Glasvezelbrief.

Geplaatst 18-12-2016.

Verslag overleg provincie en gemeente.

Ooststellingwerf, 15 december.

Ooststellingwerf- op-Glas

Beste belangstellende voor glasvezelaansluiting, geachte lezer,

Er is veel in beweging in data-land, in de glasvezelwereld. Immers, al sinds 12 juli jl. sprak de Provincie met KabelNoord over de aanleg van glasvezel in Fries buitengebied. Begin september werden er juridische vraagtekens gezet bij de haalbaarheid rond de thema’s “marktconform” en “staatssteun”. Op 27 september werden de onderhandelingen opgeschort met KabelNoord, om juristen de gelegenheid te geven de risico’s in beeld te brengen. In de herfstperiode daarop (oktober en begin november) van relatieve radiostilte maakte GS een zorgvuldige afweging op de vraag of het verantwoord is om te gaan participeren met KabelNoord. Op 22 november 2016 besloot Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Fryslân de onderhandelingen met KabelNoord definitief te stoppen. Provinciale Staten (PS) wordt in haar vergadering aan het begin van 2017 gevraagd met dit verbreken van het overleg met KabelNoord in te stemmen. Het hoofdargument was dat GS het risico, van achteraf veroordeeld te worden voor “ongeoorloofde overheidssteun”, niet wilde lopen. “De plannen met KabelNoord waren in strijd met de Aanbestedingswet”, weet Atze Jan de Vries van de LC. “Als andere marktpartijen via een openbare aanbesteding geen kans krijgen mee te dingen om er aan te verdienen, loopt het naar verwachting uit op juridische procedures”.

Ook de overeenkomst met VVn/Breedbandfonds en Fryslân Ring is per onmiddellijk (per 1 januari 2017) opgezegd en ontmanteld. Het restant van de 60 miljoen euro vloeit terug in de provinciale kas.

Intussen wordt op aangeven van GS een voorstel aan PS voorbereid, om van de overgebleven mogelijkheden te kiezen voor het uitschrijven van een “tender”. Daarbij wil de Provincie voor maximaal € 35.000.000,= een marktconforme achtergestelde lening beschikbaar stellen. Bij voorkeur aan één partij voor de hele provincie Fryslân. Hiermee moet PS instemmen in één van haar eerste vergaderingen in 2017, om daarna vervolgstappen te kunnen ondernemen.

De eerste schrik: zijn we met z’n allen weer bij af ?! Maar, was het niet zo dat op gemeentelijk niveau tussen Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO) nog een overleg loopt tussen de wethouders met de intentie tot gezamenlijke aanpak? De ins en outs laten zich niet anders beschrijven dan dat ze bij de Provincie lobbyen in een briefwisseling met de gedeputeerde Poepjes. Er valt te beluisteren dat er een overleg met KabelNoord is aangegaan. Daar valt niets anders uit af te lezen dan dat “buiten de provincie om opereren” niet tot versnelde aanleg van glasvezel zal leiden.

Daarnaast zijn en waren er een klein aantal burgerinitiatieven al in een andere constructie met de Provincie in onderhandeling (DFM, Haulerwijk, enz.). De uitkomsten daarvan zijn ongewis, omreden dat de optie “wit én grijs” een van de onderliggende doelstellingen is.

Alle bekende geadresseerden van Fryslân Ring werden opgeschrikt en in verwarring gebracht in week 47 door een schriftelijk aanbod van diezelfde organisatie voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Onmiddellijk werd een projectgroepvergadering uitgeschreven. De manoeuvre van GS en een vragenronde aan Fryslân Ring waren onderwerp van dat gesprek op 28 november jl. in de projectgroep OoststellingwerfopGlas. Daarbij waren ook andere vertegenwoordigers (ongevraagd) aangeschoven, om mee te overleggen en af te stemmen, waarmee en met welke strategie de initiatiefgroepen zich zullen mengen in het vervolgproces. Het liefst met één en hetzelfde geluid. De variant om met z’n allen zelfstandig verder te opereren werd niet uitgesloten. Het vormen van een kennisplatform met en door alle initiatiefgroepen, werd ook voorgesteld als optie. De actie van Fryslân Ring werd niet steekhoudend genoeg onderbouwd bevonden. Advies: niet op in gaan en als niet geschreven beschouwen. Naderhand heeft de Provincie Fryslân Ring uitgenodigd uitleg te geven en om een schriftelijke correctie aan de adressanten verzocht.

Op verzoek van de Taskforcegroup onder leiding van Arie Piet, in een mailing aan alle initiatiefgroepen die zich ooit in het provinciehuis van zich hebben laten horen, mogen deze initiatiefgroepen meedenken en aangeven aan welke technische en inhoudelijke eisen zij menen dat het glasvezelnetwerk moet voldoen, als voorwaarde aan de inschrijver op de tender. In een driftig mailverkeer tussen projectgroepleden in de eerste week van december, is overeengekomen dat de kerngroep namens de projectgroep en namens alle belangstellenden een reactie zal verzorgen (bij dezen dus).

Franklin Bander schreef als lid van de kerngroep , in overleg met Yuri en Maarten, namens alle Ooststellingwerfse initiatieven, naar aanleiding van het provinciale verzoek enerzijds en door de reactie van de initiatiefgroep De Fryske Marren (DFM) anderzijds, aan Martijn Ledegang (provinciaal ambtenaar in de Taskforcegroup Arie Piet) een lijst met de voorgestelde criteria. Dit schrijven is toegevoegd onder de paperclip met de werktitel “criteria OoststellingwerfopGlas”.

 • Downloaden criteria Ooststellingwerf op Glas als pdf.

 • Van de bijeenkomst in Leeuwarden op 8 december jl., waar met provinciale medewerkers is gebrainstormd over de aangedragen criteria aan de ene kant en over de afgelopen gang van zaken aan de andere kant, schreef Franklin Bander een verslag voor de Projectgroep OoststellingwerfopGlas, die we ook u niet willen onthouden. Dit verslag is bijgevoegd met de naam “verslag inloopbijeenkomst criteria”.


  Dit verslag kunt u downloaden als pdf.
 • Downloaden als pdf.

 • Tot slot het provinciale planningslijstje:
  29 december 2016.
  Besluit GS (uitwerking leningsfaciliteit + voorstel aan PS)

  1 januari 2017
  Beëindiging Breedbandloket én einde opdracht Fryslân Ring (advisering)

  25 januari 2017
  Besluit PS leningsfaciliteit

  Begin februari 2017
  Vooraankondiging openstelling (criteria) tender

  Begin mei 2017
  Openstelling tender

  Mei/juni 2017
  Beoordeling aanvragen

  Eind juni 2017
  Beschikkingen gereed/lening overeenkomst tekenen

  Juli 2017
  Aanvraag honoreren door GS

  Augustus 2017
  Start aanpak marktpartij

  Herfst 2017
  Start aanleg glasvezel in buitengebied, ergens in Friesland.  Het is bijna kerst 2016. Ook daarvan is “wit” niet meer vanzelfsprekend, vandaag de dag. We hadden gerekend op een snel skype-contact met verre familieleden bij de jaarwisseling en we hadden gehoopt van het nieuwjaarsconcert vanuit Wenen in Full-HD te kunnen genieten. Helaas, van dat alles nog steeds “nog niet” in het nóg witte buitengebied. Maar wie weet, gaat het anders en komt het tóch in een stroomversnelling……………..

  Niettemin, namens alle kern- en projectgroepleden wens ik u een fijne, warme kerst en een veilige, gezellige jaarwisseling toe en een “snel” 2017.

  Maarten Jeronimus.