is volgens statenlid Wiebo de Vries, dat geen van de initiatiefgroepen een sluitende financiering heeft. Een versoepeling van de fondsvoorwaarden kan volgens hem tot versnelde aanleg leiden.

  27.10.15

  Yuri Zorg mailt aan de projectgroep de bevindingen opgetekend in een artikel op Telecompaper. Daarin wordt gewezen op de mogelijkheden van CIF-financiering, een investeringsmaatschappij waarin pensioenfondsen ABP en PGGM alsmede de Rabobank deelnemen. Yuri: ”Met de huidige schamele subsidie die de Provincie biedt, zou deze optie mogelijk zelfs een stuk voordeliger uit kunnen vallen en tevens de huidige belemmeringen door Europese en Provinciale regels kunnen ontwijken. Graag bespreken in de projectgroep.”

  30.10.15

  Maarten Jeronimus schreef aan alle inwoners/geïnteresseerden voor glasvezel in Fochteloo en omstreken de volgende brief: “In de moderne communicatie is het gebruik van het internet de gewoonste zaak van alle dag geworden. Sterker nog, een onmisbare voorziening . Of het nu het uitwisselen van teksten, geluid- en beeldmateriaal, gebruiksprogramma’s of besturingen op afstand betreft, dit alles loopt via het internet. Internet is dataverkeer tussen gebruiker en, door tussenkomst van een provider of ander medium (Facebook, WhatsApp, Twitter, LinkedIn, Skype, SMS, etc.) , met een andere gebruiker. Die digitale signalen lopen radiografisch (3G, 4G, 5G, Wifi), of door een telefoonkabel, of door een coaxkabel of door glasvezel. Glasvezel is een erg dun doorzichtig draadje, waardoor een lichtsignaal kan worden gestuurd. De zeer hoge snelheid van licht is overal hetzelfde en altijd gelijk (constant). Omdat er sprake is van een zeer hoge constante snelheid, kunnen er veel signalen zeer nauwkeurig elkaar snel afwisselend door datzelfde draadje worden gestuurd zonder dat men merkt dat die signalen afwisselend om en om verstuurd worden. Het lijkt in de praktijk alsof er veel tegelijkertijd wordt verstuurd. Dat wordt breedband genoemd. En bij de huidige stand van de techniek, is de snelheid, de mogelijkheden, nog niet maximaal benut. Dus er ligt voor de toekomst in dat doorzichtige adertje nog voldoende lichtruimte om te gebruiken voor nog betere, bredere en/of snellere toepassingen. Dat wordt niet bepaald door de glasvezel, maar door de apparatuur die het lichtsignaal moet versturen en door het toestel die het moet ontvangen en weergeven. Deze voorlopige digitale mogelijkheden voor ontwikkelingen in de toekomst hebben de “koperleidingen” veel minder en soms zelfs helemaal niet in vergelijk met het glasheldere vezeldraadje. In april van dit kalenderjaar heeft ruim 70% van de bewoners/woonadressen aangegeven belang te hebben bij een glasvezelaansluiting. Terecht. Een betere woonwens voor op de maatschappelijk toekomst voorbereid te zijn kan haast niet, zou je denken. In de late zomer zijn de rekenmeesters van Fryslân Ring aan de slag gegaan. De aanleg van welke datageleider dan ook, gaat in een 60 cm diepe geul vanuit centrales naar verdeelkasten en van daar naar huisaansluitingen. Dat gleuf graven/boren vormt het grootste deel van de aansluitingskosten. En de kostenraming daarvan wordt beïnvloed, zoals al eens eerder genoemd, door het aantal obstakels, zoals bomen, bebouwing, privéterreinen, grondsoort, afstand, enz. Vooral de afstand ook, ja. En tegelijkertijd vormt de afweging tussen te maken kosten voor een super mooie glasvezelaansluiting in het buitengebied én de betaalbaarheid van een prachtige sleuf graven in de grond van een ander, een hoofdbrekende zorg. En eveneens is de Provincie minder ver in de uitrol van haar plannen, in het realiseren van haar doelstellingen (uitzetten van regelgeving op de te verstrekken subsidie, voorwaarden formuleren op verstrekken van de beloofde leningen, op onderhandelingen met providers) en heeft onze Gemeentepolitiek de “motie M8” van 16 juni jl. nog niet omgezet in daadkracht en adequaat handelen. Tenminste, nog niet merkbaar. Ook al zijn er contacten gelegd tussen Fryslân Ring en Provincie enerzijds én Fryslân Ring en de Gemeente anderzijds, en zijn er voelhorens uitgestoken naar de providers……. Er is veel diplomatie gaande. Dit alles werkt zeer vertragend. Vandaar dat de werkgroep “Glasvezel in Fochteloo en omstreken” zich zorgen maakt, omdat het project zelf op dit moment nog geen steek verder is dan waar ze de voorbije zomer was. Maar geduld hebben is een schone zaak. En dat is wat de werkgroep van u vraagt: nog wat geduld graag. Er is veel overleg, er wordt dus wel aan gewerkt achter de schermen!

  04.11.15

  De Nieuw Ooststellingwerver neemt de inhoud van de mailing van 1 oktober jl. (het bericht staat te lezen op onze Glas- Website) onverkort over: “Fochteloo maakt zich zorgen over glasvezel”. En dat doet Fochteloo.

  05.11.15

  De Projectgroep komt bijeen in Waskemeer. De Gemeente oefent druk uit op gedeputeerde Poepjes, meldt Jaap de Vries, gemeentelijke beleidsmedewerker. Nijeberkoop/Oldeberkoop schuift (voorlopig ter oriëntatie) aan in de persoon van Paul Krol. De Oosthoek kan voor €25 (15 jaar) worden aangelegd (en nu contracteren, edoch men is moeilijk over de streep te trekken door alle in mediale berichten beloofde pseudo-verbeteringen door providers). Maarten doet als voorzitter een beroep op elk om vaart te zetten achter de projecten om eerder in staat te zijn alle delen te koppelen tot één groter geheel: Ooststellingwerf op Glas !

  11.11.15

  KPN belooft bij monde van haar directeur Joost Farwerck , 500.000 huizen in het buitengebied van snel internet te voorzien, 15.000 in Fryslân en Groningen, aldus een artikel in de Leeuwarder Courant. En dan nog eens 100.000 met een 4G-modem (waarvan stralingsgevaar, storingsgevaar en kosten nog ongewis zijn). Minister Kamp komt daarbij nog maar weer eens met een opmerking, te “overwegen” met subsidie te komen.

  12.11.15

  De Leeuwarder Courant opent een flink artikel met de kop: ”Witte vlek wil glasvezel in plaats van 4G-modem”. De oplossing die KPN biedt is duur en nog steeds te traag. Eén op de drie in het buitengebied kunnen we helpen, oreert KPN. Op het begeleidende kaartje met groene stippen is het overduidelijk: Ooststellingwerf komt er zeer bekaaid vanaf. Citaat: “Ook in Fochteloo, waar men nog surft op de telefoonlijn, wordt niet gejuicht om het project van de communicatiereus. “Glasvezel is de snelweg, terwijl KPN een zandpad aan het verharden is, zegt Maarten Jeronimus, voorzitter van de werkgroep die het dorp moet helpen aan breedband internet”.

