Magazine 2017.


In het Magazine vindt u artikelen over activiteiten in en rondom Fochteloo en de Knolle.
Uw artikel over een gebeurtenis in Fochteloo of de Knolle is welkom, stuur het op naar website@fochteloo.nl.


Colofon


Redactie adres:
Dorpsbelang Fochteloo
Zuideinde 26a
8428HE Fochteloo


Ook u kunt een bijdrage leveren aan dit magazine, stuur uw kopij/foto's naar.
website@fochteloo.nl
Verslag najaars ledenvergadering 13 december 2017.

VERSLAG VAN DE NAJAARSLEDENVERGADERING DORPSBELANG FOCHTELOO OP DONDERDAG 14 DECEMBER  2017

Geplaatst op 28-12-2017.
Tekst: Joke de Vries Wiersma.
Foto: Dorpsbelang Fochteloo

1.     Rond 21.15 uur  opent voorzitter Maarten Jeronimus de vergadering en heet iedereen, en in het bijzonder erelid J Oosterkamp, van harte welkom.

2.     Daarna volgt er een uitleg van Marjan Dunning van de Vereniging Natuurmonumenten omtrent het project : “ontsluiting van de kampen Ybenheer en Oranje”.  Start  Januari as, en het streven is, om op 2 mei 2020 de feestelijke opening te laten plaatsvinden.

3.     Vaststellen van de agenda: de  stand van zaken glasvezel komt tijdens de rondvraag.

4.     De notulen van 30 maart worden zonder wijzigingen of aanvullingen vastgesteld.

5.     Maarten Jeronimus doet verslag van het jaar 2017 voor Dorpsbelang Fochteloo en tevens jaarverslag Beheercommissie. (red. Zie elders in Fodovoni en op de website). Naar aanleiding daarvan kwamen er geen vragen.

6.     Gerard van Ingen presenteert met hulp van Powerpoint, de voorlopige begroting 2018. Op dinsdag 27 maart 2018, tijdens de ledenjaarvergadering, volgt de definitieve begroting 2018.

7.     Plannen en activiteiten dialoog: over het project “ontsluiting van de kampen” komt in de loop van volgend jaar meer duidelijkheid. Ook staat er op 17 Februari een toneelavond gepland door Toneelvereniging Appelscha. Maarten Jeronimus  vraagt van iedereen  uit de zaal hulp om met meer  ideeën te komen  voor activiteiten. Jannie Jansen geeft aan dat de taarten en stamppot buffet  een leuke activiteit was, deze wordt gemist.

 8. Rondvraag:
        Pieter Jonker maakt van de rondvraag gebruik: Nobilis is één van de plekken waar op 26 Januari de start is van “culturele hoofdstad” te openen door Johan Veenstra. Kaarten zijn gratis via de website te bestellen. Op 26 mei is er een grote tentoonstelling van het werk van de tien kunstenaars, die uitgenodigd waren om de zomer van 2017 te benutten iets te creëren, al of niet in, over of op het Fochtelooërveen. Programma volgt. Wordt huis aan huis bezorgt. Iedereen is altijd welkom.

       Maarten vertelt dat er een plan is voor een “canon van ieder dorp” in Ooststellingwerf en Friesland, waar het bestuur ook voor in is.

       Franke van Weperen: Buiten het dorpshuis is een tafel beschadigd. Hij vraagt oplettend te zijn op vernielingen.

        Jan Oosterkamp geeft aan dat de bewegwijzering aan het Verlaat ontbreekt. Maarten geeft als antwoord, dat het de aandacht heeft van Dorpsbelang en dan voor alle bewegwijzering. Ook vraagt Jan of er in Fochteloo weer een toneelvereniging komt.  Helaas is daar geen animo voor.<

       Joke Wiersma: AED en reanimatie cursus opgave voor een “beginnerscursus” is nog mogelijk. De vervolgcursus voor de “beginners van vorig jaar” is alweer geagendeerd.

Jeronimus geeft nog uitleg over de ontwikkelingen glasvezel en bedankt vervolgens iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. Er volgde een amicale nazit met een drankje van het huis.

© Joke de Vries-Wiersma, notuliste.

 
NAAR INDEX


Najaarsledenvergadering 2017 Dorpsbelang FochtelooJaarverslag 2017.
Dorpsbelang Fochteloo en dorpshuis Et Legien

Het gecombineerde jaarverslag verslag is als pdf te downloaden.

Naar jaarverslag 2017


NAAR INDEXBuurtbemiddeling Ooststellingwerf.
Geplaatst op 02-11-2017.
Tekst: Berber de Boer.

Buurtbemiddeling, wat is dat?

Het is heerlijk weer, maar jij zit binnen met de deur dicht.

Want de buurman heeft weer harde muziek opstaan waar jij de kriebels van krijgt. Je durft er na de zoveelste ruzie niks meer over te zeggen.

Of je vindt een briefje met een scheldkanonnade in je brievenbus van je buurvrouw dat je kinderen teveel lawaai maken, ze kijkt dwars door je heen als je haar tegenkomt. Of je wordt doodmoe van je buren die aan jouw keukentafel lelijk over elkaar doen. Je probeert die gesprekjes steeds meer te vermijden omdat de druk om een kant te kiezen toeneemt. Wat dan? Burenproblemen kunnen je woonplezier enorm verstoren.

Zonde, want veel burenproblemen kunnen goed samen opgelost worden met een luisterend oor van buitenaf.

In Ooststellingwerf kun je gebruik maken van buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling werkt met goed getrainde, deskundige vrijwilligers: de buurtbemiddelaars. Zij zijn neutraal, vellen geen oordeel en begeleiden buren om (weer) met elkaar in gesprek te komen en samen zélf een oplossing te bedenken, waar ze allebei tevreden over zijn. Groot voordeel is dat het probleem dan ook echt uit de wereld is.

