Dorpsbelang Fochteloo Template gwvi vs01

Notulen jaarvergaderingen.


Voorlopige notulen voorjaars ledenvergadering 2017.
Geplaatst 16-11-2017.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2017.

1. Maarten Jeronimus heet iedereen welkom. Met name erelid Jan Oosterkamp en opent de vergadering even na 20.00 uur.

2. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. a. Maarten geeft een toelichting op de stand van zaken glasvezel: De Fryske Mienslip op Glas als coöperatie doet samen met KabelNoord een gooi naar de opdracht (tender) van de Provincie. DFM voor grijs, KabelNoord voor wit.
b. 500 jaar (Ooststellingwerf’s) Evenement Fochteloo: Op 2 September a.s. is een wandelen fietstocht gepland in en rondom Fochteloo, waarbij historische en interessante punten opgenomen worden. Gedeeltelijk met permanent geplaatste herkenningspunten. Hiervoor is door de gemeente subsidie verleend. Voor de organisatie zijn vrijwilligers nodig (door het dorp voor het dorp). De dag zelf is voor iedereen toegankelijk. Op 20 mei is er een Invictus-estafetteloop langs de dorpen. Bij beide festiviteiten wordt het dorphuis betrokken.
c. Ook wordt gewerkt aan het plan om kamp Ybenheer (en Oranje?) te ontsluiten in samenwerking met natuurmonumenten en de gemeente. Op vraag van Hennie Duin: de Gemeente heeft een adviserende rol, zodat er wel vanuit de gemeente hiervoor subsidie wordt verleend.

4. a. De notulen van de najaarsvergadering van 15 december 2016 worden zonder wijzigingen door de vergadering goedgekeurd en daarmee vastgesteld.
b. Het financieel jaarverslag: Dorpsbelang is financieel gezond. Dorpsbelang dreigt op de exploitatie van Et Legien met verlies te gaan draaien. Op verzoek van Margriet van Harten worden de bedrijfskosten in de jaarrekening uitgelegd.
c. Van de kascommissie komen bij monde van Cor van Harten: geen opmerkingen.
d. Door de ledenvergadering worden de bestuursleden en in het bijzonder de penningmeesters decharge (decharge = kwijting of uitslaan van personen, dat is het ontlasten van personen van een bepaalde verantwoordelijkheid) op hun gevoerde beleid verleend.
e. Nieuwe kascommissie: Philip Wijkamp en nieuw lid Margriet van Harten. Als reserve biedt Kees Timmerman zich aan.
f. Het voorstel om de contributie onveranderd te laten, wordt door de hele vergadering aangenomen.

5. De begroting is gebaseerd op die van 2016. De begroting voor 2017 levert geen vragen op.

6. Vacatures bestuur Dorpsbelang: Roelof Pronk wordt voor een volgend termijn opnieuw herkozen. Op voorstel van het bestuur wordt kandidaat-lid Henk Wieland met luid applaus verkozen tot bestuurslid. Het bestuur bestaat daarmee nu uit vijf leden. Willem Goettsch treed binnenkort (zomer 2017) terug als lid van de beheercommissie: hij wordt door Maarten schier onmisbaar geacht maar bedankt hem voor de grote inzet voor het dorpshuis Et Legien de afgelopen jaren.

7. Rondvraag: Tineke Van Belle: er is vanuit Haulerwijk weerstand tegen de rotonde bij de kruising Rijweg/Schottelenburgweg (hinder voor vrachtverkeer). Het verzoek aan het bestuur is om de Provincie (i.c. de Gedeputeerde) dringend te laten weten, dat voor vooral de schoolgaande kinderen uit Fochteloo het van groot belang is dat deze rotonde er wél komt.
Jan Oosterkamp: De bankjes bij de driesprong in Fochteloo zijn erg groen: Gerard van Ingen geeft aan, dat er vorig jaar wel een inspectie is geweest maar er daarna door de Gemeente geen actie is ondernomen. Otto de Vent vraagt zich af of deze bankjes van Dorpsbelang zijn . Maarten oppert dit uit te zoeken, maar meent op voorhand dat die op de driesprong van de Gemeente zijn. Eventueel neemt Roelof Pronk opnieuw contact op met de Gemeente.
Janny Jansen: is er al een opvolger voor Willem in de beheercommissie? Nee.
Eddy Bergsma: op de bewegwijzering op de driesprong staat de school nog vermeld. Deze vervangen voor Nobilis? Goede suggestie.
Meine Duin: Wat hebben de zonnepanelen opgebracht? Antwoord van Arnold Kok: We zijn nu 80% zelfvoorzienend.
Jan Oosterkamp (erelid): vraagt zich af waarom op Fochteloo geen snelheidscontroles zijn. Roelof Pronk geeft aan, dat dit geen prioriteit heeft bij de politie. Wel komt de zogenaamde “smiley” langs de weg binnenkort. Deze registreert tevens de snelheid van passanten op elk tijdstip. Mocht deze een concentratie op enig tijdstip aangeven, dan kan er een snelheidscontrole komen.
Deze Jan Oosterkamp geeft ook aan dat hij de bewegwijzeringpalen op advies van de huisarts niet meer kan gaan schilderen. Daarvoor wordt de Geitenmeijerij gevraagd. En Jan ook: aan de Verlaatzijde bij het Singelfietspad is geen wegwijzer!
Maarten vraagt: wie wil helpen in de organisatie van 2 september? Philip Wijkamp en (naderhand) Tineke van Belle geven zich op.
Willem geeft aan dat voor de organisatie van 20 Mei de beheercommissie zich zal inzetten.