  17.11.15

  In het Provinciehuis was een bijeenkomst “realiteit van de praktijk begonnen” voor Friese Glasvezel Burgerinitiatieven. Franklin, Tiny en Maarten gaven acte de préséance namens de projectgroep. Na de inleiding van gedeputeerde Sietske Poepjes, deden Roelof de Boer (Breedband), Anne Glasbergen (Brekkenpolder) en Pieter Hessels (Oosthoek) verslag van hun worstelingen om tot de aanleg van Glasvezel te komen. Vervolgens was er breed tijd voor het stellen van vragen.

  21.11.15

  LC met Ate van der Meer: “Ga in Friesland voor draadloos internet”. Hij denkt als internetstrateeg bij Snakeware (is dat niet het bedrijf uit Sneek, dat het zo moeilijk heeft?) dat 4G dan wel 5G de internetverbinding voor het buitengebied is. Een mooi en goed pleidooi, maar is het volledig? En wint het wel echt aan populariteit of is het een aangedragen optie van providers, die door glasvezel bang zijn klandizie te verliezen?

  25.11.15

  De werkgroep HHHW vergadert in het dorpshuis Et Legien te Fochteloo. Haulerwijk heeft een site www.snikkenet.nl de lucht in gestuurd, om het glasvezelproject aan te jagen. De Heidehoek wacht op de Provincie. Haule start nu een eigen werkgroep. De voorlichting aan Dorpsbelang Haule vond gisteravond plaats (Maarten). Waskemeer loopt in de pas met Haule. Fochteloo wacht, en wacht, en wacht, op de herberekening. De werkgroep neemt kennis van de resultaten van de Stichting marktverkenning Sterk Midden Drenthe, omtrent de financiering van een glasvezel net via een particuliere coöperatie: Tot €2000,= (en anders maar niet) , 6 – 8% rente en levenslange bijdrage.

  27.11.15

  Op het provinciehuis komen vertegenwoordigers van de werkgroepen uit de hele provincie bij elkaar. Poepjes biedt haar excuus aan voor de stroperigheid van het provinciale project: “ontsluiting witte gebieden”. Zij belooft snelheid van handelen. Ooststellingwerf wordt vertegenwoordigd door Franklin Bander (Heidehoek), Tiny Frankema (Haule), Koos Kooijman (Appelscha-boven), Alle Dijkstra (Appelscha-west) en Maarten Jeronimus (Fochteloo e.o. en de Projectgroep). Ook het overleg met de grote commerciële spelers wordt opgepakt, om processen zoals in Appelscha- boven te voorkomen. Mevrouw Sietske Poepjes: ”onze plannen en die van de bedrijven bij elkaar brengen, daar gaat het om”!. Voor een volledig verslag surfen naar Breedband Friesland .

  28.11.15

  De Leeuwarder Courant doet uitgebreid verslag onder de chocoladeletters: “Glasvezelplannen stranden in woud van bureaucratie” en “Het spijt ons dat we u zo lang hebben (moeten) laten wachten”.

  02.12.15

  Het breedbandfonds van de provincie Fryslân gaat eindelijk van start. De opdracht is gegund, op basis van een openbare aanbesteding, aan de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Daarmee zijn we er nog niet. Het fonds begint eerst met voorbereidende werkzaamheden, voordat de aanvragen daadwerkelijk kunnen worden ingediend. En dat, terwijl we in april 2015 al zo ver waren !! Gedeputeerde Poepjes: “Hiermee zetten we weer een grote stap in de realisatie van snel internet voor iedereen”. Het breedbandfonds levert een lening tegen een lage rente. Bij de aflossing komt kapitaal vrij voor nieuwe initiatieven, aldus de directeur van SVn J.W. van Beek.

  09.12.15

  In het plaatselijke maandblad Haulerwijk, wordt Snikkenet breed uitgemeten.

  21.12.15

  Hoe komt het toch dat journalisten zo slecht geïnformeerd zijn? De toekomst is dat TV via internet tot ons komt. Die ontwikkeling is via HBO, Sport 1 en Netflix al gestart. Het steeds individueler wordende TV-kijken kan niet via de draadloze 4G ! Bovendien knijpt KPN de verbinding af bij overmatig gebruik. Immers, het signaal van een zendmast moet worden gedeeld door het aantal gebruikers. En het 5G experiment in Loppersum is helemaal niet bedoeld voor particuliere consumenten, lees de stukken van het Economic Board Groningen er maar op na. Dit is gewoon een dooie mus die het buitengebied weer voor jaren op achterstand zet! Net zo als het plan om via lantaarnpalen internet (wifi) te gaan verzorgen (Dagblad van het Noorden). Zo word je voor de gek gehouden, er zijn immers geen lantaarnpalen in het buitengebied, foetert Marcel van Opzeeland, fractievoorzitter van Opsterlands Belang.

  29.12.15

  De verslaggever van de LC met in zijn artikel van 21 december jl. een pleidooi voor een 4G- en 5G- netwerk in het buitengebied (door wie en voor wie schrijft hij dit eigenlijk?), wordt door Jan Gerben de Vries van de werkgroep Littenseradiel op Glês op onvolledigheid gewezen. Storingsgevoeligheid en weersinvloeden op de ontvangstkwaliteit, geen keuze in provider dus geen concurrentie dus geen marktwerking op abonnementsprijzen, gebruiksdeling waardoor snelheidsafhankelijkheid van het aantal gelijktijdige gebruikers, limiet aan gebruiksbreedte (aantal Mb) en kostenaspect door bundelprijzen aan bandbreedte te koppelen.

  04.01.16

  Namens de werkgroep Fochteloo e.o. op Glas, gaat een mail uit naar Breedband Friesland met de vraag naar de stand van zaken. Ook naar het Fryslân Ring standpunt ten aanzien van de pseudo-oplossingen van KPN wordt gevraagd. De vorderingen van het overleg Gedeputeerde en KPN? Antwoord komt 21 januari a.s.

  09.01.16

  Plaatselijk Belang Haulerwijk roept haar inwoners op in haar maandblad van januari 2016, naar de informatieavond op 9 februari a.s. in De Enter te komen. Intussen kan men de belangstelling voor glasvezel kenbaar maken op hun site www.snikkenet.nl. Plaatselijk Belang richt haar pijlen niet uitsluitend op Fryslân Ring, maar heeft ook contact gelegd met de coöperatie die werkzaam is in de Drentse buurgemeente Noordenveld. De samenwerking met de projectgroep is tanende.