Buurtbemiddeling gaat stap voor stap en niet sneller of verder dan je zelf wilt. Alle informatie blijft vertrouwelijk. Buurtbemiddeling is gratis. Voor meer informatie kun je vrijblijvend contact opnemen met de coördinator van buurtbemiddeling: Berber de Boer, telefoon 06 543 508 55 / 0516 567238, email: bdeboer@scala-welzijn.nl

Ben je naar aanleiding van bovenstaande geïnteresseerd om als vrijwillige buurtbemiddelaar aan de slag te gaan, dan ben je ook van harte welkom om contact op te nemen .


NAAR INDEXOktoberfest in Et Legien
Geplaatst op 02-11-2017.
Foto's en tekst: Janny Jansen.

Oktoberfeest 2017.

Oktoberfest im Fochteloo.

Zaterdag 21 oktober was er feest in dorpshuis Et Legien. Buiten was het nat en guur, binnen lekker warm en gezellig.

De zaal was in een bierstube omgetoverd, met tafels en banken en in het midden een hoge stamtafel. De meeste feestgangers waren voor de gelegenheid gekleed in lederhosen en tiroler jurkjes. Een prachtig gezicht en de enorme bierpullen maakten het plaatje compleet.

DJ Frits bracht de stemming er al snel in in met duitse schlagers en polka,s. Er werd gehost en gedanst tot op de stamtafel. Het was een mooi feest, een leuke onderbreking in de herfstperiode.


NAAR INDEXGlasvezel in zicht voor de buitengebieden in Fryslân.
Geplaatst op 03-10-2017.
Persbericht prov. Fryslân.

Kabelnoord legt glasvezel aan in buitengebieden Fryslân.

Kabelnoord gaat in het buitengebied van alle gemeenten in Fryslân glasvezel aanleggen. Dit zijn de gebieden waar nog geen snelle internetverbinding is. De aanleg van glasvezel zorgt ervoor dat ook deze gebieden van snel internet worden voorzien.

Dit is belangrijk voor de leefbaarheid, zorg, economie, werkgelegenheid en het onderwijs in het gebied. Na een zorgvuldig beoordelingstraject heeft de provincie besloten een achtergestelde marktconforme lening aan Kabelnoord te verstrekken.

Achtergestelde lening

Marktpartijen konden in de periode van 18 juli tot 21 augustus 2017 een subsidieaanvraag indienen. Met de achtergestelde lening van € 35 miljoen die Kabelnoord ontvangt, gaan zij zorgen voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Fryslân. Aan de subsidieverlening is de opschortende voorwaarde gekoppeld dat Kabelnoord en de provincie Fryslân een leningsovereenkomst afsluiten. Daarnaast moet er een financieringsovereenkomst met een bank afgesloten worden.

Planning

De komende tijd werken Kabelnoord en de provincie Fryslân de leningsovereenkomst uit. Voorwaarde is dat Kabelnoord binnen een half jaar start met de werkzaamheden. Binnen drie jaar moet minimaal 90% van de adressen in de Friese buitengebieden beschikken over snel internet. Het gaat om ongeveer 20.000 potentiële aansluitingen.

Maatwerk

Voor de duurste vijf procent aansluitingen zoekt de provincie naar maatwerkoplossingen. Dit zijn de adressen die niet meegenomen kunnen worden in deze uitrol. Een aanpak hiervoor volgt, voordat Kabelnoord start met het aanleggen van het netwerk. Daarnaast zijn er in Fryslân nog een aantal ‘grijze gebieden’. In deze gebieden is een beperkt aanbod van snel internet. Omdat het nog onvoldoende duidelijk is waarom deze gebieden niet aangesloten worden door de gevestigde marktpartijen, organiseert de provincie een marktconsultatie. Op basis daarvan wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om ook deze adressen te voorzien van snel internet.

Meer informatie: www.fryslan.frl/snelinternet


NAAR INDEX


Daglichtbuizen in dorpshuis Et Legien.
Geplaatst op 29-09-2017.
Tekst: Maarten Jeronimus.


De vereniging Dorpsbelang Fochteloo heeft tot doel het behartigen van de algemene belangen van het dorp Fochteloo, namens haar inwoners-leden.

De vereniging is eigenaar van dorpshuis Et Legien en verantwoordelijk voor een sluitende exploitatie. Dat is in het huidige tijdsgewricht nauwelijks haalbaar. Veel van het vermogen van de vereniging is in feite reservering voor onderhoud en afschrijving van dit gebouw. De grote zaal van dorpshuis Et Legien voorziet niet in de mogelijkheid van daglichttoetreding bij besloten bijeenkomsten. Met het aanleggen en toepassen van lichtgeleidende daglichtbuizen wordt de hele zaal voorzien van voldoende daglicht op tafelhoogte (afhankelijk van de weersgesteldheid). Dit komt het gevoel van welbevinden van de veelal oudere gebruiker zeer ten goede. Het bespaart bovendien de nodige energie overdag. Daarmee wordt ook de mogelijkheden van het inrichten van kunstexposities bereikt voor onze buur Nobilis, Centrum voor prentkunst en exposant van kunstwerken. Dat exposeren, dat zo zeer van daglicht afhankelijk is. Door de uitvoering van dit daglichtproject, rekent het bestuur op een frequenter gebruik van de "binnenzaal" en hoopt daarmee het "hoofd beter boven water te kunnen houden".

Het Oranjefonds heeft positief gereageerd op de aanvraag door het bestuur voor financiële ondersteuning van dit project. Er is een bedrag van maximaal € 8500,= toegezegd op de materiaalkosten. Het Bestuur en de Beheercommissie van Et Legien zijn hier zeer mee in hun nopjes en hopen, dankzij deze genereuze geste van het Oranje Fonds, dit project nog voor de winter te kunnen realiseren.


NAAR INDEX


Monniken bezochten Fochteloo
Geplaatst op 05-09-2017.
Foto: Dorpsbelang Fochteloo.

Dorpsgids Fochteloo valt ook in Rome in de smaak.

