Magazine 2018.


In het Magazine vindt u artikelen over activiteiten in en rondom Fochteloo en de Knolle.
Uw artikel over een gebeurtenis in Fochteloo of de Knolle is welkom, stuur het op naar website@fochteloo.nl.


Colofon


Redactie adres:
Dorpsbelang Fochteloo
Zuideinde 26a
8428HE Fochteloo


Ook u kunt een bijdrage leveren aan dit magazine, stuur uw kopij/foto's naar.
website@fochteloo.nlVerslag voorjaars ledenvergadering Dorpsbelang Fochteloo
Geplaatst op 01-04-2018.
Tekst: Joke Wiersma/Maarten Jeronimus.
Foto: Dorpsbelang Fochteloo.

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING DORPSBELANG FOCHTELOO OP DINSDAG 27 MAART 2018 IN DORPSHUIS ET LEGIEN FOCHTELOO.

Maarten Jeronimus opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, met name erelid Dhr. J Oosterkamp. Ook Jaap Meijer was aanwezig namens de Christen Unie.

Mededelingen: afwezig met kennisgeving waren Terpstra, Feitsma, Koppe, van Borselen en het kascommissielid van Harten – Boswijk.

Joke Wiersma doet ten eerste verslag van de bijeenkomst op 26 maart j.l. in het gemeentehuis i.v.m. de vernieuwde subsidieregeling: “Fonds Ooststellingwerf nieuwe stijl”. De subsidieregeling bestaat uit een jaarlijks bedrag van twee ton voor individuele- of groepsprojecten, ingedeeld in staffels van laag naar hoge projectbegrotingen. Daarnaast is er bijna een vijfde deel van het totale beschikbare kwartmiljoen uitgetrokken voor “dorp-overstijgende-projecten”.

Er zijn vier OPO-regio’s (dorp-overstijgend-overleg) in Ooststellingwerf, waarvan Fochteloo er een van vormt met Appelscha, Appelscha-boven en Ravenswoud. En om te komen tot gezamenlijke projecten is er eerst degelijk overleg nodig. Dit laatste is daar op de 26e ook besproken en heeft veel vragen opgeleverd, omdat de meerderheid aangaf hiervoor meer tijd nodig te hebben voor Regio-overleg. En er moet een tijdpad gemaakt worden voor wanneer er evt. plannen klaar moeten zijn om ingediend te worden. Afspraak is, dat er op het volgende OPO overleg op 6 juni dit te bespreken en verdere afspraken te maken met de gemeente. Fochtelooërs worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom het Fonds en zijn alvast uitgenodigd om met voorstellen te komen.

Joke meldt ten tweede dat er een digitaal loket is geopend: www.verbeterdebuurt.nl website/ app waar melding gemaakt kan worden bij de gemeentelijke overheid als er bijvoorbeeld een lantarenpaal stuk is of als er ergens zwerfafval gestort ligt. Je kan ook op een kaart kijken of en waar er meldingen zijn en of deze is afgehandeld.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

a. Het verslag van de najaarsvergadering van 14 december 2017 wordt vastgesteld.

b. Gerard van Ingen geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. Het afgelopen jaar was een positief jaar met winst. Er is geïnvesteerd in de verwarming en lichtbuizen in de grote zaal. De nog te ontvangen subsidies in januari 2018 geven een iets vertekend beeld.

c. Kascommissie: Philip Wijkamp en Margriet van Harten hebben, na een toelichting / aanpassing de boekhouding goedgekeurd. De vergadering heeft er geen vragen over.

d. De voorzitter vraagt de vergadering de penningmeester(s) te ontlasten van hun hoofdelijke verantwoordelijkheid voor het gevoerde financiële beleid 2017. Daar wordt unaniem op ingestemd met applaus.

e. Benoeming kascommissie: Kees Timmermans en Margriet van Harten vormen de kascommissie voor het boekjaar 2018. Als reservelid-kascommissie biedt Jan Smit zich aan.

Jan vraagt, of niet ook het hele bestuur gedechargeerd moet worden. De voorzitter geeft als antwoord, dat dat hier niet aan de orde is. (Nota bene: bij het afleggen van het “jaarverslag” kan het volledige bestuur worden gedechargeerd voor haar gevoerde beleid. En dat vindt plaats in de najaarsvergadering).

f . Het bestuur stelt voor de contributie 2019 ongewijzigd te laten. Aldus vastgesteld.