  11.01.16

  Breedband Fryslân heeft contact met Maarten over de voortgang: Het overleg met KPN en BNG-bank vordert (te) gestaag. Er is ambtelijk contact tussen bovengenoemden en de Provincie.

  12.01.16

  Beleidsmedewerker Jaap de Vries heeft overleg met wethouders de Boer en Derks over eventuele mogelijkheden om de plannen voor snel internet te bespoedigen, mede naar aanleiding van de commissievergadering Ruimte van de Gemeenteraad.

  13.01.16

  Jouke Benedictus van de kerngroep en de werkgroep Wester Es heeft een gesprek met Breedband Fryslân (Roelof de Boer) om over de initiatieven in Ooststellingwerf te spreken. Ook over de huidige (nog onzekere) stand van zaken met betrekking tot de voortgang van het provinciale initiatief, en de ondersteunings- mogelijkheden van Breedband Friesland daarbij, wordt bijgepraat.

  15.01.16

  Paul Krol (Nijeberkoop) stelt de mogelijke gevaren van 4G aan de kaak. Citaat: “Er bestaan substantiële bewijzen, dat elektromagnetische straling de gezondheid van mens en dier kan aantasten. Een dierenarts uit Duitsland deed onderzoek naar het verband tussen een UMTS-mast en het slechter functioneren van een melkveehouderij. Hij heeft een spreekverbod opgelegd gekregen. Wat de negatieve effecten van straling op kinderen zijn, zijn af te lezen via ons trage internet op www.stralendkind.nl/gevaar. Conclusie: gaan voor glasvezel !

  21.01.16

  Projectgroep Ooststellingwerf op Glas komt bijeen in De Enter te Haulerwijk. Wethouder de Boer is de speciale gast. Aan de hand van de zeer moeizame vorderingen in de Oosthoek, blijkt de invloed van de berichten in de media. Om hieraan het hoofd te bieden wordt een belangrijk uitgangspunt vastgesteld: Werken aan één geheel in Ooststellingwerf, om de aanlegkosten beheersbaar te krijgen, en nog snel ook. Een stuurgroep gaat het stappenplan en uitgangspunten op korte termijn formuleren. De stappen voorzien van de bijbehorende informatie(-bronnen). Een andere uitspraak van wethouder Sierd de Boer brengt de berekeningen van projecten in een ander stroomgebied: grijs is coax-kabel. Ook als die wel voor de deur ligt maar niet in de meterkast. Of deze uitspraak houdbaar is moet nog blijken.

  26.01.16

  Het college van B en W van de gemeente Ooststellingwerf besluit, dat de aanleg van glasvezel in het buitengebied als één geheel ter hand moet worden genomen. Uitgangspunt: een dekkend glasvezelnetwerk voor de witte adressen, inclusief vakantiewoningen, met een kostenplaatje na verrekening van subsidie van maximaal €20 á 25 per aansluiting.

  27.01.16

  Breedband Fryslân wordt om een offerte gevraagd voor de berekening businesscase Ooststellingwerf.

  28.01.16

  Wethouder Sierd de Boer heeft, in het bijzijn van beleidsambtenaar Jaap de Vries, overleg op het gemeentehuis met Maarten Jeronimus over het ontplooien van snelheid in de glasvezel plannen, naar aanleiding van de besluitvorming in het projectgroep-overleg van 21 januari jl.. Het college van B&W, in haar overleg eerder deze week, heeft besloten, het vormen van alle deelprojecten tot één geheel te bundelen, aan te moedigen. Voorts zegt zij voornemens te zijn, het berekenen van “Ooststellingwerf op glas in het buitengebied” mogelijk te maken {2411 adressen 165 (hebben de mogelijkheid aan te sluiten op Langedijke) = 2246}. Aan het college zal worden voorgelegd dit berekenen te (voor-)financieren, om zo te komen tot een aanvaardbaar bedrag per aan te sluiten adres. Daarna heeft Breedband nog een maand nodig voor het uitrekenen. Wethouder de Boer: “we moeten nu snelheid maken in aanpak en komen tot gelijkgestemdheid in alle deelprojecten. Deze nieuwe impuls moeten we positief uitdragen in woord en geschrift. Ik zal in ernstig overleg met gedeputeerde Sietske Poepjes, om gedaan te krijgen dat zij deze gemeente-brede aanpak ook steunt en mogelijk maakt”. In aansluiting op dit gesprek is er telefonisch overleg tussen Roelof de Boer (Fryslân Ring) en Maarten Jeronimus: er wordt dan een high level ontwerp en berekening gemaakt voor alle witte adressen die het zonder coaxkabel of glasvezel moeten doen in het buitengebied. Ook het deel van Haulerwijk wordt meegenomen, ook al lonkt het DBH naar buurgemeente Noordenveld (geheel Haulerwijk op glas !). Op de rekenuitkomst valt dan nog aan regelknoppen te draaien (variabelen zijn leningstermijn, sub oplossingen voor verre adressen, rentestand, aanvullende financiering, open net, zelfwerkzaamheid, percentage minimale aantal contractanten, enz.) om tot de beste oplossing voor allen te komen: een betaalbare aansluiting op glasvezel voor alle witte adressen in het buitengebied in de gemeente Ooststellingwerf..

  28.01.16

  Breedband biedt aan voor € 12.500 een berekening te kunnen en willen maken voor de gemeente.

  03.02.16

  KPN versnelt de uitrol van het LoRa-netwerk. Voor juli 2016 moet het in heel Nederland mogelijk zijn apparatuur eenvoudig via internet kunnen laten communiceren. Het zogenoemde “internet of things”. Volgens KPN topman Eelco Blok is er veel vraag naar deze dienstverlening. Het telecombedrijf zou heel 2016 voor de uitrol benutten, maar heeft besloten dit proces een half jaar eerder af te ronden.

  04.02.16

  De Nederlandse provider Wireless XS gaat een vaste internetverbinding aanbieden op plekken waar geen kabel ligt. Daarvoor wil het bedrijf gebruikmaken van een draadloze verbinding. De te gebruiken technologie moet het gemakkelijker maken om een snelle internetverbinding op moeilijk te bereiken locaties te krijgen. De operator wil snelheden van maximaal 100 Mbit per seconde aanbieden, vertelt directeur André Kalsbeek. Van een datalimiet, zoals bij mobiele abonnementen is geen sprake. Volgens Kalsbeek wordt het een combinatie van de draadloze technologieën Ite, wimax en Wifi. Abonnees van Wireless XS krijgen van de provider een speciale schotel, die thuis wordt gemonteerd. Met deze schotel wordt het draadloze internetsignaal opgevangen en door het huis verspreid.