Op bezoek aan Vrijstaat de Stellingen bezochten vertegenwoordigers van de curie ook Fochteloo, de plaatselijke herberg en de lokale brouwerij. Door de talenknobbel van Peter Schoute was een gesprek mogelijk en maakte Dorpsbelang gebruik van de mogelijkheid om Fochteloo en de Dorpsgids te promoten. Fietsen was moeilijk met de lange pij maar als geoefende pelgrims was de wandelroute uit de gids een goede keus. Met de Dorpsgids als leidraad werd Fochteloo verkend. Hun reactie was als volgt.

. Ut in mollis arcu. AD FUNDUM. Proin aliquet lectus elit. Nullam vulputate augue a urna accumsan luctus. AD FUNDUM. Quisque vel dignissim nunc. Nulla vitae purus leo. Vuchtele vitae. AD FUNDUM. Hickus

En zo is het.


Meezingen met Compagnonsvaarders iets voor u?

Nieuwe dirigente voor Compagnonsvaarders!

Shantykoor de Compagnonsvaarders is na de zomervakantie gestart met een nieuwe dirigente, Heleen Drijver. Heleen heeft ervaring met close harmony, barbershop, shanty en Nederlandstalig repertoire. Naast de Compagnonsvaarders heeft ze nog 2 koren onder haar hoede, het Flowerpower Koor uit Heerenveen en Jicipop uit Diever.

Haar grote wens om een mannenkoor te dirigeren wordt op deze wijze vervuld. Singswing Heleen geeft op enthousiaste. aanstekelijke en inspirerende wijze leiding, het kan niet anders of deze samenwerking gaat bij iedereen veel zangplezier geven.

De Compagnonsvaarders bestaan sinds het jaar 2000 en tellen op dit moment ruim 40 leden. Het repertoire bestaat uit zeemansliederen, aangevuld met andere liedjes. Er wordt 2- of 3-stemmig gezongen.

Bij alle stemgroepen is nog plaats voor nieuwe zangers. Er worden geen hoge eisen gesteld aan de zangkwaliteit, maar de wijs houden is meestal goed genoeg. Gezelligheid, kameraadschap en zangplezier staan naast kwaliteit, hoog in het vaandel.

Loop gerust binnen op onze oefenavond op maandag vanaf 20.00 uur in het verenigingsgebouw de Esch, Weemeweg 5 in Oosterwolde. Maak kennis met ons koor en haar dirigente. De koffie staat klaar. Of neem contact op met een van de bestuursleden (0516-433205 of 0516-522787).

Klik hier voor meer informatie


NAAR INDEX

500 jaar Ooststellingwerf
Geplaatst op 05-09-2017.
Tekst: Maarten Jeronimus.
Foto's: Dorpsbelang Fochteloo.

Ook in Fochteloo was er aandacht voor 500-jarige Ooststellingwerf.

Op zaterdag 2 september vierde Fochteloo die 500ste verjaardag met het uitbrengen van een geschiedenisboek (Dorpsgids) in dorpshuis Et Legien. De “verjaardag” werd geopend met een inleiding voor een zaal vol belangstellenden van Maarten Jeronimus over het groeien van een idee naar werkelijkheid.

Dank zij de plannen van het bestuur van de vereniging Dorpsbelang Fochteloo, het op het spoor gezet zijn door de stichting Begraafplaatsen Oosterwolde en Fochteloo, en dank zij het 500-jarige gemeentefonds, kon het een en ander, om te komen tot kwaliteitstoerisme in Fochteloo, worden gerealiseerd.

Kees Timmerman gaf nog een toelichting op het deel Ybenheer en Oranje, alvorens tot het officiële handelen over te gaan.


Het was aan de ereleden Jan Oosterkamp en Bernard van den Nieuwendijk om de eerste exemplaren in ontvangst te nemen en tegelijkertijd het informatiepaneel te onthullen, wat later nog zal worden geplaatst aan het fietspad, de oorspronkelijke compagnonslaan (Kleine Singel). Tevens werd daarmee symbolisch ook andere infopanelen in gebruik genomen, nu bij de kapel en later bij Ybenheer.Ook de omslag van de gids is heel bijzonder. Speciaal een door het Centrum voor Prentkunst van de stichting Nobilis beschikbaar gestelde houtgravure van Peter Lazarov mocht daarvoor worden gebruikt.

De plechtigheid ging naadloos over in het starten van permanente fiets- en wandelroutes van respectievelijk 6 en 12 km, danwel 20 of 35 km. Van de beide wandelroutes maakten elk 8% van de deelnemers gebruik, de kleine fietsroute telde 24% van de deelnemers en de grote fietsroute kende de hoogste belangstelling, nl. 84%.

De informatie per route en op de panelen liep parallel met de inhoud van de kersverse dorpsgids. De rode lijn daarin was “ruim 500 jaar Fochteloo in het 500-jarige Ooststellingwerf”. Alle deelnemers waren vol lof over de aangeboden routes, beschrijvingen en informatie onderweg.

‘s Middags vanaf 15.00 uur konden de inwoners van Fochteloo en op de Knolle gratis een exemplaar Dorpsgids afhalen in dorpshuis Et Legien. Daar heeft ongeveer de helft van de aangeschreven adressen gebruik van gemaakt.

Daarbij werd dit feest omlijst door de show en muzikale inbreng van Vrijstaat de Stellingen in wisseloptreden met troubadour Hans van Gorp uit het Noord-Brabantse Asten.


Tegelijkertijd had Nobilis een verrassing voor elk huishouden in Fochteloo en op de Knolle. Vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur deze dag, reikte kunstenaar Peter Gerrits hoogstpersoonlijk een kostbare attentie uit in het Centrum voor Prentkunst.

Een speciaal ter gelegenheid van dit 500-jarige Fochteloo-evenement door hem geproduceerde, prachtige en kleurrijke prent van een voor Fochteloo o zo kenmerkende beeltenis van een korhoen. Iets meer dan de helft van de inwoners van Fochteloo en op de Knolle hebben een exemplaar in ontvangst genomen.