1. De begroting 2018 is ongewijzigd gebleven ten opzichte van de voorlopige begroting die op de najaarsvergadering is gepresenteerd. Er waren daar geen vragen over. De begroting 2019 bijvoorbeeld, wordt in de najaarsvergadering 2018 besproken.

2. Er is een bestuursvacature: er is ernstig behoefte aan een secretaris in het bestuur. Er meldt zich niemand hiervoor. Ook wordt door het bestuur gezocht naar een webmaster: wil iedereen meedenken wie daar voor een mogelijke kandidaat is?

3. Rondvraag: Otto de Vent: Na een lang betoog over zwerfvuil, statiegeld en mentaliteit kwam het aan de hand van een voorbeeld (zwerfvuil m.n. bij het Mardykerbosje is een groot probleem) tot een voorstel om onder meer dáár een blijkvanger te plaatsen. Deze vraag neemt Roelof mee naar de Gemeente.

4. Franke van Weperen: geeft aan dat als er op de tegels rondom het dorpshuis groene aanslag zit, deze erg glad worden. Dit levert val gevaar op, graag aandacht hiervoor. Evert noteert als voorzitter Beheercommissie Et Legien.

5. Willen Goetssch: stelt voor ledverlichting in de lantarenpalen op de parkeerplaats (te) laten plaatsen. Discussie volgt over wie daar dan verantwoordelijk voor is, DB of de Gemeente.

6. Wat gaat de ontsluiting kamp Oranje en Ybenheer het dorp kosten? Dit is nog niet duidelijk, Maarten Jeronimus komt hier nog op terug. Wel is duidelijk dat Natuurmonumenten het leeuwendeel voor haar rekening neemt.

7. Jan Oosterkamp: snel rijden van automobilisten blijft een probleem. De door hem geschilderde bewegwijzering heeft onderhoud nodig. Bestuur neemt er notie van.

8. Cor van Harten: er zijn op sommige plekken enorme en gevaarlijke berm beschadigingen, Roelof Pronk (omgevingszaken) neemt hierover contact op met de Gemeente.

9. Bergsma: het is erg nat in de omgeving, is de waterstand hoog? Andere leden bevestigen dit. Bestuur zoekt contact met het Waterschap en of Natuurmonumenten.

10. Grietje van Weperen: de bomen die vlak naast de weg staan groeien zo dat de onderstam/ wortels bijna door de weg komen, dit is al bij de Gemeente aangegeven maar er is nog geen actie gezien. Roelof Pronk neemt dit ook mee naar de Gemeente. Joke Wiersma merkt op dat dit nu ook via de app www.verbeterdebuurt.nl kan, je kan er dan ook een foto bijplaatsen.

11. Maarten Jeronimus sluit de vergadering.

Na afloop van de vergadering is er uitvoerig ingegaan op de onderwerpen Glasvezel en daarna Canon voor Fryske Doarpen en Stêden (2x Maarten Jeronimus).

Er werd uitgebreid stil gestaan bij het project “ontsluiting van de kampen Oranje en Ybenheer”, als voortzetting van het thema “bevorderen van kwaliteitstoerisme in Fochteloo” (Kees Timmerman).


Als sluitstuk werd het voorstel van de verkeersprojectgroep aan GS over de kruising Schottelenburgweg – Rijweg gepresenteerd aan de hand van een unieke, bewerkte luchtfoto (Henk Wieland).

Onder het genot van een glas werd er nog geanimeerd (ook hierover) lang nagepraat.


NAAR INDEXDaglichtbuizen dorpshuis Et Legien
Geplaatst op 9-03-2018.
Tekst: Dorpsbelang Fochteloo.
Foto: Dorpsbelang Fochteloo.

Daglichtbuizen in grote zaal Et Legien.

Na veel overleg en vergelijken van offerte's kon een redelijke schatting gemaakt worden van de kostprijs voor het aanleggen van daglichtbuizen(daylight tubes) in dorpshuis Et Legien.

Het lokale timmerbedrijf Twins verzorgde i.s.m. vrijwilligers de plaatsing van de lichtbuizen.