  09.02.16

  Snikkenet is de naam van de werkgroep van vrijwilligers, onder de vlag van Plaatselijk Belang Haulerwijk, die de aanleg van een glasvezelnetwerk voorstaat. In het dorpshuis De Enter is er vanavond een presentatie door Alie Hut, lid van de coöperatie en werkgroep Noordenveld Zuid West. De voordracht diende als voorbeeld en aanzet van het initiatief Snikkenet: “Van de provincie Drenthe kregen zij € 50.000,= om de campagne te bekostigen. Dat resulteerde in 962 abonnementen op een provider, dus 962 leden van de coöperatie die Snikkenet willen. Daarvan is 2/3 wit gebied. Totale resultaat van nagenoeg 65% (verplicht quotum), 50% grijs, 85% wit. Verplicht quotum ook, om het project levensvatbaar en financieel rendabel te hebben. In het werkplan, de zgn. businesscase, wordt gerekend met een financiering/begroting van € 3 miljoen (gemiddeld iets meer dan € 3100 per aansluiting). De witte adressen lenen de helft van de provincie tegen 1%, de grijze tegen 4% rente, af te lossen in 13 jaar. Voor de overige 50% wordt aan commerciële financiering gewerkt. De solidariteits-maandlasten, inclusief een provider abonnement, beloopt rond de € 50,= á € 55,=. Voor de adressen in het buitengebied wordt daarbovenop nog een afstandsafhankelijke toeslag berekend in de orde van € 5,= tot € 11,=”. De, door de OPTA vastgestelde, bijdrage van de provider aan de netwerkbeheerder is voor elk abonnement in het hele land gelijk. De positieve inbreng en solidariteit van Haulerwijk in de projectgroep is hiermee wel ver te zoeken.

  10.02.16

  Ooststellingwerf klaar voor aanvraag breedband, kopt de Woudklank. Deze maand gaat het provinciale breedbandfonds open. In Ooststellingwerf en Littenseradiel staan de eerste initiatieven klaar om een aanvraag in te dienen. Deze gemeenten gaan aan kop net het percentage witte adressen aangemeld op Friesland.opGlas.nl . Witte adressen zijn woningen waar de bewoners geen snel internet kunnen afnemen. Gebundeld in een lokaal initiatief kunnen deze adressen op subsidie van de provincie Fryslân rekenen, zo verhaalt de Woudklank verder.

  11.02.16

  Te lezen op www.breedbandfriesland.nl/gevaar. : Gedeputeerde Sietske Poepjes zegt: “We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om dit jaar daadwerkelijk aan de slag te kunnen. Met het breedbandloket en het breedbandfonds zetten wij de volgende stap naar de aanleg van snel internet op het Friese platteland. Dit doen wij samen met de lokale initiatiefnemers én de gemeenten in Fryslân. Want iedereen in de provincie moet straks over snel internet kunnen beschikken. Het is de infrastructuur van de 21e eeuw”. Jaja, eindelijk en straks. En dat zeggen, terwijl het “Ynvestearingsplan foar superfluch ynternet yn Fryslân” al in september 2013 bij haar op tafel lag.

  13.02.16

  Internet op school, dat verwoort Joop Kloosterman uit Drachten. Het basisonderwijs in Fryslân dreigt op achterstand te komen door gebrekkig internet. Dit is naar voren gekomen uit een overzicht van een onderzoek dat door de Primair Onderwijsraad is uitgevoerd. Al in de zomer van 2015 is dit aangekaart bij gedeputeerde Poepjes. Belofte maakt schuld !

  15.02.16

  Op glasvezelbuitenaf@cogas.nl. is vandaag te lezen: Dinkelland, Oldenzaal en Borne sluiten vandaag 15 februari de aanmelding voor glasvezel. De teller staat op 37%. Het moet 50% worden ! Cogas wil in rap tempo verder met de aanleg van glasvezel op het platteland van Twente en een deel van Salland. In de gemeente Tubbergen heeft al meer dan 50% van de bewoners een abonnement afgesloten. En alle voorbereidingen zijn aan de gang voor het volgende gebied, namelijk Wierden en Hellendoorn. Als hier 50% is gehaald, komt Cogas direct glasvezel leggen.

  15.02.16

  De kerngroep buigt zich over de vraag: Ooststellingwerf als één project? Gemeente heeft opdracht gegeven aan Fryslân Ring om een berekening te maken van zo’n plan. Gedeputeerde Poepjes geeft groen licht aan de OWO-gemeenten om een drietal scenario’s uit te werken, te weten 1. Optimalisatie huidige werkwijze, 2. Actieve(re) rol betrokkenheid/uitvoering via gemeente, 3. Actieve(re) betrokkenheid/uitvoering via Provincie.

  16.02.16

  De Grijpvogel maakt ook melding van “breedbandfonds klaar voor eerste aanvragen”, en haalt eveneens de woorden van de gedeputeerde Poepjes aan.

  29.02.16

  Eindelijk is het zover. De aanvragen om financiering kunnen worden ingediend bij het Breedband Fonds Fryslân, dat aanbesteed is bij SVn, de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Jan Willem van Beek directeur SVn: “Om het platteland leefbaar te houden, kun je eigenlijk niet meer zonder snel en betrouwbaar internet. Het is goed om te zien dat de provincie Fryslân hiervoor geld beschikbaar stelt. Zoals alle fondsen bij SVn, is ook het Breedbandfonds revolverend, aflossing en rente vloeien weer terug in het fonds waardoor het beschikbaar blijft voor nieuwe aanvragen. Het zijn langlopende leningen met een lage rente zodat maatschappelijke ontwikkelingen als snel internet mogelijk gemaakt kunnen worden. Wij zijn verheugd dat we het fonds mogen beheren voor de provincie Fryslân”. De Provincie investeert 60 miljoen in snel internet, leningen tot 250.000 euro á 2% rente !!!.

  08.03.16

  De glasvezelprojectgroep van Bartlehiem en omstreken heeft de inspanningen voor een glasvezelaansluiting gestaakt. Een kostenberaming van Breedband Fryslân bracht niet de oplossing, zo staat in de LC te lezen.

  18.03.16

  Glasvezel in Drachtster buitengebied kan “gratis” opent de LC een verslag van Ton van der Laan. Voor 16,5 miljoen euro kunnen alle huizen in het buitengebied van Smallingerland gebruik maken van internet. De Gemeente moet dan wel het heft in handen nemen om er voor te zorgen dat vierduizend woningen buiten Drachten worden aangesloten op glasvezel. Aldus de businesscase gemaakt door ICT Center Friesland in opdracht van politieke partijen in de gemeente Smallingerland.

  19.03.16

  22.03.16

  LC-kop: “Glasvezelstudie ‘elegante’ optie”, zegt gedeputeerde Poepjes op de presentatie van onderzoeker Fokke Martini uit Groningen. Ja, het kan in heel Fryslân, is de kern van de presentatie in Nijega. Voor 3000 euro per huishouden kun je ook de hele grijze en witte vlek in de Provincie in één keer van glasvezel voorzien. Voorwaarde is dan wel dat je het hele netwerk in de hele provincie als één project benaderd. Of men in Smallingerland op de Provincie wacht staat nog te bezien, zegt Yntze de Vries (ELP).