Het bestuur en de werkgroep kan op een geslaagd “500 jaar Fochteloo evenement” terug kijken.
 • Meer foto's klik hier


 • NAAR INDEX

  van Wijk naar Woonoord
  Geplaatst op 24-08-2017.
  Tekst en foto's: Kees Timmerman.

  van Wijk naar Woonoord

  Zaterdag 19 augustus liepen Zuid-Molukkers die hun jeugd in het woonoord op kamp Ybenheer hadden doorgebracht, samen met hun kinderen, kleinkinderen en andere belangstellenden vanaf de Molukse wijk in Oosterwolde naar de plek van hun jeugd. In hun kamptijd hadden ze die tocht ook vaak lopend moeten maken. Nu was het een ‘sentimental journey’ ,want ze hebben over het algemeen goede herinneringen aan hun jeugd achter op de Fochtel.

  Op de locatie aangekomen, vertelde Max de Cock over de indeling van het kamp en de functie van de verschillende barakken. Daarna vlogen de verhalen van de oudgedienden heen en weer over het kattenkwaad dat ze er hadden uitgehaald en wat er verder allemaal wel niet gebeurd was. De ongeveer honderd aanwezigen hadden een prachtige ochtend.
  Subsidie aanvraag daglichtprisma"s toegekend.

  Daglichtprisma’s mogelijk door gift van het Rabobank Coöperatiefonds.

  Op de door Maarten aangevraagde subsidie bij het Rabo Coöperatiefonds voor het realiseren van de daglichtprisma's in de grote zaal van Et Legien is  een bedrag toegekend van maar liefst  € 7500,00 

  Roel en Gerard hebben de cheque 22 juni tijdens een feestelijke bijeenkomst op het Rabo kantoor in Heerenveen in ontvangst genomen.

  Dorpsbelang Fochteloo is blij met de bijdrage ontvangen uit het Rabobank Coöperatiefonds. Dit maakt het mogelijk een daglicht voorziening aan te brengen in de grote zaal van dorpshuis Et Legien.

  Waarom een daglichtvoorziening.

  Het verenigingsleven in Fochteloo loopt terug, steeds minder verenigingen maken 's avonds gebruik van het dorpshuis. Het organiseren van activiteiten overdag maakt het mogelijk nieuwe bezoekers/gebruikers van het dorpshuis aan te trekken.

  Hiervoor is voldoende daglicht in de grote zaal nodig en krijgt het dorpshuis meer mogelijkheden, bijvoorbeeld een expositie in samenwerking met Nobilis.

  Door het plaatsen van zogenaamde daglichtprisma’s wordt over de gehele zaal gestreefd naar een daglicht opbrengst op tafelhoogte tussen 60 en 110 lumen afhankelijk van de weersomstandigheden.

  Daglichtprisma.

  Een daglichtprisma brengt daglicht vanaf een glazen dakkoepel via een lichtgeleidende buis naar een ruimte met onvoldoende daglicht. Een prisma aan het eind van de buis verdeelt het licht gelijkmatig over de zaal. Tevens is het energiebesparend door een lager verbruik van electriciteit.

  Geplaatst op 22-06-2017.
  Tekst: Dorpsbelang Fochteloo.


  Van links naar rechts. Gerrit Boes van Rabobank Marktteam Oosterwolde, Roel Pronk, Gerard van Ingen.


  NAAR INDEX
  Geslaagde barbeque 500 jaar Ooststellingwerf

  Middeleeuwse BBQ in Fochteloo

  In het kader van 500 jaar Ooststellingwerf had AC de korhoenders een verzoek ingediend bij de gemeente voor een bijdrage aan een Middeleeuwse BBQ.

  Dit werd gehonoreerd en op zaterdagavond 17 juni was het dan ook groot feest op het speelveld op de Stienekamp.

  De Korhoenders hadden flink uitgepakt in de sfeer van lang geleden..De toegangspoort was gemaakt van strobalen,er was een enorm groot opblaasbaar kasteel voor de jeugd, een varkentje aan het spit en verder een eenvoudige maar uitgebreide BBQ.

  Velen van de dik honderd gasten waren feestelijk gekleed in middeleeuwse kledij, er waren meerdere jonkvrouwen en heren, edelmannen,de drie musketiers, geestelijken,een hofnar etc.

  Aan lange tafels kon men genieten van het eten en drinken, oude muziek en mocht men een poging wagen met het boogschieten, onder begeleiding van de jongens van Outdoor.

  Het was erg gezellig, de stemming was opperbest en het weer kon niet beter.

  Geplaatst op 21-06-2017.
  Tekst: Janny Jansen.
  Foto's: Janny Jansen.


  Dorpenestafetteloop

  Dorpenestafetteloop Fochteloo

  In het kader van het 500 jarig bestaan van de gemeente Ooststellingwerf werd zaterdag 20 mei een dorpenestafetteloop gehouden. De gemiddelde afstand was ongeveer 7 km per loper.

  Ook Fochteloo was onderdeel van het parcours en 16 deelnemers, met ieder een fietsende begeleider, stempelden bij het dorpshuis. Er was op het parkeerterrein een plek gecreëerd voor de deelnemers en belangstellenden om te rusten of te schuilen voor de regen. De catering was wederom goed verzorgd.

  Voor de kinderen was er een spelcircuit uitgezet, waar ze o.a. konden blikgooien, ringwerpen, steltlopen en darten. Zij werden beloond met een medaiile van chocola die al snel in de buikjes waren gesmolten.

  De belangstelling uit Fochteloo viel enigzins tegen, maar het was zeker een geslaagd evenement.

  Geplaatst op 21-05-2017.
  Tekst: Janny Jansen.
  Foto: Janny Jansen.

  Overkapping bij Et Legien.

  Overkapping geplaatst bij Dorpshuis.

  Met de hulp van vele vrijwilligers is een overkapping geplaatst aan dorpshuis Et Legien.

  Het was een lang gekoesterde wens om bij buitenactiviteiten een beschutte overgang te hebben tussen binnen en buiten het dorpshuis Na voorbereiding door de bouwcommissie kon vorige week de overkapping geplaatst worden .

  Geplaatst op 18-05-2017.
  Tekst: gwvi.
  Foto: Dorpsbelang Fochteloo.
  NAAR INDEX


  Smiley bij IJsbaan

  Smiley geplaatst.