8. De vergadering wordt gesloten om 20.55 uur.

9. De voordracht door een kwartet medewerkers van de Stichting Phusis neemt een heleboel onwetendheid en bevreesdheid weg. In een vol uur gaat de uitleg stilaan over in vragen stellen, waarmee beter begrip bij de leden ontstaat. Om 22.00 uur maakt Maarten een einde aan de voordracht met de afspraak dat in de komende Fodovoni telefoonnummers zullen worden opgenomen, voor het geval er hulp van of aanwijzingen voor de Phusisbegeleiders nodig zijn. Hij stelt voor met een gevuld glas informeel verder te praten. Fochteloo, december 2017

Joke de Vries-Wiersma bestuurslid, notuliste
Maarten Jeronimus voorzitter
Gerard van Ingen penningmeester

Definitieve vaststelling notulen vindt plaats op najaars ledenvergadering 2017.


Notulen van de extra algemene ledenvergadering 19 mei 2016.
Geplaatst 22-06-2016.

Notulen van de extra algemene ledenvergadering.

van de vereniging Dorpsbelang Fochteloo op 19 mei 2016 in het dorpshuis Et Legien, om 20.00 uur.

1. Opening om 20.00 uur met een welkomstwoord door voorzitter Maarten Jeronimus. Speciaal welkom voor Jan Oosterkamp, erelid.

2. Op de volgorde en inhoud van de agenda waren geen aanvullingen noch bezwaren.

3. Berichten van verhindering waren er van de fam.Stoker, van Jelke Nijboer en Rinus Liekelema.

4. De notulen van de algemene ledenvergadering van 21 april 2016 (zie website) werden onverkort goedgekeurd en daarmee vastgesteld.

5. Mededelingen over procedure bij monde van de voorzitter: “Onze notaris vindt het zeer verstandig, de statutaire procedure naar de letter uit te voeren. Vandaar deze extra ledenvergadering, die binnen vier weken na de eerste ronde (21 april) statutair moet plaatsvinden”. Er wordt bij meerderheid van 2/3 van de aanwezige stemmen beslist op het enige voorstel aan deze bijeenkomst, n.l. het akkoord gaan met de statutenwijziging als geheel.

6. Instemmen met de statutenwijzigingen in zijn geheel: de vergadering ging bij “handopsteken” unaniem akkoord. Op de uitspraak van de voorzitter, dat daarmee de statutenwijzigingen zoals gepresenteerd op 21 april en naderhand op de website, hiermee een feit is, kwam geen verweer.

7. Van de rondvraag maakte niemand gebruik.

8. De extra algemene ledenvergadering werd om 20.09 door de voorzitter gesloten.

Fochteloo, 19 mei 2016.

Het Bestuur:
Maarten Jeronimus, voorzitter/secretaris intern
Gerard van Ingen, penningmeester/secretaris extern/ webmaster
Joke de Vries – Wiersma, lid algemene zaken
Roelof Pronk, lid omgevingszaken


Geplaatst 30-04-2016.

VERSLAG/NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DORPSBELANG FOCHTELOO . OP DONDERDAG 21 APRIL 2016 , aanvang 20.00 uur.

1. Dhr. Jeronimus opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, met name het erelid dhr. B. van den Nieuwendijk. Ook de leden/politici mw. H. Duin (namens de CDA-gemeenteraadsfractie) en (iets later ter vergadering) de heer J. Meijer (namens de CU-raadsfractie) aanwezig, zijn welkom geheten.

2. Agenda wordt vastgesteld.

3. a. Glasvezel project: dhr. Jeronimus geeft een verslag van het afgelopen jaar.

b. Samobiel: dhr. Wijkamp geeft uitleg. Dit is een vervoersstructuur waarbij je via internet je op kan geven als je vanaf Fochteloo naar een andere plaats rijdt en iemand kan met je mee rijden. Zo kan iemand die ergens naar toe wil dan kijken of hij iemand kan vinden die deze route rijdt. Tegen een kleine vergoeding. Dhr. Wijkamp gaat dit verder coördineren. Voor vragen kunt u bij hem terecht en op www.samobiel.nl.

c. Energie: dhr. van Ingen legt uit dat je als particulier lid kan worden van een energie coöperatie. Flyers bij dhr. van Ingen verkrijgbaar. Dorpsbelang overweegt i.v.m. de hoge kosten van de huidige energieleverancier, over te stappen naar energie coöperatie “de Eendracht”.

d. Rondvraag politiek: bij gebrek aan onderwerpen vervalt dit.

4. Mededelingen: Om dhr. Wijkamp te ontlasten zit dhr. Jeronimus als vicevoorzitter deze vergadering voor. Verhinderd met kennisgeving zijn: dhr. R. Pronk en dhr. C. v Harten .