  23.03.16

  “Provincie wil breedband nu zelf laten aanleggen”. Een artikel in de LC, waarin gedeputeerde Poepjes reageert op signalen, dat burgerinitiatieven vast lopen op het kostenplaatje. De individuele plattelander moet veel te veel bijpassen om snel internet op glas te krijgen. Projecten worden afgeblazen door de overmacht van bureaucratie en financieringsproblematiek. Ambtenaar Arie Piet wijst op Kabel Noord en de Smallingerland-variant.

  25.03.16

  Alle adressen, bekend bij Friesland.opGlas, worden aangeschreven om op 30 oktober naar het provinciehuis te komen voor een “expertmeeting”.

  29.03.16

  “Breedband moet van bovenaf” kopt de analyse van Atze Jan de Vries in de LC. Noord-Oost Fryslân laat zien hoe het eigenlijk moet. De Provincie kan een voorbeeld nemen aan het overheidsbedrijf Kabel Noord, eigendom van vijf gemeenten. De aandeelhouders willen dat iedereen snel internet krijgt, dus is KabelNoord daar druk mee bezig. Het geheim van KabelNoord is, niet van onderop maar van bovenaf met doorslaggevende invloed van aandeelhouders die het belang van de burger zien..

  29.03.16

  De stuurgroep van het project “Ooststellingwerf op Glas”, bijeen in Fochteloo, reageert op alle mediaberichten met een statement: de stuurgroep, gemandateerd door de gemeente Ooststellingwerf, gaat voort met de uitvoering van het gemeentelijk project, eventueel samen met Opsterland en Weststellingwerf. Dat wordt, als dat lukt, bepleit als pilot bij de provincie Fryslân.

  30.03.16

  Een eerste concept projectplan is door Paul en Maarten geschreven en aan de kerngroep voorgelegd.

  30.03.16

  In het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt wordt een expertmeetingavond gehouden. Betrokkenen en deskundigen ontmoeten elkaar en worden in een verhoorvorm gehoord over meningen en standpunten ten gerieve van leden van de Provinciale Staten van Fryslân, die zich graag willen laten informeren.

  19.04.16

  Vandaag is aan de leden van provinciale Staten van Fryslân voorgesteld om het ingeslagen beleid te wijzigen. Dit gewijzigde beleid moet er toe leiden dat 95% van de witte adressen binnen 3 jaar zal zijn aangesloten op het NGA(glasvezel)-netwerk. De provinciale Taskforce heeft de opdracht gekregen om vier scenario’s uit te werken:

  Scenario 1: Continuering huidig instrumentarium in aangepaste vorm Scenario 2: Gemeentelijke regie Scenario 3: Provinciale regie, met daarbinnen de volgende varianten: 3a: Netwerk realiseren door marktpartijen, netwerk (deels) in provinciaal eigendom 3b: Tender 3c: Netwerk realiseren door marktpartijen, netwerk in handen van marktpartij. Scenario 4: Doel is bereikt! Stoppen met het huidige instrumentarium.

  In deze vergadering van de provinciale Staten is besloten om scenario 3 verder uit te werken en de lopende gesprekken met de verschillende marktpartijen, in het kader van marktconsultatie , af te ronden.

  21.04.16

  De projectgroep Ooststellingwerf op Glas komt bijeen te Fochteloo, waar Maarten een overzicht levert.

  26.05.16

  De stand van zaken met betrekking tot de voortgang van Breedband wordt door de provincie Fryslân toegelicht aan de VFG (Vereniging van Friese Gemeenten) door de heer Arie Piet, (directeur Utfiering)

  31.05.16

  De provincie wil met een of meerdere marktpartij(en) snel internet in de witte gebieden van Fryslân gaan aanleggen. De afgelopen zes weken sprak de provincie met zes marktpartijen. Verschillende mogelijkheden zijn verkend en uitgewerkt. Het doel is om via een samenwerking tussen marktpartij(en), de provincie en de gemeenten tot een snelle aanleg van glasvezel in de witte gebieden van Fryslân te komen. Er liggen nu een aantal realistische voorstellen van marktpartijen die dit mogelijk lijken te maken.

  14.06.16

  De info aan het college van B&W van Ooststellingwerf: Oorspronkelijke strategie via het “Breedbandloket” en het “Breedbandfonds” De provincie Fryslân heeft een 8-tal pilots mogelijk gemaakt met een subsidie van 50% met een maximum van €200.000. Op deze wijze is ook de aanleg van het glasvezel in Langedijke gerealiseerd. Op basis van deze pilots heeft de provincie een instrumentarium opgezet. In deze opzet werd een zware rol toebedeeld aan de lokale initiatief groepen. Het plan was de initiatieven bij de provincie aan te melden en te laten beoordelen door de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting). Na een positieve beoordeling vindt de financiële ondersteuning plaats in de vorm van een lening en een bedrag per aansluiting uit het fonds.

  Gewijzigde strategie provincie: 2016 heeft de provincie het roer volledig omgegooid. Het instrumentarium van Breedbandloket en Breedbandfonds bleek in de praktijk niet te werken. De lokale initiatief groepen hebben aangegeven dat het systeem te moeilijk was en dat er te weinig kennis aanwezig was de aanleg van het glasvezelnetwerk van de grond te krijgen.

  Op 21 april 2016 is aan de leden van provinciale Staten van Friesland voorgesteld om het ingeslagen beleid te wijzigen en vier scenario’s uit te werken: Rol van Gemeenten De provincie Fryslân wil breedband uitrollen in de hele provincie en hiervoor voldoende draagvlak creëren in samenwerking met de F4 gemeenten (Leeuwarden, Heerenveen, Drachten en Heerenveen), de OWO gemeenten (Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland) , Achtkarspelen en Tietjerksteradeel. In een 5-tal bijeenkomsten heeft de provincie met bovengenoemde gemeenten de route uitgestippeld.

  14.06.16

  Ruim 45 mensen verzamelden zich in Leeuwarden voor de tweede bijeenkomst georganiseerd door de taskforce breedband van de provincie Fryslân. Daarmee waren er minder aanwezigen dan de vorige keer, maar dit laat zich mogelijk verklaren door het feit dat door de Friese media inmiddels ook regelmatig aandacht wordt besteed aan de stand van zaken met betrekking tot het breedbanddossier. De presentatie van de bijeenkomst was ook deze keer in handen van taskforce-voorzitter directeur Arie Piet, ondersteund door EZ-ambtenaar Martijn Ledegang. De uitkomsten zullen over een maand (12 juli) aan de provinciale Staten worden gepresenteerd.