  Na vele klachten over te snel rijden in de 30 km zone bij de kruising met het West is op verzoek van Dorpsbelang Fochteloo een zgn. smiley geplaatst.

  De oplettende weggebruiker heeft hem vast al opgemerkt.

  Deze is tijdelijk geplaatst en waarschuwt bij te snel rijden en geeft een pluim bij correcte snelheid.

  Het registreert de gemeten snelheden, aan de hand hiervan wordt bepaald of en op welk tijdstip gerichte snelheidscontrole wenselijk is.

  Geplaatst op 18-05-2017.
  Tekst: gwvi.
  Foto: Dorpsbelang Fochteloo.
  NAAR INDEX

  Infobord oude begraafplaats onthuld.

  Infopaneel geplaatst op oude kerkhof.

  Maarten Jeronimus, voorzitter van Dorpsbelang Fochteloo heette in dorpshuis Et Legien de belangstellenden welkom voor de onthulling van het nieuw geplaatste infopaneel op het oude kerkhof van Fochteloo.

  Na de inleiding in het dorpshuis wandelden de aanwezigen onder klokgelui naar de oude begraafplaats. Hier werd het informatiebord door Jan Koops (SBOF) en Maarten Jeronimus (Dorpsbelang Fochteloo) onthuld.

  Daarna werd door Jan Koops een rondleiding gegeven over de begraafplaats en bij enkele grafmonumenten achtergrond informatie gegeven over de hier begraven families.

  Het paneel is een co productie van Dorpsbelang Fochteloo en Stichting Begraafplaatsen Oosterwolde Fochteloo. Door SBOF is tevens een nieuwe bank geplaatst waarop de bezoeker rustig het kerkhof kan bekijken.


  Klokkenstoel met nieuw geplaatste bank.

  Nieuwsgierig wat erop staat?
  Neem een kijkje.
  Veel voorbijgangers maken een stop bij het kerkhof en zijn nieuwsgierig naar de historie van klokkenstoel en kerkhof.

  Het bord geeft beknopt informatie weer over de begraafplaats en het dorp Fochteloo en is mede aanleiding tot een nog te vervaardigen informatieve brochure over het dorp. Hierin wordt bijna vergeten geschiedenis en recente informatie over Fochteloo vast gelegd en verwerkt tot een “informatieve toeristische route”.


  NAAR INDEX

  Vurig Pasen in Fochteloo
  Geplaatst op 16-04-2017.
  Tekst: Janny Jansen.

  Vrolijk Pasen in Fochteloo

  Na maanden van voorbereiding kon de paasbult zondag om 19.30 in de hens. Dit jaar op land van de Fam. Dokter aan de veenweg.

  Naast al het gebrachte materiaal, waren de Korhoenders een kleine week bezig met het ophalen van snoeiafval.

  Vorige edities werd er naast snoeimateriaal ook allerlei houtafval naar de bult gebracht. Om dit te voorkomen was er een hek op de dam gezet. De bult was ietsje kleiner dan vorige jaren, maar was toch weer een beste hoop.

  Het was mooi, droog weer en er stond weinig wind, het aansteken was dan ook een fluitje van een cent.

  Er kwamen ongeveer 600 bezoekers ,voor velen een feest van ontmoeting en herkenning. Jong en oud vermaakten zich prima.

  De Korhoenders hadden de catering dik in orde, een tap en de bekende hamburgers. DJ Frits zorgde voor de muziek, waardoor het een echt feest werd.

  NAAR INDEX

  Trekkertrek en Tentfeest 2017
  Geplaatst op 12-04-2017.
  Tekst: Janny Jansen.

  Feestweekend Fochteloo

  7,8 en 9 april werd dit jaar het eerste tentfeest van het noorden gehouden. Koud, zo vroeg in het jaar? helemaal niet!

  Dit jaar was er voor een andere locatie gekozen aan het Noordeinde. Een mooie plek, met goede toegang en parkeergelegenheid. Er stond een grote tent en er waren twee banen voor de Trekkertrek uitgezet. Helaas bleek de grond te nat en kon er in overleg met de eigenaar van het aangrenzende land twee nieuwe banen worden gebruikt, top.

  Vrijdagavond was de afrap met de muziekband Kobus en de Rockers. Een boerenmuziekband, nederlandstalig wat zeker in de smaak viel bij het publiek.

  Daarna de DJ's Frits (Zwijghuizen) en Straight Ace (Jorn Drent) die het publiek verder vermaakten. Zoals voorgaande jaren op de vrijdag was de zaal niet afgeladen vol, maar dat mocht de pret niet drukken. Het was een goede opwarmer voor de zaterdag.

  Zaterdagmorgen om 9 uur was de start van de trekkertrekwedstrijd. Er waren 180 deelnemers uit het hele land, maar met name uit het noorden. In 14 klassen probeerden de deelnemers hun tractoren de sleepwagen zo ver mogelijk te trekken. Een mooi spektakel, geen bekende winnaars, behalve Anna van Elp in de vrouwenklasse, mooi man!

  In de avond een optreden van Project X, een engelstalige band met top 40 nummers. De tent was stampvol, vooral jongeren uit de omgeving, maar opvallend ook veel ouderen uit Fochteloo. Een deel van de jeugd gaf de voorkeur aan nederlandstalige boerenmuziek als de bands Normaal en Mooi Wark, maar hadden zich toch prima vermaakt.

  Het hele weekend heerste er een goede sfeer en er waren geen ongeregeldheden. Meerdere feestgangers waren blijven overnachten in tentjes en caravans. Zondagmorgen waren de meesten niet erg fris, zeg maar enigzins brak,maar dat hoort er ook wel een beetje bij, toch?

  Remco Aalbers en andere leden van de organisatie waren erg tevreden over het verloop van het feest, de grote deelname bij de Trekkertrek en het hoge bezoekersaantal van de zaterdagavond.

  NAAR INDEX

  Vergadering De Laatste Eer.
  Geplaatst op 10-04-2017.
  Tekst: Janny Jansen.

  Algemene ledenvergadering 6 april.

  Begrafenisvereniging "De Laatste Eer".