5. Notulen jaarvergadering 2015: dhr. O. de Vent merkt op dat deze niet op de website staan. Deze worden zo nodig alsnog geplaatst. Er was niemand die zittende de vergadering een papieren kopie wenste.

6. Jaarverslag DBF en BHC 2015: dhr. Jeronimus leest het verslag voor. Tijdens de passages “verlaten beheercommissie”, worden voorzitter dhr. M. Duin (per 31 maart jl.) en beheerder mw. J. Derks- van der Heijden (per 31 juli a.s.) kort door de voorzitter persoonlijk toegesproken en bedankt namens het bestuur met een boeket. Er is een vraag van mw. J. Jansen naar aanleiding van: het overleg met de Stichting Begraafplaatsen en de groep Klokkenluiders, wat heeft dat opgeleverd? Antwoord van dhr. Jeronimus: dit loopt nog en het bestuur moet dit daarna eerst nog bespreken.

7. Financieel verslag 2015: dhr. G. van Ingen en dhr. A. Kok geven uitleg over het financieel verslag. Hoogte contributie 2017: besloten deze niet te verhogen.

8. Kascommissie: uitstekend werk van de penningmeesters. Kas is goedgekeurd. De Kascommissie wordt bedankt met een boeket. De voorzitter stelt de vergadering voor de penningmeesters te ontheffen van hun verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het boekjaar 2015 (te dechargeren). De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord, met applaus.

9. Benoeming kascommissie 2016: dhr. C. van Harten en (op voorstel van het bestuur) dhr. P. Wijkamp. Door de vergadering wordt als reservelid dhr. H. Chardon benoemd.

10. Begroting 2016: dhr. G. van Ingen geeft uitleg. De verwachting is een licht verlies, wat mogelijk door het dorpsfeest omgezet kan worden in winst.

11. Mw. M. Meijer-Vreugdenhil is afgetreden, ook dhr. P. Wijkamp verlaat het bestuur. Dhr. Jeronimus bedankt hen voor de inzet en toewijding jegens Dorpsbelang. Uit het bestuur komt het voorstel mw. J de Vries te benoemen als bestuurslid. Deze voordracht wordt door de vergadering met algemene stemmen aangenomen. Uit de vergadering komt geen (tegen-)kandidaat voor het bestuur.

12. Beheercommissie: vanwege het aftreden van Dhr. M. Duin stemt het bestuur van de Vereniging in met de benoeming van 2 nieuwe leden in de Beheercommissie Dorpshuis m.n. dhr. E. Blauw en (m.i.v. september 2016) dhr. H. Ploeg. Beheerders: er ontstaat een vacature per 1 augustus a.s. (door het vertrek van mw. J. Derks).

13. Voorzitter Jeronimus rekent de vergadering voor: de Vereniging Dorpsbelang Fochteloo telt 203 betalende leden en 3 ereleden. Voor een statutenwijziging moet daarvan 2/3 deel in persoon of gemachtigd aanwezig zijn ter vergadering. Dat zijn er dan 137. Een besluit kan bij 2/3 meerderheid genomen worden, dus met 92 stemmen. Helaas, waren maar 30 geldende stemmen aanwezig in deze vergadering. Daarmee moet statutair een 2e vergadering gehouden worden.

14. Dhr. Jeronimus stelt vast dat binnen vier weken een nieuwe vergadering moet worden belegd. Hij nodigt een ieder uit voor die vergadering.

15. De rondvraag gaat mee naar de volgende vergadering.

16. Dhr. Jeronimus sluit de vergadering.



VERSLAG/NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING VAN DORPSBELANG FOCHTELOO OP DONDERDAG 21 APRIL 2016, aanvang 21.45 uur.

Dhr. Jeronimus opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Voorstel aan de vergadering is over te gaan tot wijziging van de statuten aan de hand van de agendapunten 13,14 en 15 van de vorige vergadering.

Hierbij geldt dat een voorstel wordt aangenomen bij een 2/3 meerderheid van de vergadering. Dhr. Jeronimus rekent voor: aanwezig 28 personen waarvan 2 met elk 1 volmacht, maakt 30 geldige stemmen. Een besluit moet statutair worden genomen bij 2/3 meerderheid, dat is dus 20 stemmen.

Voor het in werking zijn van de wijzigingen geldt: de notaris moet eerst de wijzigingen beoordelen op rechtsgeldigheid en verwerken in (nieuwe) aangepaste statuten. Zo niet, dan zal een derde vergadering nodig zijn en vervallen de nu te nemen besluiten. De vergadering gaat akkoord met deze voorstellen van het bestuur.