In totaal werden er 8 lichtbuizen geplaatst .

De lichtinval kan door middel van vlinderkleppen geregeld worden, b.v. tijdens een filmvoorstelling.

De lichtopbrengst heeft bezoekers van het dorpshuis aangenaam verrast.

Door een financiële bijdrage van onderstaande fondsen, een scherpe offerte van Twins en de inzet van vrijwilligers is realisatie mogelijk geworden.Greppeltocht 2018
Geplaatst op 04-03-2018.
Tekst: Janny Jansen.
Foto: Wesley Swijghuizen.

Greppeltocht 2018.

Ondanks de barre kou ging de geplande greppeltocht op 3 maart toch door. Er deden negen teams mee uit Fochteloo en omgeving.

De teams werden 's avonds beurtelings in een geblindeerd busje vervoerd naar een plek in de buurt van het museum in Veenhuizen en moesten ongezien Fochteloo weer proberen te bereiken.

De leden van de AC de Korhoenders probeerden de teams te spotten, waarbij ze strafpunten uitdeelden. Het team met de minste strafpunten en de snelste tijd werd winnaar.

De meeste teams waren binnen 3 uur terug op de basis in cafe "Het Korhoen" van Fochteloo en er waren weinig strafpunten uitgedeeld. De tocht was ondanks de kou en een paar natte voeten na, goed verlopen.

De prijsuitreiking was in het cafe.

Eerste werd het team de "Glitteronderbroeken"samengesteld uit verschillende omliggende dorpen.

Het team Rico van de voetbbalvereniging Oosterwolde, de JVO werd tweede.

De derde plaatas was voor het team van de autocross, de "Natte Honden".

Na de prijsuitreiking kon men zich verder opwarmen met DJ Frits.
IJspret in Fochteloo
Geplaatst op 04-03-2018.
Tekst: Janny Jansen.
Foto: Janny Jansen.

IJspret in Fochteloo.

Het leek er niet op, maar koning winter kwam toch nog even om de hoek kijken. Met een straffe wind en een temperatuur 's nachts tot 10 graden onder nul begon de ijsvloer al dikker te worden en kon de baan woensdagmiddag 28 februari open voor kinderen.

De allerkleinsten kwamen voor het eerst op de gladde ijzers, maar kregen toch een paar dagen om het een beetje te leren.

De baan werd druk bezocht en niet alleen door inwoners van Fochteloo en leden, maar ook uit omliggende dorpen, omdat niet iedere baan in de gemeente open kon.

Zondag begon de dooi in te vallen, er werd 's ochtends nog wel geschaatst, maar 's middags lag er water op de baan en was de pret voorbij. We hebben een paar dagen kunnen genieten van de winter, laat nu het voorjaar maar komen.Gladheid bestrijding openbare ruimte.
Geplaatst op 16-02-2018.
Foto: Dorpsbelang Fochteloo
Tekst: Dorpsbelang Fochteloo

Zoutcontainer geplaatst.

Onlangs is bij het dorpshuis in het kader van gladheid bestrijding openbare ruimten door de gemeente Ooststellingwerf een container met strooizout geplaatst.

Behalve voor gebruik op de parkeerplaats en terrein dorpshuis kan ook zout verkregen worden voor andere openbare gebieden in Fochteloo zoals b.v. trottoirs. De sleutel van de zoutkist is tijdens opening van het dorpshuis beschikbaar.

Voor gebruik op particulier terrein is de zoutcontainer niet beschikbaar.

NAAR INDEXVerslag IJsclubvergadering Eensgezindheid
Geplaatst: 15-01-2018.
Tekst: Janny Jansen.

Jaarlijkse ledenvergadering IJsclub Eensgezindheid Fochteloo.

Donderdag 14 december werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in het dorpshuis "Et Legien".

Franke van Weperen opende de vergadering en heette een dikke 20 leden van harte welkom.

Het afgelopen jaar waren er 5 schaatsdagen, het ijs was maar net dik genoeg, voldoende voor kinderen en enkele volwassenen.

De subsidieaanvraag voor nieuwe verlichting op de baan is helaas niet gehonoreerd.

De Federatie van ijsclubs in deze regio vierde zijn 75 jarig jubileum met een receptie en een fietstocht langs alle ijsbanen in de regio. Het aantal deelnemers van 97 viel enigzins tegen, maar het was een leuke en gezellige dag.