  Zoals bijna ieder jaar was de opkomst niet erg groot.

  De vereniging telt 300 leden, waarvan 21 onder de 18 jaar. In 2016 waren er vier begrafenissen van leden.

  Er is een overeenkomst met "Geertsma" uitvaart die onder de paraplu van Yarden werkt. De doelstelling van "De Laatste Eer" is o.a. de kostenbeheersing van de uitvaart. Daarnaast krijgt men bij overlijden als lid van de vereniging een uitkering, bijdrage van 600 Euro. Er wordt uitgegaan van het gelijkheidsprincipe, ieder lid betaalt jaarlijks een bedrag van bijna 12 Euro. Wanneer je op latere leeftijd lid wil worden , kun je je inkopen, zodat er bij overlijden ook 600 Euro kan worden uitgekeerd. Van 1 tot 18 jaar is het lidmaatschap gratis.

  Ieder 3 drie jaar wordt de vereniging doorgelicht door een accountant. De financiele situatie is al jaren gezond, de contributie wordt niet verhoogd.

  Bemiddeling van Dorpsbelang met het bestuur van Stichting Begraafplaatsen over het klokken luiden heeft niets op geleverd. Er zijn meerder reacties uit Fochteloo, die het luiden nu niet zo goed vinden klinken als voor de reparatie van de klokken.

  Meine Duin trad na 15 jaar af als voorzitter van de vereniging. Meine werd bedankt, als voorziiter altijd goed op de hoogte van de zaken, betrokken en betrouwbaar. Jan van Rozen is bereid gevonden toe te treden tot het bestuur.
  NAAR INDEX

  Voorjaars ledenvergadering Dorpsbelang Fochteloo.
  Geplaatst op 02-04-2017.
  Tekst: Janny Jansen.
  Foto: Dorpsbelang Fochteloo.

  Algemene ledenvergadering Dorpsbelang.

  Donderdag 30 maart was er een bijeenkomst in het dorpshuis. In de inleiding werd ingegaan op de ontwikkelingen van de glasvezel en het evenement 500 jaar Fochteloo. Kabel Noord is bezig met DFM ( De Fryske Mienskip) om de glasvezel in deze regio te realiseren. Waarschijnlijk kan in de herfst de schep in de grond.

  Het bestuur van Dorpsbelang heeft subsidie aangevraagd in het kader van 500 jaar Fochteloo voor een evenement op 2 september dit jaar Dorpsbelang zet in op kwaliteitstourisme. Het is de bedoeling dat er een grote wandel en fietstocht wordt gehouden en dat dit een blijvend fenomeen wordt voor Fochteloo.

  Er zullen verschillende locaties in de tocht worden opgenomen, denk aan het dorpshuis, stichting Nobilis, het oude boterfabriekje, het kerhof met zijn bijzondere klokkenstoel, het oerbos, het Fochtelooërveen,zorgboerderijen, stichting Phusis, onze imker, bierbrouwer, de kampen Oranje en Ybenhaer,het Korhoen e.a.

  Ook zijn er plannen om in de nabije toekomst kamp Oranje en Ybenhaer te ontsluiten, de geschiedenis zichtbaar te maken door o.a de nu nog verborgen monumenten te laten zien. Dorpsbelang roept Fochteloo op om mee te denken en te werken aan deze plannen. Er werd geopperd dat het mooi zou zijn dat de inwoners net zo betrokken worden en zijn als bij het dorpsfeest van vorig jaar. Voorstel om uit iedere buurt een vertegenwoordiger te vinden, die zitting gaat nemen in de werkgroep krijgt bijval.

  De zorg-en logeerboerderij de Geitenmeijerij heeft toegezegd het onderhoud van de kampen op zich te nemen. Het plan is om de molukse gemeenschap er ook bij te betrekken, de gemeente heeft een adviserende rol in het geheel.

  De financiele situatie van het Dorpshuis is gezond, maar er zijn meer activiteiten nodig om dit te kunnen vasthouden. Het ligt in de bedoeling om de samenwerking met stichting Nobilis verder uit te breiden.

  De contributie van het lidmaatschap Dorpsbelang wordt niet verhoogd. Henk Wieland werd met algemene stemmen aangenomen als nieuw bestuurslid van Dorpsbelang.

  Willem Goettsch treedt voor het eind van het jaar af als lid van de beheerscommissie. Hij werd bedankt voor zijn jarenlange inzet, gedrevenheid en enthousiasme.

  Er werd gesproken over de onoverzichtelijke, onveilige situatie op de kruising Schottelenburg, t West en 't Oost. De plannen voor een rotonde zijn al goedgekeurd door de Provincie, maar er is protest vanuit het vrachtvervoer. Dorpsbelang zal een brief doen uitgaan, waarin de ernst van de verkeerssituatie wordt benadrukt,de noodzaak om een rotonde aan te leggen, opdat de fietsers veilig kunnen oversteken.

  Zitbankjes in Fochteloo, van de gemeente, worden niet goed onderhouden, de gemeente is hierop qaangesproken. Andere, van natuurmonumenten worden door Jan Oosterkamp onderhouden.

  Op de wegwijzerbordjes op de kruising van het dorp staat ook de niet meer bestaande school.Deze zou beter kunnen worden vervangen worden door de verwijzing naar Nobilis.

  Binnenkort komt in Fochteloo tijdelijk een zogenaamde 'Smiley"die aangeeft wanneer je de snelheid overtreedt en wanneer niet.

  20 mei wordt er een dorpenestafette gehouden, een estafetteloop georganiseerd door Invictus.Voor Fochteloo is de wisselplaats bij het dorpshuis. Hierbij de oproep om iets te bedenken wat tot een goede sfeer kan bijdragen.


  Copyright: Dorpsbelang Fochteloo.

  Stichting Phusis.

  Na de pauze kregen enkele begeleiders van Phusis de gelegenheid om iets over de stichting te vertellen. In 2003 zijn ze gestart in Appelscha. Voorheen werden mensen met een gedragsproblematiek vaak opgenomen in een instelling. Nu zijn er ook andere mogelijkheden, er zijn meer middelen en er is meer kennis beschikbaar. Er zijn nieuwe zorgprogramma's ontwikkeld. en er is een landelijk centrum voor consultatie en expertise.