13. Voorstellen: zie bijlage bij de agenda. Er volgt een onderbouwing, dialoog en een stemmingsronde over:

Voorstel 1: wordt met 23 stemmen voor, aangenomen. art. 9 lid 1: van tenminste vijf personen = van tenminste drie personen

Voorstel 2: wordt met 24 stemmen voor, aangenomen. art. 10 lid 2: aftredende is éénmaal herkiesbaar = aftredende is tweemaal herkiesbaar

Voorstel 3: wordt met 24 stemmen voor, aangenomen. art 11 lid 2: vastgesteld en ondertekend = genotuleerd en vastgelegd

Voorstel 4: wordt met 28 stemmen voor, aangenomen. art 12 lid 5: tienduizend gulden = vijftienduizend euro

Voorstel 5 wordt met 25 stemmen voor, aangenomen. art. 13 lid 1: van juni tot juni = gelijk aan enig kalenderjaar

Voorstel 6 wordt met 28 stemmen voor, aangenomen. art. 19 lid 2: ter inzage leggen …. = bereikbaar ter inzage plaatsen op de (meest voor de hand liggende) website van de Vereniging Dorpsbelang Fochteloo

14. De voorzitter legt uit hoe de statutenwijzigingen verder zullen worden verwerkt.

Naar aanleiding van deze statutenwijzigingen, is het voorstel van het bestuur om in het late najaar een ledenvergadering bijeen te roepen voor een begrotings- en plannen bijeenkomst. In het vroege voorjaar volgt dan een statutaire ledenvergadering voor verslaglegging, rekening en verantwoording van het afgelopen verenigingsjaar. Daarmee gaat de vergadering akkoord.

15. Rondvraag: Dhr J Smit: maak zich, i.v.m. met de hoge snelheid waarmee automobilisten over Fochteloo rijden, zorgen over de veiligheid. Met name voor fietsende kinderen en vraagt het bestuur zich hard te maken voor meer snelheidsbeperkende maatregelen. Dhr. Smit geeft de complimenten aan dhr. van Ingen voor de mooie website. Dhr. Fr. de Vries haakt in op de opmerking van dhr. Smit: het zijn vaak de inwoners van Fochteloo zélf die zich niet aan de max. snelheid houden. Dhr. E. Blauw merkt ook op dat de jeugdige fietsers vaak met hun GSM bezig zijn en niet goed opletten in ‘t verkeer.

16. Dhr. Jeronimus sluit de vergadering.



Geplaatst 24-04-2016.

Notulen jaarvergadering 23 april 2015 van Dorpsbelang Fochteloo


Datum: 23 april 2015. (besproken door bestuur op 27 mei 2015)
                                             (vastgesteld door ledenvergadering op 21 april 2016)

De vergadering wordt geopend door  Philip Wijkamp. Hij heet iedereen van harte welkom. Philip blikt terug naar het jaar 2014 waar er in het dorp veel gebeurd is, zoals:
Dorpsfeest met dank aan de inzet van veel vrijwilligers, de duurzaamheid wat vooral zichtbaar is door de zonnepanelen op het dorpshuis, de taartenlunch, het stampotbuffet,de  toneelavond.
De school heeft in 2014 een nieuwe bestemming gekregen, stichting NOBILIS, heeft daar zijn intrek genomen.
Het college is afgemeld, wethouder S Derks is afwezig.

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

Duurzaamheid, Meine Duin van de beheerscommissie verteld: de zonnepanelen hebben  2600 kw opbrengst, ook is er door de aanschaf van ledlampen, sensoren, nieuwe CV installatie een grote stap gemaakt in de duurzaamheid, dit geeft tevens een energie besparing in het dorpshuis
Plannen voor 2015 zijn: zijn 1 grote koeling, kleine energie zuinige vrieskasten,
Alles kan gefinancierd worden  vanuit de subsidie pot van de provincie.

Glasvezelkabel en de werkgroep.
In gemeentehuis is er een informatieavond van FrieslandopGlas (Breedband Friesland) geweest. Die hebben een presentatie gegeven en ondersteunen werkgroepen die aan de slag willen met glasvezel op platteland. Er is een gemeente breed glasvezeloverleggroep gevormd.
Er is een oproep geweest voor belangstellenden voor glasvezel in Fochteloo. Hieruit is een werkgroep gevormd die nu oriënterend aan het werk is.
Een project in Fochteloo komt niet in aanmerking voor een uitgebreide subsidiepot zoals de pilot Langedijke, maar wel voor € 500 per adres.
80% van de huisadressen(250 adressen) w.o. ‘t Oost, Weperpolder, Drentseweg, Bentemaden, Jardinga, Prandinga en Fochteloo, (minstens 200 adressen zijn  nodig voor de haalbaarheid).
Voorlopige belangstellingsmeting is gedaan en op grond hiervan is men van start gegaan voor een werkbegroting.
N.a.v. de werkbegroting een voorlopig bedrag vaststellen voor abonnement  en a.d.h. van offerte kan subsidie aanvraag gedaan worden. Er zal gevraagd worden aan de belangstellenden voor glasvezel om hun interesse  om te zetten in een contract. Te zijner tijd zal iedereen geïnformeerd worden. Mogelijk na de zomervakantie.
De termijnen zijn vastgesteld door externe partijen.
Voor de leefbaarheid en toekomst is glasvezel van belang.
Vragen:
Geen , t was een duidelijk verhaal van Maarten

Vragen voor en van B&W en aanwezige fractieleden.
Vraag:
Op de weg Fochtelooerveenweg, Helomaweg en Weperpolder wordt extreem hard gereden, zijn er mogelijkheid voor snelheidsbeperkende maatregelen, vraag wordt meegenomen naar de betreffende wethouder

Vraag:
Boven Fochtelooerveen vliegt dagelijks een 2 motorische vliegtuigje wat de stilte verstoord.
Fochtelooerveen is stilte gebied, deze vraag wordt meegenomen naar college. Advies neem contact op met vliegveld Eelde.