De voorzitter van de Federatie, Jelke Nijboer uit Olderberkoop is afgetreden en Peter van't klooster, oud voorzitter van de ijsclub van Fochteloo zal hem opvolgen.

Mocht de winter het toelaten zal er een wedstrijd worden georganiseerd in Fochteloo voor meisjes t/m 16 jaar. De IJsclub Eensgezindheid telt op dit moment 224 leden, 10 minder dan vorig jaar. Wanneer er een winter niet geschaatst kan worden, zal het aantal leden afnemen. De vaste kosten blijven evenwel hetzelfde.

De penningmeester, Wieb van de Heide heeft zich flink ingespannen om de kosten van verzekeringen, electriciteit etc. te reduceren, mede daardoor is de financiele situatie van de ijsclub gezond.

Er blijft na de winter teveel water op de baan staan, er is afgelopen voorjaar al 20 mt. buis vervangen.Dit blijkt onvoldoende en men gaat nu nog 200 mtr, buis leggen cq vervangen. Huib Chardon zal ook het komende seizoen het terrein gebruiken voor het weiden van zijn schapen en koeien.

Broekhuis en Gesinus Bakker hebben de deur en het kozijn van de bergplaats van het ijsclubgebouwtje gerepareerd en deels vervangen . Een al langer gekoesterde wens, de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie, zal het komende jaar worden gerealiseerd.

Geen noemenswaardig nieuws, tot volgend jaar, ijs en wederdienende.


NAAR INDEXOudejaarsafsluiting Ac de Korhoenders
Geplaatst op 15-01-2018.
Tekst: Janny Jansen.

Oudejaarsafsluiting Ac de Korhoenders in dorpshuis Et Legien.

Oudejaarsviering Fochteloo

Traditiegetrouw werd er door de avtiteitencommissie de Korhoenders teruggeblikt op het afgelopen jaar. Alle activiteiten passeerden de revue, zoals de greppeltocht, die gewonnen werd door het team van Rico Aalbers in de snelste tijd. De Fam. Chardon viel niet in de prijzen, deed er 3 uur over, maar wel als enige zonder strafpunten.

Het paasvuur, waar weer mbv vele tractoren heel veel takken werden opgehaald. Jammer dat er toch nog veel sloophout werd aangeleverd. Erik van Rozen zou ook zijn medewerking verlenen, maar kwam niet opdagen, hij moest als straf de zaal in om geld op te halen voor het vuurwerk van 2018.

De middeleeuwse BBQ die werd georganiseerd in het kader van 500 jarig bestaan van de Stellingwerven was een groot succes, middeleeuws decor en kleding, boogschieten, varkentje aan het spit etc, heerlijk eten en drinken.

Het oktoberfest was een geweldig feest, graag volgend jaar een nog grotere opkomst.

Het sinterklaasfeest was erg leuk en gezellig en alle kinderen waren blij met hun kadootje.

Ook dit jaar werd er weer een grote kerstboom geplaatst op 't West.

En natuurlijk de oudejaarsstunt, niet groot maar wel bijzonder, de miniuitvoering van de uitkijktoren,de zogenoemde zeven in Ravenswoud werd uit Madurodam ontvreemd.Het weghalen ging vrij gemakkelijk en tot nu toe hebben ze het in Madurodam nog niet gemist, ondanks melding op het internet.

Het afsluitende vuurwerk was prachtig, een mooi einde naar een nieuw begin.


NAAR INDEXRadio intervieuw Omrop Fryslân 4 januari 2017 kamp Oranje en Ybenheer.
Geplaatst op 07-01-2018.
Toestemming tot plaatsing Omrop Fryslân verkregen.

De plannen van Dorpsbelang Fochteloo met de voormalige kampen Oranje en Ybenheer.

Op donderdagochtend vroeg op 04-01-2018 vond een intervieuw plaats van Omrop Fryslân met Maarten Jeronimus (voorzitter dorpsbelang) en Kees Timmerman (auteur nog te verschijnen boek over de Zuidmolukkers in de kampen Oranje en Ybenheer.)

Oudere browsers zullen het intervieuw niet kunnen weergeven.


NAAR INDEX