  Phusis heeft totaal 80 cliënten, verdeeld over Appelscha, Fochteloo, Oosterwolde en Assen. In "Onder de Linden"op de Vogelrijd wonen nu zeven en maximaal acht cliënten.De locatie is kleinschalig ingericht. Er verblijven mensen met een gedragsproblematiek, die elk een andere aanpak en begeleiding nodig hebben.

  De cliënten zijn vaak het perspectief op het leven verloren, ze komen hier tot rust, kijken anders naar de wereld, de omgeving is kalmerend en helend.

  Zij kunnen in de groentetuin werken, dieren verzorgen of onderhoud doen. Daarnaast zijn er verschillende dagbestedingsplekken, zoals schapen laten grazen en koeien verzorgen in de boerderij aan de Veenweg. Phusis is zich bewust dat het verblijf van de cliënten in Fochteloo effect heeft op de omgeving.

  Stichting Phusis wil bij problematisch gedrag van de cliënten graag met de inwoners van Fochteloo in gesprek komen en zoeken naar oplossingen. Bij calamiteiten kan men contact opnemen met de stichting, het telefoonnummer wordt vermeld in de Fodovoni en op de website. Op verzoek kan men koffie komen drinken in "Onder de Linden", graag zelfs. Aan het eind van de voordracht kon men met de begeleiders van Phusis nog verder van gedachten wisselen en ervaringen delen.

  NAAR INDEX

  Vrijwilligersavond in dorpshuis Et Legien.

  Vrijwilligers getrakteerd op Molukse rijsttafel.

  Zaterdag 18 maart werd er voor de vrijwilligers van Et Legien, Dorpsfeest2016 ,Dorpsbelang Fochteloo en hun partners een feestelijke avond gehouden in dorpshuis Et Legien.

  Begonnen werd met een kopje koffie of thee met verrassend kleurrijke cake.

  Hierna verwelkomde Willem de vrijwilligers en bedankte ze voor hun inzet in het afgelopen jaar.

  Hoogtepunt van de avond was een Molukse rijsttafel bereid door mevr. Maatoke en haar 2 assistentes. Het eten werd grotendeels klaargemaakt in de keuken van het dorpshuis en geserveerd op een rotan gevlochten bord en smaakte buitengewoon goed. De netto opbrengst van de rijsttafel wordt door haar besteed aan hulpprojecten op de Molukken.

  Consumpties afgewisseld met Molukse hapjes zorgden ervoor dat niemand haast had om naar huis te gaan en het een latertje werd. Door geen achtergrond muziek te gebruiken kon men gezellig bijpraten.


  NAAR INDEX


  Turfgravers van het Fochtelooërveen.
  Geplaatst op 20-03-2017.
  Tekst: Janny Jansen.
  Foto's: GWVI.

  De turfgravers van het Fochtelooërveen

  Donderdag 16 maart was er een filmavond in het dorpshuis van Fochteloo.

  De avond werd verzorgd door Rinze Oenema, aanspreekpunt van het Fries filmarchief in deze regio. Oude films waren overgezet op DVD en liet de geschiedenis zien van het werken in het veen. De oudste beelden dateerden van 1923, toen men nog in plaggenhutten woonde.

  Het turfgraven was zwaar werk, maar verdiende goed, het steken en drogen van de turf was lange tijd handwerk, later kwamen er enkele machines Er werd gebruik gemaakt van kruiwagens en een smal spoor wat steeds moest worden verlegd. In het begin werd de turf per schip verder vervoerd en verkocht als brandstof. Later ging men over op vrachtwagens. Toen de turf werd verdrongen door steenkool, werd er een fabriek gebouwd waar de turf werd vermalen tot turfstrooisel. Dit werd gebruikt in de tuinbouw en de veeteelt.

  NAAR INDEX
  De DVD liet mooie beelden zien van de mensen die zo hard hebben gewerkt in het Fochtelooërveen. Met daarbij de prachtige verhalen en anekdotes. Toch kijken ze er soms met weemoed op terug , missen o.a. de grutto's en de kieviten. De bezoekers van deze filmavond waren enthousiast over de inhoud en zeker ook over de kwaliteit van de getoonde beelden.


  Greppeltocht.
  Geplaatst op 01-03-2017.
  Tekst: Janny Jansen.

  Greppeltocht Fochteloo

  Zaterdagavond 25 november werd de jaarlijkse greppeltocht gehouden. De start en finisch was in het cafe het Korhoen. Van daaruit werden de verschillende teams geblindoekt in busjes met een omweg naar het Canadameer in Appelscha vervoerd. Het was de bedoeling zo snel mogelijk en ongezien terug naar de basis te komen.

  Dat viel nog niet mee, leden van AC de Korhoenders spotten per fiets en auto met zoeklampen naar de deelnemers en dat leverde dan per keer 15 minuten straftijd op. In greppels en sloten probeerden de deelnemers uit het zicht te blijven van de spotters., maar enkele teams kregen wel vijf keer een straftijd. De grond was nat en koud en de deelnemers kwamen dan ook niet schoon uit de strijd. Dat mocht de pret niet drukken, is juist de charme van het spel.

  Een van de teams nam een pitstop , ging zich opwarmen en de dorst lessen in Appelscha, waarna ze verder gingen.

  Uiteindelijk werd het team van Rico Aalbers de winnaar, zij kwamen na twee uur binnen en werden beloond met een appeltaart.
  Tweede werd het team "Zware Jongens", derde het team "Titon".
  Na drie uur kwam het team van Chardon en zijn dochters binnen.
  Als laatste, maar zonder straftijd kregen ze de poedelprijs.
  In het Korhoen kwamen de verhalen los en werd er gefeest met muziek van DJ Frits Swijghuizen.

  NAAR INDEX

  Harm en Roelof in Et Legien
  Geplaatst op 28-01-2017.
  Tekst: Janny Jansen.
  Foto's: Janny Jansen.