  29.06.16

  Taskforce aan de Staten: “In uw vergadering van vandaag informeren wij u over de heroriëntatie van het beleid en instrumentarium t.a.v. Breedband. U besluit maximaal € 35 miljoen, die vrijkomt na beëindiging van het bestaande instrumentarium, beschikbaar te stellen voor de realisatie van een participatie in een netwerkbedrijf en deze participatie verder uit te werken. Hierbij gaat het om twee opties tot deelname in een publiek-privaat netwerkbedrijf namelijk de oprichting van een nieuw publiek-privaat netwerkbedrijf waarbij de private partij wordt geselecteerd via een Europese aanbesteding of rechtstreekste deelname in een bestaand netwerk-bedrijf via een aandelenparticipatie. Na een zorgvuldige verkenning kwam naar voren dat beide opties met vergelijkbare waarschijnlijkheid leiden tot het gewenste resultaat, namelijk het realiseren van een NGA(glasvezel)-netwerk naar ten minste 95% van alle witte adressen binnen 3 jaar. Beide opties hebben voor- en nadelen afhankelijk vanuit welk perspectief ze worden beschouwd. De keuze hangt daarmee voor een belangrijk deel af van de opdracht die de provincie voor haarzelf ziet in dezen”.

  04.07.16

  Tussen provincie Fryslân en negen gemeenten (waaronder Ooststellingwerf) wordt een convenant gesloten omschreven in een document met de werktitel: Publiek-privaat netwerkbedrijf (Afspraken inzake samenwerking tussen provincie en gemeenten op het gebied van vraagbundeling).

  12.07.16

  In het vervolg op de informatie over de heroriëntatie van het beleid en instrumentarium ten aanzien van Breedband aan de provinciale Staten van Fryslân en haar besluiten daarop, legt de afdeling Kennis & Ekonomy van het provinciehuis vandaag de keuze inzake het vervolg van het breedbandtraject voor aan de Staten per brief: “Langs deze weg informeren wij u dat wij een principe besluit hebben genomen tot deelname d.m.v. aandelenparticipatie in Kabeltelevisie Noord-Oost Friesland NV (hierna KabelNoord). Deze keuze is gebaseerd op de visie dat breedband gezien moet worden als een basisvoorziening voor de gehele mienskip. We verlaten hiermee het standpunt dat we ons alleen willen richten op het witte gebied. We verbreden de scope, maar onze prioriteit zal bij het witte gebied blijven. Wij willen deze aandelen participatie doen samen met de Friese gemeenten, wij zullen daartoe de Friese gemeenten een voorstel doen. Alvorens wij een voorgenomen besluit nemen tot aandelenparticipatie zullen wij de afspraken met KabelNoord gaan uitwerken en een boekenonderzoek laten uitvoeren bij KabelNoord. Wij verwachten dit voorgenomen besluit na de zomer (medio september) te kunnen nemen. Het Presidium zullen wij verzoeken met voorrang dit onderwerp te agenderen op uw agenda in september. Wij zullen u dan nader informeren over het aanbod van KabelNoord en de gemaakte afspraken tussen KabelNoord en de Provincie. Hierna hebben uw Staten de gelegenheid tot het uiten van wensen en bedenkingen. Met inachtneming daarvan zullen wij dan nog een definitief besluit nemen over deelname in KabelNoord. Op basis hiervan kan een aandeelhoudersovereenkomst worden vastgesteld en de daadwerkelijke participatie d.m.v. de aankoop van aandelen plaatsvinden. Nadat vervolgens een uitrolplan is opgesteld, kan de schop in de grond. De verwachting is dat dat begin 2017 zal zijn”.

  13.07.16

  Een hoopvol persbericht van de provincie Fryslân wordt op het internet geplaatst:

  KabelNoord legt glasvezel aan in buitengebieden Fryslân.
  KabelNoord gaat in het buitengebied van alle gemeenten in Fryslân glasvezel aanleggen. Dit zijn gebieden in Fryslân waar geen goede internetverbinding aanwezig is. Op deze manier komt ook daar snel internet beschikbaar. De afgelopen maanden zocht de provincie Fryslân met een aantal gemeenten naar de beste manier om de buitengebieden van snel internet te kunnen voorzien. Na een zorgvuldige verkenning, kwam een samenwerking met KabelNoord als beste naar voren. KabelNoord sloot in Noordoost Fryslân al 16.000 percelen aan op glasvezel. In dat gebied krijgen alle percelen de beschikking over glasvezel. De betrokken gemeenten zijn Heerenveen, Smallingerland, Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland, Weststellingwerf, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. De provincie Fryslân koopt aandelen in KabelNoord. De betrokken gemeenten doen dit mogelijk ook. Ook andere gemeenten krijgen de mogelijkheid om te participeren. Op deze manier worden provincie en gemeenten mede eigenaar van KabelNoord. Door extra kapitaal van deze nieuwe aandeelhouders kan KabelNoord de aanleg financieren. Naar schatting is hier 70 miljoen euro mee gemoeid.

  Basisvoorziening:
  “ Wij zien snel internet als een basisvoorziening voor de gehele mienskip”, licht gedeputeerde Sietske Poepjes toe. “Op deze manier investeren wij marktconform in de zogenaamde witte gebieden van Fryslân. Zo kan KabelNoord binnen drie jaar 95 procent van alle witte adressen in Fryslân van snel internet voorzien. Het is hoog tijd dat iedereen in Fryslân gebruik kan maken van de infrastructuur van de 21e eeuw.”

  Maatwerk:
  Voor de duurste vijf procent van het witte gebied zoekt de provincie naar maatwerkoplossingen. Dit zijn de adressen die niet meegenomen kunnen worden in deze uitrol. Een plan van aanpak hiervoor volgt later dit jaar.

  Aansluitbijdrage:
  Deze aanpak is het mogelijk om de aansluitkosten acceptabel te houden. De inwoners van wit gebied betalen straks 15 euro per maand voor de extra aanlegkosten. Deze aansluitbijdrage komt bovenop de kosten van een abonnement voor internet, televisie en bellen. Zij krijgen de keuze uit verschillende providers.

  Planning:
  De verwachting is dat voorjaar 2017 de schep in de grond kan. Eind 2019 moet 95% van de witte gebieden over snel internet beschikken. Het gaat om bijna 25.000 potentiële aansluitingen. De komende twee maanden werken provincie, KabelNoord en de gemeenten de aanpak met de aandelenparticipatie uit. In september legt het college van Gedeputeerde Staten dit voor aan Provinciale Staten. Ook de gemeenteraden van de huidige aandeelhouders van KabelNoord spreken zich dan uit over het plan.

  19.07.16

  Rolf Zaal schrijft in Nieuws 5 van de Informatiseringsgids: `Driekwart van Nederland ergert zich aan traag internet`.

  31.08.16

  Een bijeenkomst te Beetsterzwaag van alle projectgroepleden in Fryslân, wordt uitgesteld. Argumentatie daarover is, dat er nog naar kleine juridische punten en komma’s moet worden gekeken. Latere info leert, dat ook naar de jurisprudentie van “staatssteun” moet worden gekeken, om niet later achteraf met rechtbankprocedures te maken te krijgen.