Vraag:
Hoe staat het met woningbouw voor jongeren, dit is eigenlijk niet mogelijk binnen de bebouwde kom . Situatie is ongewijzigd t.o.v. 2009-2011.
Advies: Peiling doen voor behoefte aan starters woningen voor jongeren.
Er kan 1 huis gebouwd worden op hoek noordeinde en west.
Nieuwbouw is een moeilijk verhaal, ideeën zijn welkom.

Vraag:
Bij het sparrebos zijn de reeën spiegels verdwenen, graag nieuwe spiegels plaatsen.
Wordt meegenomen naar wilbeheer eenheid.

Pauze:

Notulen 17 april 2014: te lezen op www.fochteloo.nl
    Onveranderd vastgesteld.
Jaarverslag 2014; te lezen op www.fochteloo.nl
    Kort maar krachtig

Financieel jaarverslag.
Gerard licht de cijfers toe, met name de subsidies als inkomsten.
Ondersteuning van o.a. Ac de korhoenders, FC Fochteloo en jeu de boules baan
Verschil contributie 2013 de inkomsten geweest in 2014, inkomsten 2015 weer volgens norm.
Tot 2014 waren er 2 gescheiden administraties DBF en BHC  m.i.v. 1 jan 2015 worden deze samengevoegd op advies van accountant vd Meer.
Als vereniging staan we er goed voor.
Vraag:
Inkomsten oud papier ernstig teruggelopen, ontvangen andere dorpen ook minder of alleen Fochteloo? Hierop blijft het bestuur het antwoord schuldig.
Kascontrole boekhouding dorpsbelang 2014 door  O. de Vent en H. Wieland.
De boeken zijn gecontroleerd, keurig en geen onregelmatigheden gevonden.
De penningmeester wordt decharge verleend.

Benoemen nieuwe kascommissie.
Niet noodzakelijk dat er een jaarrapport komt van de accountant. In de statuten wordt wel kascommissie genoemd.
Om de transparantie van de drie inkomstenbronnen (DBF, BHC en dorpsfeest) is het goed om een kascontrole te behouden.
De samenvoeging van de boekhouding van DBF en BHC is voorgesteld , DBF is de rechtspersoon, dorpshuis valt hieronder. Doordat BTW-boekhouding niet meer hoeft, is een accountsverklaring ook niet meer nodig. Was toch altijd al een wassen neus. Werd van de penningmeester overgenomen.
Voorstel om de kascommissie de cijfers te laten controleren voordat de cijfers naar de ledenvergadering gaan. Hierdoor wordt er transparantie beoogt en wordt de verantwoordelijkheid overgenomen door de verengingsleden van dorpsbelang.
We zijn een vereniging en statutair is er een kascontrole commissie vastgesteld. Verenigingsleden hebben ten alle tijde recht op inzagen van geldstromen van het geheel.

Nieuw kascontr comm: Otto de Vent, Cor van Harten, Evert Blauw(reserve)

Financieel verslag dorpshuis.
Arnold Kok: winst/resultaat:€ 8606,00 BHC is niet meer BTW plichtig i.v.m. verminderde omzet.
Uitbetaling verenigingen: elke vereniging krijgt een aandeel van de winst uitgekeerd. 6% van de omzet per verenging wordt uitgekeerd uit de winst. Van winstuitkering overgegaan naar omzetbonus.
Dorpsfeest is in 2013 deels voor rekening van dorpshuis en deels dorpsbelang
Dorpsfeest is in 2014 geheel voor rekening van dorpshuis.
Zonnepanelen:waarde bedrijfsgebouwen en terreinen is  toegenomen door plaatsing van     zonnepanelen. Hierdoor stijging van de waarde van gebouwen.
Bij het wegvallen van de BTW gelden, is de accountant niet nodig hierop zou bezuinigd kunnen worden. Dit wordt meegenomen naar DBF vergadering, en komen volgend jaar terug met een voorstel.

Verkiezing bestuursleden:
Dries Aalbers is afgetreden als bestuurslid, hij is bezocht en heeft bloemen ontvangen.
Kandidaat op voordracht van bestuur, Maarten Jeronimus, is bij acclamatie als bestuurslid benoemd.
Vraag O. de Vent:
Het bestuur bestaat nu uit 5 bestuursleden, blijft dit zo of zijn er nog 2 vacatures. Momenteel geen vacatures , het minimale aantal is nu voldoende
Belangstellende voor bestuursfunctie mogen zich ten alle tijden melden en kunnen ondersteunend bezig zijn binnen DBF.

Website fochteloo.nl en
De website wordt regelmatig bezocht, mooie site overzichtelijk.
Gerard van Ingen beheert en verzorgt de website.

Activiteiten in en rond het dorp Fochteloo.
Vooruitblik naar 2015: 25 april Harm en Roelof, 2 mei herdenking in Tiesingabos van 70jr bevrijding.
Ook zal dit jaar een taarten lunch en stamppotbuffet georganiseerd worden, in  2016 weer een dorpsfeest.