  Cabaretduo in Fochteloo

  Zaterdagavond 21 januari trad het duo Harm en Roelof op in dorpshuis Et Legien. Niet voor de eerste keer trouwens, na hun succesvolle optreden van 2 jaar geleden zijn ze direct weer op het programma gezet.  Het duo uit Sleen in Drenthe treedt al 30 jaar samen op, Harm is daarnaast een bekend gezicht van TV Drenthe. Het programma bestond uit cabaretachtige liedjes en sketches in de Drentse taal, met veel humor gebracht. Maar ook serieuze onderwerpen gingen ze niet uit de weg, van vroeger tijden, maar ook uit de actualiteit.

  Het publiek kwam voor ongeveer de helft uit Fochteloo en de andere helft uit de nabije omgeving. Men vond het een prachtig optreden,er werd veel gelachen, maar ook stil geluisterd. Een mooie avond, ze mogen wel weer eens langskomen in Fochteloo.

  NAAR INDEX

  IJsbaan in Fochteloo zorgt voor schaatsplezier.
  Geplaatst op 28-01-2017.
  Tekst: Janny Jansen.
  Foto's: Janny Jansen.

  IJspret in Fochteloo.

  Het was een spannende week, ligt er ijs, is het dik genoeg, kan de ijsbaan open? Toch nog maar een paar dagen gewacht , maar vrijdag 22 januari was het dan eindelijk zover. De wit berijpte baan lag er mooi bij, prachtig ijs om er voor de eerste keer op te schaatsen. Men had al snel door dat de baan open was, veel kinderen en volwassenen kwamen er op af.

  Remco Aalbers, meestal een van de eersten op de baan viel direct bij de eerste streek op het ijs en had de schouder uit de kom,. Erg pijnlijk, letterlijk en figuurlijk. Met een eigen boerenbedrijf kun je je zoiets eigenlijk niet permitteren. Remco heeft zijn schaatsen inmiddels op marktplaats gezet.

  In de loop van de dag werd de ijskwaliteit minder, maar daar had niemand echt last van. De ijsvloer was zaterdag des te beter en er kon volop worden geschaatst. De kleintjes kregen les van pa en ma en de jeugd vermaakte zich vooral met het spelen van ijshockey. Een aantal volwassenen kregen na een aantal rondjes het idee om toch misschien te gaan trainen voor de Elfstedentocht . Blijf trainen en dromen zou ik zeggen, het kan geen kwaad.

  Na een week dooi kon er toch nog weer een paar dagen worden geschaatst, de animo was niet erg groot, maar wie er was kon genieten van mooi weer en een gladde ijsvloer. Hopelijk zet de winter nog even door, zodat de jonge kinderen de kans krijgen om het schaatsen onder de knie te krijgen. En Remco ,een spoedig herstel gewenst.


  Het oude jaar uit met AC de Korhoenders.
  Geplaatst op 04-01-2017.
  Tekst: Janny Jansen.
  Foto's: Janny Jansen.

  Oudjaar in Fochteloo.

  A.C. de Korhoenders hadden op oudejaarsdag weer een mooi feest georganiseerd. Fochteloo liep uit om dit in het dorpshuis mee te maken

  Met Petra van’t Klooster als commentator van Omrop Fryslan en Erik Hartlief van Omroep Drenthe werden alle activiteiten van het afgelopen jaar gepresenteerd. Van iedere activiteit werd er een betrokkene gevraagd er iets over te vertellen. Zij waren daar echter niet op voorbereid, maar dat maakte het juist erg leuk.

  De snertactie was een beetje aan de dure kant. Bij de greppeltocht bleef niet iedere auto gespaard. In de mooie fietstocht was een foutje geslopen, maar de oorzaak bleef duister. Het paasvuur was weer een geweldig spektakel, ondanks de verschrikkelijke hoeveelheid modder.

  De Trekkertrek annex tentfeest, sinds twee jaar in handen van een stichting was weer super. Het deelnemersveld voor de volgende keer op 8 april zit al bijna vol, dus wees er snel bij. Muziekband Project X zal optreden.

  Het dorpsfeest wat om de vijf jaar wordt gehouden, was deze keer meer origineel dan traditioneel, een groot succes. Sinterklaas en zijn zwarte pieten kwamen ook in Fochteloo en werden opgewacht door 12 kinderen, dik feest. De vleesactie is prima verlopen, er werd goed verkocht.

  Na alle commentaar over de verlichting van de kerstboom van vorig jaar, konden de Korhoenders na verkoop van de oude , nieuwe verlichting kopen. De kerstboom stond er nu dan ook prachtig verlicht bij. .

  Naast de bestaande succesnummers wordt er in 2017 een oktoberfeest georganiseerd. De groep Korhoenders wordt kleiner, van de 15 tellende leden namen er twee afscheid, Petra van’t Klooster en Erik Hartlief, die opmerkte op zijn hoogtepunt te zijn gestopt. Amber Looijenga werd als nieuw lid geïntroduceerd en zij moest traditiegetrouw met de bak rond om geld in te zamelen voor het vuurwerk van volgend jaar.

  Als laatste de presentatie van de oudejaarsstunt. De Stellingwerven behoorden 700 jaar geleden bij Drenthe, waren een paar eeuwen onafhankelijk en sloten zich daarna aan bij Friesland. De Korhoenders vonden het na 500 jaar tijd om dit terug te draaien. Zij voelen zich meer Drent dan Fries. De gevraagde mening daarover was in de zaal van het dorpshuis gelijkelijk verdeeld. De Korhoenders hadden een bord van de Provincie Drenthe meegenomen en bij de ingang van Fochteloo geplaatst. Een slagboom benadrukte deze grenswijziging, waarbij binnenkomers werden aangehouden en gevraagd om hun paspoort te tonen. Een ludieke actie en actueel, gezien de ontwikkelingen in de wereld. Om 18 uur werd er buiten een prachtig mooi siervuurwerk afgestoken, waarna het feest binnen nog even verder ging met DJ Straight Ace.  NAAR INDEX