  06.09.16

  Per brief heeft GS vandaag verzocht het onderwerp “aandelenparticipatie met KabelNoord” te agenderen voor de Provinciale Staten Fryslân vergadering van 26 oktober a.s.

  15.09.16

  De OWO-gemeenten mailen aan de projectgroep: Het gaat gebeuren: KabelNoord gaat het platteland van Friesland voorzien van glasvezel. De drie samenwerkende gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland organiseren daarom een informatieavond. U bent van harte uitgenodigd voor 22 september te Beetsterzwaag.

  22.09.16

  De bijeenkomst van de OWO-bijeenkomst te Beetsterzwaag wordt opnieuw uitgesteld, omdat de Provincie nog “niet klaar” is.

  26.09.16

  Wethouder van Esch doet een belofte bij de presentatie van de gemeentelijke begroting 2017: Iedereen die dat wil heeft eind 2017 een aansluiting op glasvezelkabel. Het college van Ooststellingwerf trekt een half miljoen uit voor het project van KabelNoord om overal in het buitengebied glasvezel aan te leggen. Zij presenteren dit als een éénmalige investering, maar zeggen niet: dit is een revolverende belegging in aandelen KabelNoord tegen een minimale gegarandeerde interest van 8% !! Revolverend wil zeggen terugverdienend, het kapitaal is over circa 12,5 jaar alleen al aan renteopbrengst terugbetaald. Blijft de waarde van de aandelen over.

  27.09.16

  Bij brief van heden, nr. 01352312 laat Gedeputeerde Staten weten dat de analyse over de juridische risico’s nog wat meer tijd vraagt en verzoekt GS aan Provinciale Staten van Fryslân de behandeling uit te stellen. Het onderwerp staat nu gepland voor mei 2017.

  28.09.16

  De LC kopt heel groot: Juridische twijfels over breedbandplan. De provincie laat de juridische haalbaarheid onderzoeken van de plannen om breedband uit te rollen in gebieden die dat nu nog missen door KabelNoord. Poepjes in geef frysk: “ik wol dat ús plan hûndert prosint rjochtbankproof is”.

  26.10.16

  De initiatiefnemers van de stichting DFMopGlas (De Fryske Marren op Glas) hadden vandaag een gesprek met gedeputeerde Sietske Poepjes. Van onderop snel internet organiseren, inclusief de kabelaars, voorzien van glasvezel, is het streven, waar de provincie steun aan geeft. Echter de lening tegen een veel hogere interest dan wat de provincie Drenthe doet. Daar wil Poepjes niet aan, bang voor marktverstoring.

  27.10.16

  “Verbijstering” over vertraging breedband. Daarmee kopt de LC over de gemoedstoestand van de ChristenUnie in provinciale Staten in Fryslân bij monde van Wiebo de Vries. Overigens ook de PvdA vroeg zich af waarom dit onderzoek naar de juridische haalbaarheid van een provinciale aandelenparticipatie in KabelNoord te Dokkum niet afgelopen zomer heeft plaatsgevonden, toen die aandelenconstructie in beeld kwam. Volgens gedeputeerde Poepjes wordt niet van een grote vertraging uitgegaan. Volgens Arie Piet, in correspondentie met Yuri Zorg, is er sprake van enige maanden vertraging.

  28.10.16

  Fryslân Ring is genomineerd voor de European Broadband Award 2016. Deze award is vorig jaar door de Europese Commissie geïntroduceerd om ervaringen die opgedaan worden met succesvolle breedbandprojecten binnen Europa te delen. Ook de voorzitter van de werkgroep Fochteloo e.o. op Glas is uitgenodigd 14 november mee te reizen naar Brussel, voor de eventuele prijsuitreiking.

  28.10.16

  Roelof de Boer van Fryslân Ring heeft telefonisch overleg gehad met Jaap de Vries en deze ochtend bijgepraat bij de koffie met Maarten Jeronimus, over de mogelijkheid vooruit te kijken naar alternatieve scenario’s voor het geval de Provincie er niet uitkomt met KabelNoord of onaanvaardbare uitstel of vertraging van de plannen oploopt.

  31.10.16

  Tijdelijke zendmast verplaatst na protest. De LC, bij monde van Elizabeth Vogelzang, verhaalt van de klachten van dertig Hegemers die bang zijn in een “magnetron” te belanden als de nieuwe zendmast zo midden in de bebouwde kom wordt geplaatst, met alle gezondheidsproblemen van dien. (Zie ook 15 januari jl.)

  04.11.16

  Het deelgebied Hof van Twente krijgt glasvezel ! 56,1% van de inwoners heeft zich aangemeld voor een abonnement. Minimaal 50% deelname was nodig om glasvezel te kunnen aanleggen. Cogas Kabel Infra Buitengebied B.V. is heel blij met de interesse voor glasvezel op het platteland. Piet Grootenboer, directeur Cogas Kabel Infra Buitengebied B.V., licht toe: “Het is wederom spannend geweest of we ook hier 50% deelname zouden halen. Maar onze zeer gedreven ambassadeurs hebben veel werk verzet. Ook enthousiaste inwoners en lokale verkopers hebben de schouders eronder gezet, en met resultaat!”

  04.11.16

  Pepijn Lavrijssen, directeur van Fryslân Ring, doet een schriftelijk verzoek aan de fondsmanager van Breedbandfonds Fryslân, de heer Engel, het fonds weer open te stellen voor aanvragen. Daarin wordt ook de gemeente Ooststellingwerf genoemd als startup voor de aanleg van een glasvezelnetwerk.

  15.11.16

  Uit de memo van de Griffie aan het Presidium betreffende de planningslijst PS-stukken: Aandelenparticipatie KabelNoord en afhechting financiën Breedbandfonds GS heeft eerder bij brief van 12 juli jl. het presidium geïnformeerd over het principe besluit om via een aandelenparticipatie rechtstreeks deel te nemen in het bestaande netwerkbedrijf KabelNoord. Bij brief van 6 september 2016 heeft GS verzocht dit onderwerp te agenderen voor de PS vergadering van 26 oktober jl. Bij brief van 27 september 2016, nr. 01352312 liet GS weten dat de analyse over de juridische risico’s nog wat meer tijd vraagt en verzocht de behandeling uit te stellen. Het onderwerp staat nu gepland voor mei 2017 ! In dezelfde vergadering is een voorstel voor afhechting financiën breedbandfonds gepland. Dit stond eerder gepland voor november 2016. Kortom, het provinciale glasvezelproject ondergaat een vertraging van minstens een half jaar, als dit allemaal waar is.

  16.11.16

  De projectgroep “Ooststellingwerf op Glas” wordt bijeengeroepen door haar voorzitter voor nader overleg op 24 november a.s. Agendapunt: beraden op de situatie en antwoord vinden op de vragen “waar staan we” en “hoe nu verder”. Terzelfdertijd meldt Jaap de Vries, dat GS met een drietal alternatieve voorstellen komt, in de plaats van een liaison met KabelNoord op 22 november. Daarnaast zijn de OWO-wethouders ook nog met elkaar in gesprek.