Rondvraag.
Vraag Jan Oosterkamp:
Bankje in Fochtelooerveen staat schuin, kan dit hersteld worden
Bewegwijzering bij fietspad door de singel bij Verlaat mist, wordt vaak vernield.
Vraag Jacob Douwe Dokter:
De klokkenluiders traditie is bijna om zeep geholpen door de stichting begraafplaatsen. De klokkenluiders willen graag hun taak weer uitoefenen.
Bestuur is ingelicht en hiermee bekend. We bezinnen ons op een rol die we daarin kunnen spelen.
Vraag Jose Wijkamp:
De Beheerscommissie moet die opnieuw benoemd worden?
Er zijn weinig gegadigden voor taken en activiteiten, laten we deze mensen koesteren en zeker waarderen. Wordt met applaus bevestigd.

De vergadering wordt gesloten en alle aanwezigen wordt uitgenodigd voor een hapje en drankje

Mies Meijer-Vreugdenhil


Notulen van de algemene jaar vergadering van Dorpsbelang Fochteloo .
Datum: 17 april 2014.

Opening:

Philip Wijkamp opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
In het bijzonder de fractieleden van gemeente Ooststellingwerf en dhr. Jonker van Stichting Nobilis.
We zijn blij met een voltallig bestuur sinds de jaarvergadering van april 2013.

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

Stichting Nobilis; Dhr Jonker krijgt het woord en verteld wat stichting Nobilis is en doet.

De stichting zet zich in voor de hedendaagse prentenkunst sinds 1991.
De stichting beheert een depot van prenten en houtsneden.

De stichting organiseert tentoonstellingen.
De stichting archiveert en beheerd een bibliotheek mbt. de prentenkunst.

Zonnepanelen:

Voor het dorpshuis zijn een 2 tal subsidies beschikbaar.
Gemeente Ooststellingwerf heeft een voor zonnepanelen 40% van de investering .
Provincie Friesland voor duurzaamheid. 40% van de investering .
Voorwaarde is een eigen investering van minimaal 20% uit eigen middelen, de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een plaatselijke aannemer.
Voorstel: 48 zonnepanelen. nieuwe CVketel met kamerthermostaten en zônekleppen.
Energiezuinige koelingen.
Overschakelen op LED verlichting.
Bewegingsmelder in kleine ruimtes. Geschatte totale investering;€32000,-, dit betekend voor het bestuur van Dorpsbelang een investering van €6500,- .
Het bestuur vraagt aan de aanwezige leden om akkoord te gaan met een eigenbijdrage van €5000,- tot €10000,- t.b.v duurzaamheid.
Wethouder de Boer geeft een extra toelichting dat de gemeente een maximum subsidiebedrag beschikbaar stelt , maar dat dorpsbelang zelf meer mag bijdragen dan die 20%.
Heleen Hartlief: Wat wordt er per jaar bespaart? Antw: daar wil het DBF geen uitspraak overdoen, dit zal in de praktijkblijken, de verwachting is binnen 10jaar.
Otto de Vent: geld de investering ook voor stichting Nobilis? Antwoord; de subsidie is voor het dorpshuis en niet voor de aanliggende panden DBFbestuur vraagt aan de dorpsgenoten toestemming voor het voorgestelde eigenbijdrage.
Er wordt unaniem voor gestemd.

Oudpapier containers.

Jan Meijer: komt iedereen in aanmerking voor een extra container zoals in het begin is toegezegd? Antwoord; Ja. Mogelijkheden zijn om wethouder Veenhouwer te benaderen, dan wordt dit geregeld.
DBF zal in FODOVONI een oproep plaatsen wie belangstelling heeft voor een extra grijze container en een gezamenlijke aanvraag doen bij OMRIN.
De Groene container mag elk adres gewoon houden.

Vragen voor en van B&W en aanwezige fractieleden. Jan Oosterkamp:
De kapotte lampen op de vogelrijd zijn nog steeds niet gerepareerd, ondanks meerdere telefoontjes.
Roel pronk zal dit doorgeven aan de gemeente.
De wegwijzers aan de vaart is weer verwoest, wie vervangt deze?
Wie zorgt voor de wegwijzers naar de nieuwe fiestpaden?
De folders van het aanplakbord bij het dorpshuis verdwijnen, wat is daar aan te doen?
De verlichting van de parkeerplaats is van de gemeente, dit moet worden omgezet van dorpsbelang naar gemeente Ooststellingwerf.
Heleen Hartlief: wat is het nieuwe koeien gebied, dit zal nagevraagd worden bij natuurmonumenten.

Pauze.

Notulen 2013:

Worden onveranderd goed gekeurd en zijn te lezen op www.Fochteloo.nl .