  17.11.16

  Een ambasadeursbijeenkomst vandaag, bijeengeroepen door DFMopGlas, waar ook initiatiefnemers van elders waren aangeschoven. Doelstelling is het komen tot een kennisplatform, waarin zoveel mogelijk georganiseerde initiatieven zijn verenigd. Niet alleen “wit”, maar ook grijs.

  21.11.16

  Op een persconferentie maakte de provincie Fryslân vanmiddag bekend, dat de onderhandelingen met KabelNoord zijn stopgezet. Europese en nationale regelgeving zorgden voor een sluipend gevaar beticht te worden van onaanvaardbare staatssteun met alle juridische gevolgen van dien. Dat moeten we niet riskeren, aldus Poepjes. Er wordt overgeschakeld naar variant vier: het uitschrijven van een tender medio mei 2017. De oorspronkelijke provinciale planning van vergaderdata wordt herzien.

  22.11.16

  De LC doet verslag met chocoladeletters: Breedband weer mislukt. KabelNoord bevestigd de onmogelijkheid van variant één. DFMopGlas is niet ongelukkig. Remco van Maurik van de PvdA wil snel een informatiebijeenkomst over de uitvoerbaarheid van plan vier: “de kabel moet voortvarend de grond in. Voor de bestuurder (gedeputeerde Poepjes) hoop ik dat driemaal scheepsrecht is. Anders wordt het een probleem voor haar”.

  24.11.16

  Yuri Zorg en Franklin Bander zijn naar Leeuwarden (geweest) namens de kerngroep OoststellingwerfopGlas, om te luisteren naar de uitleg van gedeputeerde Poepjes en werkgroepleider Piet, om kennis te nemen van de hoed en de rand van het afgelasten van uitvoering van de variant één. Verder een onderbouwing te beluisteren van variant vier: uitschrijven van een tender.

  25.11.16

  Franklin, Yuri en Maarten hebben een onderhoud met Jaap de Vries, beleidsambtenaar van de gemeente Ooststellingwerf. Van hem kwam niet meer informatie, dan het bekende. Jaap werd verzocht bij het OWO- overleg aan te dringen op het belang dat gemeenten tóch een aandeel/aandelen nemen in KabelNoord.

  28.11.16

  Sietske Poepjes en directeur Arie Piet geven, aan alle vertegenwoordigers van initiatiefgroepen in Fryslân, een verklaring op het besluit van GS te stoppen met de relatie KabelNoord. Daarna kwam er een toelichting op de planvorming daarop: het uitschrijven van een tender met een achtergestelde lening van 35 miljoen euro als katalysator.

  07.12.16

  Vanuit het ambasadeursoverleg, stuurt DFMopGlas een brief rond met het voorstel een eenduidig antwoord te formuleren op het verzoek van Ledegang om voorwaarden te formuleren.

  07.12.16

  Maarten stelt voor aan de projectgroep om de kerngroep te laten reageren namens alle initiatieven in Ooststellingwerf op het schrijven van DFMopGlas en op het verzoek van Ledegang.

  08.12.16

  Franklin formuleert, in overleg met Yuri en Maarten, de criteria/adviezen aan de taskforce. Voorwaarden voor een glasvezelnetwerk die aan de inschrijver van de tender worden gesteld. Franklin en Yuri bezoeken vanavond het inloopoverleg met provinciale ambtenaren over de criteria, over verdere toelichting op de juridische problemen omtrent samenwerken met KabelNoord en over de uit te schrijven tender. Franklin schrijft daarover een verslag voor de projectgroep.

  09.12.16

  Internetplan Kamp stelt platteland teleur, kopt een LC-artikeltje vandaag vanuit Beetsterzwaag. P10, een samenwerkingsverband van veertien grootste plattelandsgemeenten, waarin Ooststellingwerf vertegen- woordigd is, stellen dat minister Henk Kamp met zijn “frequentienota 2016” een stap in de goede richting zet, maar de internetproblemen op het platteland er niet mee op lost. Kamp zei afgelopen week, dat internet een basisbehoefte is geworden voor iedere Nederlander.

  14.12.16

  Maarten Jeronimus heeft telefonisch contact met Jaap de Vries over de laatste stand van zaken in het OWO overleg. (Overleg van wethouders van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland). Jaap geeft aan dat er bij gedeputeerde Poepjes per brief wordt aangedrongen op “te beginnen in Ooststellingwerf/OWO”. De wethouders zijn voornemens de gemeenteraden voor te stellen aandelen in optie te nemen op het bedrijf (KabelNoord) en te effectueren als die de tender krijgt toegewezen. Het overleg met KabelNoord wijst uit, dat buiten de Provincie om opereren niet tot een versnelde aanleg zal leiden.

  15.12.16

  Een schrijven namens de projectgroep wordt aan de leden van de projectgroep gestuurd om deze door te geven aan alle hun bekende “belangstellenden voor glasvezel”. De zogenoemde decemberbrief gaat de deur uit tezamen met het “verslag inloopbijeenkomst criteria” en met de brief aan Ledegang “criteria OoststellingwerfopGlas”. Maarten doet verslag van de stand van zaken v.w.b. glasvezel op de ledenvergadering van DBF.

  16.12.16

  De minister van Economische Zaken stuurt een brief “verkenning digitale connectiviteit” naar de 2e kamer.

  19.12.16

  Ministerie van Economische Zaken wil 100 Mbit per seconde voor alle huishoudens in 2025 kopt het nieuwsbericht van CET vandaag,naar aanleiding van de kamerbrief van vrijdag jl. Het kabinet deelt de nieuwe Europese ambitie dat alle huishoudens in 2025 gebruik kunnen maken van een 100 Mbps breedbandverbinding. Het ministerie van Economische Zaken sluit zich aan bij de doelstellingen die de Europese Commissie in september heeft gepresenteerd. Nu hanteert EZ nog de doelstelling van de Europese Commissie uit 2011, namelijk dat alle huishoudens toegang hebben tot minstens 30 Mbps. Dit niveau is bijna gehaald. EZ verwacht dat de behoefte aan connectiviteit toeneemt tot 100 Mbps. EZ richt zich met zijn beleid op het in stand houden van concurrentie. 

  Waar de markt onvoldoende in beweging is, ligt een rol voor decentrale overheden om de uitrol van snel internet te bevorderen, maar wel binnen de regels voor staatssteun. EZ gaat verder op de al ingeslagen weg om de expertise en uitwisseling van kennis te stimuleren voor gemeenten en provincies die de aanleg van breedband willen helpen. De ervaring van de laatste vijf jaar met lokale breedbandinitiatieven leert dat zulke projecten succesvol kunnen zijn, maar ook op cruciale momenten een steuntje in de rug nodig hebben met bestuur en toegang tot financiering.