Jaarverslag 2013:

Te lezen op www.Fochteloo.nl van af 18 april 2014 Financieel jaarverslag/ kascontrole Dorpsbelang Fochteloo.
De kas controle is gedaan door Jan Smit en Henk Wieland.
Alles is in goede orde bevonden, een compliment voor Gerard van Ingen.
Het bestuur wordt decharge verleent.
Kascontrole zal volgend jaar gedaan worden door Henk Wieland en Cor van Harten.
Het financieel jaarverslag ligt ter inzage op de tafels.
Heleen Hartlief; wat zijn de algemene kosten? Dit zijn abonnementen en vergaderkosten.
Heleen wil hiervan graag een specificatie ontvangen. Gerard van Ingen zegt dit toe.
Otto de Vent: Het Dorpsbelang heeft een behoorlijk eigen vermogen, en stelt voor om dit voor activiteiten in het dorpshuis te gebruiken. o.a; winteravonden met lezingen, Taeke vd Meer, Harm Roelof, enz.
Dit was al jaren een oud gebruik in het dorp en dat wordt gemist door meerder dorpsgenoten.

Nieuwjaars receptie niet meer combineren met de FC.
DBF kan een eigen nieuwjaarsreceptie organiseren voor de dorpsgenoten.
Kees Timmermans: Het is lastig om mensen te motiveren en te mobiliseren om samen activiteiten te ondernemen met andere dorpsgenoten.
Dit geld voor alle dorpen en verenigingen.

Roelof Broekhuis: Zijn er nieuwe investeringsplannen? Antw: het eigen vermogen is gereserveerd voor grootonderhoud van het dorpshuis en het realiseren van een nieuwe bar.
 
Financieel verslag dorpshuis Arnold Kok geeft een toelichting:er is een positief saldo wat is toegenomen t.o.v 2012.
Omzet van het dorpshuis loopt wel iets terug.
De winst is toegevoegd aan het vermogen.

Frank Hofmann: investering van machines, wat houd dit in.
Antw: de investering heeft betrekking op: beamer, nieuwe kassa, printer, computer.

Jan Smit: is er voor het dorpshuis geen controle jaarrekening?
Antw: er zijn 2 verschillende boekhoudingen Dorpsbelang is een vereniging, Dorpshuis is een onderneming, die wordt gecontroleerd door de accountant.
Advies van accountant van der Meer om de 2 boekhoudingen samen te voegen, men verwacht een claim van de belastingdienst als er gescheiden boekhoudingen zijn.
Henny Duin: vanaf 1994 zijn er 2 exploitatie rekeningen met goedkeuring van de belastingdienst.
De problemen zijn ontstaan door de inkomsten en uitgaven van het dorpsfeest op te splitsen.
Dit jaar moet alle kosten en inkomsten komen voor het dorpshuis ivm de BTW regeling.
De penningmeesters en het bestuur zullen zich nogmaals buigen over het voorstel van acc. vd Meer.

Verkiezing bestuursleden; Gerard van Ingen, Mies Meijer, Dries Aalbers worden unaniem verkozen door de aanwezigen.
Frank Hofmann en Anneke Bakker worden beide bedankt voor hun inzet en ontvangen een bos bloemen als blijk van waardering.

Website Fochteloo.nl
De website wordt steeds beter bezocht , er zijn zo’n 30 bezoekers per dag.
Gerard van Ingen wil graag oude foto’s van dorpsactiviteiten en gebeurtenissen.
Alle activiteiten kunnen doorgegeven worden aan Gerard , die zal ze plaatsen op de website.
Gerard van Ingen wordt heel hartelijk bedankt voor de mooie overzichtelijk en actuele website.
 
Activiteiten in en rond het dorp Fochteloo Petra van Rozen: zij sluit zich aan bij het voorstel van Otto de Vent om gezellige winteravonden te organiseren.

Rondvraag:

 Jan Meijer: Hij waardeert de gezellige aankleding van de zaal in het dorpshuis.
Bij de oversteek knolle/weper komt een geleider, opnieuw wordt er gevraagd voor lobby van DBF voor verplaatsing van de bushalte bij de Knolle.
Onduidelijk is bij wie dit moet gebeuren De avond wordt om 22.15 afgesloten met een hapje en een drankje.




Notulen algemene ledenvergadering Dorpsbelang Fochteloo 2013.


Datum: 18 april 2013.
Plaats: Dorpshuis Et Legien.

1. Opening.

Philip Wijkamp (interim voorzitter) opent de vergadering.
De wethouders de Boer en Veenhouwer en de afgevaardigden van alle fracties worden welkom geheten.
Ook Kim Pierik voorlichster van Natuurmonumenten is aanwezig.
Er waren 30 leden aanwezig.
2. Vragen aan B en W.

# Zijn er mogelijkheden voor snelheidscontroles. Er wordt vaak te hard Vragen hierom kan altijd. Geen prioriteit.
# Oud papiercontainers.
Voor mensen die ver van de weg af wonen staat er vaak een paal voor de grijze container bij de weg.
Krijgen zij voor hun papiercontainer ook z'n paal?. Zelf informeren bij OMRIN. In Oosterwolde-noord loopt een proef met oud papier containers. De papieropbrengst is groter dan bij een normale inzameling. Papier mag/kan ook gewoon in dozen bij de weg gezet worden. Grote aanleveringsadressen kunnen het papier aanbieden zoals ze altijd deden.

# Passeerstroken.
Staat al jaren op de agenda.
Volgens wethouder Veenhouwer zal er ergens in de gemeente dit jaar een proef gestart worden. Verzoek hiervoor indienen bij B en W door Plaatselijk Belang.

3. Dorpsvisie.

Deze is vorig jaar behandeld in de algemene ledenvergadering n.a.v. de enquete die daarvoor gehouden is.
Frank Hofman geeft een korte toelichting. De leefbaarheid o.a.wordt als prettig ervaren. De school als bindend element wordt gemist. Nieuwbouw voor starters wordt moeilijk.
De dorpsvisie is, opgemaakt met een aantal foto's naar de gemeenteraad gestuurd.

4. Natuurmonumenten.

Kim Pierik van Natuurmonumenten is door het bestuur voor deze vergadering uitgenodigd. Zij is boswachter communicatie, recreatie en project voorlichtster. Van Het Kleine Veen (een al lopend project) is ze minder goed op de hoogte.
Vragen zijn o.a.

# Wanneer wordt het fietspad afgewerkt. Het gat in de dijk is nog steeds slecht begaanbaar. Ze zal hiernaar informeren. Voorjaar 2013 is het stuk naar de Drentseweg te Veenhuizen aangelegd.
# Zaterdag 20 april is er van 10.00 - 12.00 uur een excursie bij camping De Schuilhoeve aan de Kolonievaart. Dutch Crane Resort.
# Doel van de dijkjes bij het Kleine Veen staat niet op de website Natuurmonumenten maar wel bij het DLG.
# Klok heeft beloofd om een excursie te organiseren voor belangstellenden naar omgeving Kleine Veen. Nog niet gepland. Op korte termijn zal dit gebeuren.
# Grotere grazers komen in 2014 op het veen.
# Er komt dit jaar (binnenkort) een schaapskudde op het Fochteloeërveen..
# Veerooster in de eerste bocht vanaf de Vogelrijd zou verplaatst worden.
Nog geen actie ondernomen.

5. Website Dorpsbelang Fochteloo.

Dorpsbelang heeft een eigen website. www.dorpsbelangfochteloo.nl
Frank Hofman doet een oproep voor een vrijwilliger die deze website wil beheren. Er staat eigenlijk te weinig op.
Belangstellenden kunnen zich bij Dorpsbelang melden.

Pauze.

In de pauze verlaten de wethouders de vergadering.
6. Notulen algemene ledenvergadering 2012.

Deze hebben in FODOVONI gestaan en er lagen een aantal bij de ingang..
Er waren geen vragen of opmerkingen en worden dan ook onveranderd goedgekeurd.

7. Jaarverslag Dorpsbelang 2012.

Het is een opsomming waarmee het Dorpsbelang in 2012 is mee bezig geweest. Er wordt maandelijks gemiddeld éénmaal vergaderd.

8. Financieel verslag Dorpsbelang.

Er worden hierover geen vragen gesteld.

9. Financieel verslag Dorpshuis.

Arnold Kok geeft hierbij uitleg. Het netto resultaat van E 3798,00 wordt toegevoegd aan het eigen vemogen. Ook over dit verslag zijn geen vragen en worden hierbij goedgekeurd.

10. Verslag kascommissie.

Deze commissie bestaat uit Henk Ploeg en Jan Smit.
Henk Ploeg doet bij afwezigheid van Jan Smit het woord en geeft aan dat de financiële stukken in orde zijn bevonden. De penningmeester wordt hiervoor bedankt.

11. Benoeming kascommissie voor 2014.

Henk Wieland heeft zich aangemeld. Als reserve geeft Otto de Vent zich op.

12. Werving nieuwe bestuursleden.

Het bestuur is dringend op zoek naar een aantal nieuwe bestuursleden.
Een aantal mensen zijn persoonlijk benaderd maar dit heeft niets opgeleverd. Mies Meijer van het Noordeinde heeft één keer meegedraaid. Een voorzitter wordt er gezocht en door het aftreden van de penningmeester is er ook behoefte aan een nieuwe penningmeester. Philip en Frank doen een vlammend betoog om mensen over te halen om tot het bestuur toe te treden.

Twee mensen uit de zaal zullen de eerstkomende bestuursvergadering mee gaan draaien om te zien of dit iets voor hun is. Dit zijn Dries Aalders en Gerard van Ingen.

In de vergadering wordt afcheid genomen van de penningmeester Mieneke Blaauwbroek. Ze mag met een prachtig bos bloemen naar huis.

13. Rondvraag.

1. Meijer. Willem Klok had namens Natuurmonumenten hier moeten zijn. Er zijn nogal wat vragen richting hem.

2. Bestuur moet aanvraag indienen voor proef met passeerstroken.

3. de Vent. Het bestuur moet minstens uit vijf leden bestaan. Suggestie: automatische incasso voor Dorpsbelang. Vrijwilliger vragen voor het innen van de contributie.

4. Kok. Als er geen bestuursleden bijkomen moet je alleen de belangrijkste zaken doen.

5. Belle. Wat gebeurt er met de voormalige school. Atellier,bedrijfje of sloop. Nog geen zicht op. Wonen kan niet i.v.m horecabestemming dorpshuis.

6. Jansen. Is hier op Fochteloo slachtoffer hulp nodig? Dit i.v.m de ontwikkelingen in de moordzaak mevr. Heiltjes.

Om 22.15 sluit de voorzitter de vergadering.